Back to top

Doc. dr. Andrej Gaspari

 

BIBLIOGRAFIJA

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GASPARI, Andrej, BADOVINAC, David, MAVRIČ, Borut, MERELA, Maks, DOLENEC, Matej, POGLAJEN, Sašo, DRAKSLER, Matej, MASARYK, Rene. Dokumentiranje arheoloških najdišč na odprtem morju severozahodno od Pirana v letu 2018 in začetne ugotovitve o razbitini ladje EŠD 29403 = Documentation of archaeological sites in the open sea north-west of Piran in 2018 and initial findings regarding shipwreck EŠD* 29403. Varstvo spomenikov. 2019, [št.] 51, str. 11-37, 38-51, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 71177570]

2. GASPARI, Andrej, LOVENJAK, Milan, SCHWAB, Roland. The development of the water supply system in the Roman Emona : state of research and results of the initial isotope analysis of the lead conduit. Antichità altoadriatiche. 2018, vol. 88, str. 249-264, ilustr. ISSN 1972-9758. [COBISS.SI-ID 69635426]

3. GASPARI, Andrej. Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških mečev iz obdobja od 11. do 15. stoletja = The River Ljubljanica and the phenomenon of Medieval swords from the 11th to the 15th century in watery contexts. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2017, 68, str. 387-438, ilustr., zvd. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 41718829]

4. GASPARI, Andrej, LAHARNAR, Boštjan. On three spearheads with decorated blades from the south-eastern periphery of the Alps. Germania : Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. 2016, bd. 1-2, jahr. 94, str. 61-86, ilustr. ISSN 0016-8874. [COBISS.SI-ID 9677920]

5. ERIČ, Miran, GLUŠČEVIĆ, Smiljan, GASPARI, Andrej, GVOZDANOVIČ, Tomaž, POLLAK, David. The first low-cost stereo photogrammetric research on underwater archaeological sites in the Adriatic Sea : a contribution to the history of the 3D documentation in underwater archaeology. Skyllis : Zeitschrift für Unterwasserarchäologie. 2016, jg. 16, nr. 2, str. 180-198, ilustr. ISSN 1436-3372. [COBISS.SI-ID 1538209475]

6. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, SOLINA, Franc (avtor, prevajalec), VERBIČ, Tomaž. Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici = Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2014, 65, str. 187-254, ilustr., zvd., graf. prikazi, tabele. ISSN 0570-8966. http://av.zrc-sazu.si/Si/65/Eric_AV_65.html. [COBISS.SI-ID 10715476]

7. ŠTRAJHAR, Metka, GASPARI, Andrej. Ostanki dveh srednjelatenskih bojevniških grobov iz Turjaške palače v Ljubljani = Remains of two Middle La Tène Warrior graves from the Auersperg palace in Ljubljana. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 2013, vol. 30, str. 27-43, ilustr. ISSN 1330-0644. [COBISS.SI-ID 273213184]

8. GASPARI, Andrej, NOVŠAK, Matjaž, MASARYK, Rene. Ščitna grba iz Emone (Ljubljana) = The shield boss from Emona (Ljubljana) : keltsko orožje v zgodnjerimskem kontekstu : Celtic weaponry in an early Roman context. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.3. serija. 2013, vol. 46, str. 57-85, ilustr. ISSN 0350-7165. [COBISS.SI-ID 273213440]

9. GASPARI, Andrej, MILJEVIĆ, Jure, MUŠIČ, Branko. Raziskave razbitine lovskega letala Supermarine Spitfire F.IX MJ116 iz 73. skupine RAF ob Ižanski cesti v Ljubljani = Research on the wreckage of Supermarine Spitfire F.IX MJ116 of RAF no. 73 Squadron near Ižanska cesta in Ljubljana. Arheo : arheološka obvestila. 2010, št. 27, str. 57-72, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 1848917]

10. GASPARI, Andrej. The Rozumek case: Helmuth Rozumek, kriminalrat, SS Capitan and head of the Gestapo in Bled (IV Dept. of the Kds Veldes) : characteristics of his intelligence operations and postwar analysis by Yugoslav security bodies. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 10, št. 1, str. 75-108, ilustr., graf. prikaz. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 1067653]

11. GASPARI, Andrej, MASARYK, Rene. Na sledi prazgodovinskega Navporta : gradišče na hribu Tičnica na Vrhniki. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, [letn.] 60, str. 195-206, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 30736429]

12. GASPARI, Andrej. Exploitation of the navigable waterways on the Ljubljansko barje during the Roman period : supposed remains of boat equipment and cargo from the Ljubija stream near Verd. Histria antiqua : časopis međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 2009, vol. 18/1, str. 389-396, ilustr. ISSN 1331-4270. [COBISS.SI-ID 3624142]

13. GASPARI, Andrej. Visoko- in poznosrednjeveško orožje iz arheoloških kontekstov : primer: viteški meč iz poznorimskega vodnega zbiralnika na Ajdovskem gradcu nad Vranjim = High and late medieval weapons from archeological contexts : example: a knight's sword from a Late Roman water cistern at Ajdovski Gradec above Vranje. Vojaška zgodovina. let. 10, št. 1(16), str. 145-159, ilustr. ISSN 1580-4828. http://hdl.handle.net/11686/20689. [COBISS.SI-ID 3211470]

14. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Arheološke raziskave struge Ljubljanice med Verdom in Vrhniko. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 18, št. 2, str. 407-430, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1549779]

15. GASPARI, Andrej. Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, [letn.] 59, str. 57-89, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 28885549]

16. GASPARI, Andrej, NADBATH, Barbara, NABERGOJ, Tomaž. Grad na Gradišču nad Drago : Spanheimska utrdba na severozahodni meji gospostva?. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, [letn.] 59, str. 305-323, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 28892461]

17. GASPARI, Andrej, HRUSTEL, Jožica, MASARYK, Rene, NOVŠAK, Matjaž. Gema z gravirano podobo moškega božanstva iz Emone. Umetnostna kronika. 2008, [št.] 19, str. 2-10, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 28408109]

18. GASPARI, Andrej. Votanov hram namesto otoške cerkve Marijinega Vnebovzetja : k pričevanjem o nacističnih namerah o neopoganskem kultnem središču na Bledu = Temple to Votan as a replacement for the Church of the Assumption on the Bled Island : testimonies on Nazi intentions to build a Neopagan Cult Center in Bled. Vojaška zgodovina. let. 9, št. 1(14), str. 37-57, ilustr. ISSN 1580-4828. http://hdl.handle.net/11686/20695. [COBISS.SI-ID 2793422]

19. GASPARI, Andrej, PERKO, Verena, ŠTRAJHAR, Metka, LAZAR, Irena. Antični pristaniški kompleks v Fizinah pri Portorožu - zaščitne raziskave leta 1998. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2007, [št.] 58, str. 167-218, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 27351085]

20. GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, ERIČ, Miran, POGLAJEN, Sašo, ČERČE, Peter. Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu : poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2006, let. 16, št. 2, str. 421-442, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1160403]

21. GASPARI, Andrej, MLINAR, Miha. Grave with a machaira from Most na Soči : last versions of single-edged swords with a bent hilt. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 56, str. 169-186, risbe. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 24489517]

22. GASPARI, Andrej. Bronzezeitliche Funde aus der Ljubljanica : Opfer, Überreste von Bestattungen oder zufällige Verluste?. Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. 2004, 34, hf. 1, str. 37-50, ilustr., zvd. ISSN 0342-734X. [COBISS.SI-ID 1998803]

23. GASPARI, Andrej, KREMPUŠ, Robert, BRIŠNIK, Danijela. Keltski bojevniški grob iz Slatine v Rožni dolini pri Celju?. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 55, str. 267-289, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 22901549]

24. GASPARI, Andrej. Nenavadna sulična ost iz Slovenske Istre. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11, št. 1=24, str. 153-156, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 452819]

25. GASPARI, Andrej (avtor, fotograf), KREMPUŠ, Robert (avtor, fotograf), ERIČ, Miran, BOKAL, Silvo. Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2001, [št.] 52, str. 281-302, fotogr., zvd. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 18925357]

26. GASPARI, Andrej. Ostanki zgodnjerimskih zidanih struktur na Serminu : (Mestna občina Koper, Slovenija) : poročilo o arheoloških zaščitnih izkopavanjih v januarju 1997. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 14, str. 99-106, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 5346609]

27. GASPARI, Andrej. "Pontonium" iz Lip na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 49, str. 187-224, ilustr., fotogr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 8643885]

28. GASPARI, Andrej. Das Frachtschiff aus Lipe im Moor von Laibach (Ljubljana). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. 1998, 45, str. 527-550, [4] str. pril. ISSN 0076-2741. [COBISS.SI-ID 21872226]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

29. GASPARI, Andrej. Perspektiva arheologije bojišč in raziskav vojaških ostankov iz zadnjih dveh stoletij na Slovenskem = Battlefield archaeology and research of military remnants from the last two centuries in the territory of modern day Slovenia. Arheo : arheološka obvestila. 2008, [št.] 25, str. 101-106. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 3250126]

30. GASPARI, Andrej. Archaeology of the Ljubljanica river (Slovenia) : early underwater investigations and some current issues. The International journal of nautical archaeology. 2003, vol. 32, no. 1, str. 42-52. ISSN 1057-2414. [COBISS.SI-ID 627411]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

31. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Podmorske raziskave liburnijskih šivanih ladij v pristanišču antične Aenone. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 22, str. 77-81, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24173154]

32. GASPARI, Andrej. Potapljači cesarsko kraljeve vojne mornarice na Vrhniki leta 1884. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2001, 44, [št.] 2, str. 48-52, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 128636928]

33. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Podmorske raziskave antičnega brodoloma Grebeni pri Silbi. Arheo : arheološka obvestila. 2001, št. 21, str. 97-99, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 18360930]

34. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Dokumentiranje čolna deblaka v strugi Ljubljanice pri Podpeči. Arheo : arheološka obvestila. 2000, št. 20, str. 54-57, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 17192034]

35. GASPARI, Andrej. An unusual umbo from the Ljubljanica river (SI). Instrumentum : bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité. juin 1999, no. 9, str. 18, [nadalj. na str.] 21, ilustr., fotogr. ISSN 1680-0443. [COBISS.SI-ID 15142701]

 

1.04 Strokovni članek

36. GASPARI, Andrej, MILJEVIĆ, Jure. Britanski lovec na Barju : arheološka raziskava in dvig ostankov britanskega lovskega letala supermarine spitfire ob Ižanski cesti v Ljubljani. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. 10. december 2019, leto 24, št. 10, str. 45-47, ilustr. ISSN 1318-797X. https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-10-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70744418]

37. GASPARI, Andrej. Following the trail of the first crusades in Slovenian lands. Sinfo. [Online ed.]. 2018, march/april. ISSN 1854-0813. http://www.slovenia.si/. [COBISS.SI-ID 66424674]

38. GASPARI, Andrej. Vrhnika, arheološko najdišče Nauportus, prazgodovinska naselbina na hribu Tičnica. Varstvo spomenikov.Poročila. 2018, [št.] 53, str. 290-292, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 10643658]

39. GASPARI, Andrej, BADOVINAC, David, BIZJAK, Jaka, ERIČ, Miran, KARINJA, Snježana, MILEUSNIĆ, Zrinka, POGLAJEN, Sašo, ZANIER, Katharina. Zasnova programa integriranih raziskav in izhodišč za pripravo načrta upravljanja podvodne kulturne dediščine slovenskega morja = Design of a programme of integrated research and outsets for the preparation of a management plan for underwater cultural heritage in the Slovenian sea. Varstvo spomenikov. 2018, [št.] 50, str. 130-159, 160-175, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 69507938]

40. GASPARI, Andrej, MLEKUŽ, Dimitrij. Gradišče na hribu Tičnica : prostorsko vrednotenje osrednje prazgodovinske naselbine na Vrhniki. Vrhniški razgledi. 2013, leto 14, str. 9-18, ilustr. ISSN 1408-0583. [COBISS.SI-ID 274257920]

41. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, NADBATH, Barbara, ODAR, Boštjan. Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica : Notranje Gorice (Sinja Gorica). Varstvo spomenikov.Poročila. 2010, 46/09, str. 236-238, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512503851]

42. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, NADBATH, Barbara. Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica : Notranje Gorice (Lipe - Curnovec). Varstvo spomenikov.Poročila. 2010, 46/09, str. 235, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512503595]

43. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Črnomelj - arheološko najdišče mestno jedro. Varstvo spomenikov.Poročila. 2010, 46/09, str. 45. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512502315]

44. GASPARI, Andrej. Rimski in srednjeveški most čez Savo ter stolp Klauzenštajn v Zidanem Mostu = The Roman and medieval bridges over the Sava and Klausenstein tower at Zidani Most. Varstvo spomenikov. 2010, [št.] 45, str. 7-37, ilustr. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 253763072]

45. GASPARI, Andrej, LUX, Judita. Ljubljana - arheološko najdišče Ljubljana. Varstvo spomenikov.Poročila. 2009, 45/08, str. 105-109, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512272939]

46. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Katastrsko območje Morje, Stojanov bark. Varstvo spomenikov.Poročila. 2008, 44/07, str. 161-162, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512402219]

47. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej. Reka Sava, struga reke Save od Krškega do Jesenic. Varstvo spomenikov.Poročila. 2008, 44/07, str. 240-241, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512402475]

48. GASPARI, Andrej (avtor, fotograf), ERIČ, Miran. Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, pozni srednji vek, novi vek. Varstvo spomenikov.Poročila. 2008, št. 44/07, str. 294-295, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7935434]

49. GASPARI, Andrej (avtor, fotograf), ERIČ, Miran. Naselje: Vrhnika, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: rimsko obdobje, pozni srednji vek, novi vek. Varstvo spomenikov.Poročila. 2008, št. 44/07, str. 301-303, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7935946]

50. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Ankaran - arheološko najdišče Zaliv sv. Jerneja. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43/06, str. 13-14. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512403243]

51. GASPARI, Andrej (avtor, fotograf), ERIČ, Miran. Naselje: Bistra, občina: Vrhnika, ime: Bistra - arheološko najdišče Bistra, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji in novi vek. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, št. 43/06, str. 18-20, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7952330]

52. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran, CULIBERG, Metka. Bled - arheološko najdišče na Jezerskem dnu. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43/06, str. 20-21. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512401707]

53. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Notranje Gorice, Podpeč - arheološko najdišče Ljubljanica. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43/06, str. 145-146, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 512401963]

54. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: Verd - arheološko najdišče Ljubija, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, št. 43/06, str. 231-232. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7974602]

55. GASPARI, Andrej (avtor, fotograf), ERIČ, Miran. Naselje: Vrhnika, občina: Vrhnika, ime: arheološko najdišče Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji in novi vek. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, št. 43/06, str. 237-240, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7943626]

56. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran, BADOVINAC, David, CULIBERG, Metka. Naselje: Koper, občina: Koper, ime: Koper - arheološko najdišče Koper, področje: A, obdobje: srednji in novi vek : EŠD: 236. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, št. 43, str. 86-87, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 2380710]

57. GASPARI, Andrej, VIČIČ, Boris, NOVŠAK, Matjaž, MASARYK, Rene, PETERLE, Pavla, KRAJŠEK, Jure, TOMAŽIČ, Simona. Naselje: Ljubljana, občina: Ljubljana, ime: Ljubljana - arheološko najdišče Ljubljana, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji vek, novi vek : EŠD: 329. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, št. 43, str. 112-115. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 2381222]

58. GASPARI, Andrej. K (zlo)rabi detektorja kovin na arheoloških najdiščih. Varstvo spomenikov. 2007, 42/43, str. 335-340. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 241870592]

59. GASPARI, Andrej. Naselje: Verd, občina: Vrhnika, ime: Verd - arheološko najdišče Ljubija, področje: A, obdobje: starejši mezolitik, bronasta doba, vrste dela: 6. Varstvo spomenikov.Poročila. 2000/2004 [tiskano 2006], št. 39/41, str. 232-233. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7943882]

60. GASPARI, Andrej. Naselje: Bevke, občina: Vrhnika, ime: Ljubljanica, področje: A, obdobje: prazgodovina, rimsko obdobje, srednji vek, vrsta dela: 8. Varstvo spomenikov.Poročila. 2006, št. 42/05, str. 9-11, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 7975370]

61. GASPARI, Andrej. Globokomorska arheologija na vzhodnem Jadranu - izziv za 21. stoletje?. Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 89-92. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31880546]

62. GASPARI, Andrej. Deseti mednarodni simpozij o arheologiji ladij in čolnov (ISBSA), Roskilde, 22.-27. september 2003. Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 109-113. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31881826]

63. GASPARI, Andrej. Človeško okostje z zadrtim bronastim kopjem iz Ljubljanice. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 22, str. 33-44, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24177250]

64. GASPARI, Andrej. Naselje Moverna vas : občina: Semič : ime: Krupa. Varstvo spomenikov.Poročila. 2001, št.38, str. 75. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 10300471]

65. GASPARI, Andrej. Izvir Kolpe (Gorski kotar, Hrvaška) : pregled potapljaških raziskav sifonskih brezen in arheološka problematika okolice izvira. Naše jame : glasilo Društva za raziskovanje jam Slovenije. 1999, 41, str. 100-104. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 635221]

66. GASPARI, Andrej. Ali je bila barjanska Ljubljanica v antiki regulirana?. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1998, let. 41, št. 1-2, str. 30-41, ilustr. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 624736]

 

1.05 Poljudni članek

67. GASPARI, Andrej. Moja Ljubljanica : Vrhnika. Val : navtični mesečnik. 2016, leto 25, št. 213, str. 72-73, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 9918922]

68. GASPARI, Andrej. Podvodno arheološko raziskovanje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jul. 2012, letn. 22, str. 27-29, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 269029888]

69. GASPARI, Andrej. Nova presenetljiva odkritja v Blejskem jezeru. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. nov. 2006, letn. 16, št. 11, str. 74-75, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 12335926]

70. GASPARI, Andrej. Se bo Remora potapljala tudi v Jadranu? : globokomorska arheologija - izziv za 21. stoletje. Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. 26. januar 2004, str. 10-11, ilustr. ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 648403]

71. SAJIĆ, Žarko, GASPARI, Andrej. Začetki potapljanja na Slovenskem. Val : navtični mesečnik. 2003, leto 12, št. 77, str. 106-109, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 214158080]

72. SAJIČ, Žarko, GASPARI, Andrej. Začetki potapljanja na Slovenskem : potapljači avstro-ogrske cesarsko kraljevske vojne mornarice na Vrhiniki leta 1884. Val : navtični mesečnik. 2003, let. 12, št. 77, str. 106-109. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1945699]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

73. GASPARI, Andrej, KREMPUŠ, Robert. Bronze "donor" from the votive site in the river Ljubljanica. V: GIUMLIA-MAIR, Alessandra (ur.). I bronzi antichi : produzione e tecnologia : atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, organizzato dall'Università di Udine, sede di Gorizia, Grado-Aquileia, 22-26 maggio 2001. Montagnac: M. Mergoil, 2002. Str. 446-449, ilustr. Monographies Instrumentum, 21. ISBN 2-907303-63-5. ISSN 1278-3846. [COBISS.SI-ID 21872738]

74. GASPARI, Andrej. Römische Schmiedewerkstätten auf dem Hügel Ulaka in Innerkrain, Slowenien. Die Ausgrabungen von Walter schmid (1936-1940). Archaeologia Austriaca : beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas. 1998-1999, bd. 82-83, str. 519-523. ISSN 0003-8008. [COBISS.SI-ID 21059426]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

75. DURMAN, Aleksandar, GASPARI, Andrej, LEVANIČ, Tom, NOVŠAK, Matjaž. The development of the regional oak tree-ring chronology from the Roman sites in Celje (Slovenia) and Sisak (Croatia). V: MANNING, Sturt W. (ur.), BRUCE, Mary Jaye (ur.). Tree-rings, kings, and Old World archaeology and environment : papers presented in honor of Peter Ian Kuniholm. Oxford; Oakville (CT): Oxbow Books, cop. 2009. Str. 57-63, ilustr. ISBN 978-1-84217-386-2. [COBISS.SI-ID 3537358]

76. GASPARI, Andrej. Bronze sword of the Arco type from the Sava river near Gornje Pijavško (Posavje, Slovenia). V: RADIĆ ROSSI, Irena (ur.), GASPARI, Andrej (ur.), PYDYN, Andrzej (ur.). Proceedings of the 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists (Zadar, Croatia, 18-23 September 2007) : session: Underwater archaeology. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2008. Str. 267-280, ilustr. ISBN 978-953-6335-00-8. [COBISS.SI-ID 1564627]

77. ANTONIOLI, Fabrizio, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, KOVAČIĆ, Vladimir. Archaeological and geomorphological data to deduce sea level changes during the late Holocene in the Northeastern Adriatic. V: AURIEMMA, Rita (ur.), KARINJA, Snježana (ur.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 221-234. [COBISS.SI-ID 693492]

78. STOKIN, Marko, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, ERIČ, Miran. Archaeological research of maritime infrastructure of Roman settlements on the Slovenian coast of Istria (1993-2007). V: AURIEMMA, Rita (ur.), KARINJA, Snježana (ur.). Terre di mare : l'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche : atti del Convegno internazionale di studi, Trieste, 8-10 novembre 2007. Trieste: Università degli studi di Trieste; Piran: Pomorski muzej - Museo del mare "Sergej Mašera" Piran - Pirano, 2008. Str. 56-74. [COBISS.SI-ID 693236]

79. GASPARI, Andrej, KREMPUŠ, Robert, NOVŠAK, Matjaž. Preliminary report on the discovery of a late Celtic sanctuary and two Gallo-Roman temples in Celje (Slovenia). V: BARRAL, Philippe (ur.). L''âge du fer dans l'arc jurassien et ses marges : dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du fer : actes du XXIXe colloque international de l'AFEAF, Bienne, canton de Berne, Suisse, 5-8 mai 2005. [Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2007]. Str. 835-840, ilustr. Annales littéraires de l'université de Franche-Comté, vol. 826, Série Environnement, sociétés et archéologie, 11. ISBN 978-2-84867-201-4, ISBN 2-84867-201-3. ISSN 0523-0535. [COBISS.SI-ID 2386086]

80. GASPARI, Andrej. The Ljubljanica river : evidence for a late iron age ritual site in south-eastern Alps (Slovenia). V: GROH, Stefan (ur.), SEDLMAYER, Helga (ur.). Blut und Wein : keltisch-römische Kultpraktiken : Akten des vom Österreichischen archäologischen Institut und vom Archäologischen Verein Flavia Solva veranstalteten Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz, Österreich, Mai 2006. Montagnac: M. Mergoil, 2007. Str. 142-154, ilustr., zvd. Protohistoire européenne, 10. ISBN 2-907303-99-6. [COBISS.SI-ID 1191891]

81. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran, ŠMALCELJ, Marija. Roman river barge from Sisak (Siscia), Croatia. V: BLUE, Lucy Katherine (ur.), HOCKER, Frederick M. (ur.), ENGLERT, Anton (ur.). Connected by the sea : proceedings of the tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 2003. Oxford: Oxbow, 2006. Str. 284-289. ISBN 1-84217-228-X, ISBN 978-1-84217-228-5. [COBISS.SI-ID 1192403]

82. GUŠTIN, Mitja, GASPARI, Andrej. Ocra : il passo tra il mondo romano e le comunità protostoriche continentali. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003. Trieste: Editreg, 2005. Str. 353-360, zvd. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9. ISBN 88-88018-33-6. [COBISS.SI-ID 847059]

83. GASPARI, Andrej. Raziskave rimskega mostu na Ptuju. V: VOMER-GOJKOVIČ, Mojca (ur.), KOLAR, Nataša (ur.). Ptuj v rimskem cesarstvu, mitraizem in njegova doba : mednarodno znanstveno srečanje = Ptuj im römischen Reich, Mithraskult und seine Zeit : internationales Symposium = Ptuj in the Roman empire, mithraism and its era : international scientific symposium, Ptuj, 11.-15. oktober 1999. Ptuj: Pokrajinski muzej: Zgodovinsko društvo, [2001]. 2, str. 51-60, ilustr. Archaeologia Poetovionensis, 2. ISSN 1580-7355. [COBISS.SI-ID 20752226]

84. GASPARI, Andrej, GUŠTIN, Mitja, LAZAR, Irena, ŽBONA TRKMAN, Beatriče. Late roman tool finds from Celje, Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtovin (Slovenia). Monographies Instrumentum. 2000, 12, str. 187-203, ilustr. ISSN 1278-3846. [COBISS.SI-ID 16599394]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

85. GASPARI, Andrej. Konvencija o varovanju podvodne kulturne dediščine (Pariz, 2001) in Slovenija. V: TOVORNIK, Magdalena (ur.), HAFNER, Marjutka (ur.), URBANIJA, Barbara (ur.). Posvet ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, Slovenija, 9. oktober 2012. Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2013. Str. 45-47, ilustr. ISBN 978-961-91090-9-0. [COBISS.SI-ID 273233408]

86. GASPARI, Andrej. Arhiv arheološkega najdišča in njegova muzejska obdelava. V: GNILŠAK, Ida (ur.), et al. Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kranj, 11.-12. 10. 2013. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo. 2013, str. 27-30. Muzejska knjižnica, 8. ISBN 978-961-93561-0-4. ISSN 2232-6359. [COBISS.SI-ID 273233664]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

87. GASPARI, Andrej. Cemetery of the Early Christian community at Emona, Ljubljana : preliminary observations from the 2017-2018 archaeological research at the Gosposvetska cesta site. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 113. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 70540898]

88. GASPARI, Andrej, BADOVINAC, David. Initial findings on the shipwreck from the end of the age of sail in the open sea NW of Piran (Slovenia). V: SOMA 2019 : the International Trade Around Mediterranean : programme and abstracts. Koper; = Capodistria: University of Primorska, Faculty of Humanities, 2019. Str. 5. [COBISS.SI-ID 71466594]

89. GASPARI, Andrej. Ships and Boats of the Late Prehistoric and Roman Nauportus : Transfer and Innovation in Shipbuilding Technologies on the Northern Fringes of the Mediterranean (2nd Century BC - 1st Century AD). V: BOETTO, Giulia (ur.), ENGLERT, Anton (ur.). Open sea, closed sea : local traditions and inter-regional traditions in shipbuilding : book of abstracts. Aix-en-Provence: Centre Camile Julian, 2018. Str. 52. [COBISS.SI-ID 68374114]

90. GASPARI, Andrej, BIZJAK, Jaka, ERIČ, Miran, KARINJA, Snježana, MILEUSNIĆ, Zrinka, POGLAJEN, Sašo, ZANIER, Katharina. Challenges in management of underwater cultural heritage of Slovenian territorial waters : between identification, integrated research and promotion = Izzivi upravljanja podvodne kulturne dediščine slovenskega morja : med identifikacijio, integriranimi raziskavami in promocijo. V: Underwater heritage and tourism : final conference of the international project ATLAS - Ancient Traps of Adriatic Sea. [Koper]: University of Primorska, Faculty of Humanities, Institute for Archaeology and Heritage, [2018]. Str. [6-7]. http://www.fhs.upr.si/sl/novice/atas-underwater-heritage-and-tourism-l-23---25-5-2018. [COBISS.SI-ID 66879074]

91. GASPARI, Andrej. The concept and development of the legal framework for the protection of portable archaeological heritage in Slovenia : ten years after the adoption of Cultural Heritage Protection Act (2008) and beyond. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Varuhi kontekstov : k odgovornejši rabi arheoloških virov v Evropi : program : knjiga povzetkov = Guardians of the contexts : towards a (more) responsible use of European archaeological resources : programme : book of abstracts. Ljubljana: Iron Age Danube Project: Slovensko arheološko društvo, 2018. http://arheologija.ff.uni-lj.si/knjiznica/uporabno. [COBISS.SI-ID 66585954]

92. GASPARI, Andrej, LAHARNAR, Boštjan. Okrašena sulična ost iz Britofa pri Kranju : sled Kimbrov v vzhodnih Alpah?. V: PERKO, Verena (ur.), OGRIN, Marija, ŠTUKL, Jože. Na ramenih velikanov : posvečeno spominu akademika prof. dr. Staneta Gabrovca, uglednega arheologa, spoštovanega profesorja in pokončnega človeka : povzetki predavanj. 5. Valičev arheološki dan, Kranj 14. december 2015. Kranj: Gorenjski muzej, 2015. Str. 51. [COBISS.SI-ID 59193442]

93. GASPARI, Andrej. Final Hallstatt and early La Tène finds from the Ljubljanica River : the composition and possible meanings of the ensemble. V: Latènisierung im Raum von den Südostalpen bis zum kroatisch-serbischen Donaugebiet : Fragen und Modelle im Spiegel neuer Forschungsergebnisse = Latenizacija na prostoru od jugovzhodnih Alp do hrvaško-srbskega Podonavja : vprašanja in modeli v luči novih raziskovalnih izsledkov : Kobariški muzej, Kobarid, 23.-25. 11. 2012. [Ljubljana: Institute of Archaeology ZRC SAZU, 2012]. Str. 10. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/kobarid_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 35353389]

94. GASPARI, Andrej. Poznohalštatske in zgodnjelatenske najdbe iz Ljubljanice : njihova sestava in možni pomen. V: Latènisierung im Raum von den Südostalpen bis zum kroatisch-serbischen Donaugebiet : Fragen und Modelle im Spiegel neuer Forschungsergebnisse = Latenizacija na prostoru od jugovzhodnih Alp do hrvaško-srbskega Podonavja : vprašanja in modeli v luči novih raziskovalnih izsledkov : Kobariški muzej, Kobarid, 23.-25. 11. 2012. [Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2012]. Str. 10. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/kobarid_izvlecki.pdf. [COBISS.SI-ID 35331885]

95. GASPARI, Andrej. "Na Gorenjskem pa rož'ce cveto" - zadeva Rozumek pol stoletja kasneje = "The flowers blossom in Gorenjska" - the Rozumek case half a century later. V: BAJC, Gorazd (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek 'Tajno stoletje' - obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju : Koper, 13.-14. november 2009 : [program in povzetki] = Convegno scientifico internazionale 'Il secolo segreto' - servizi d'intelligence e di sicurezza e l'antiterrorismo nel secolo XX : Capodistria, 13-14 novembre 2009 : [programma e riassunti] = International scientific conference 'The secret century' - intelligence, security and anti-terrorism in the 20th century : Koper, 13th-14th November, 2009 : [program and abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009. Str. 28-30. Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 9. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 3463630]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

96. GASPARI, Andrej, BADOVINAC, David, MAVRIČ, Borut, DRAKSLER, Matej, MERELA, Maks, POGLAJEN, Sašo. ʺMorje 2018ʺ : dokumentiranje arheoloških najdišč na odprtem morju severozahodno od Pirana in začetne ugotovitve o razbitini ladje EŠD 29403. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Arheologija v letu 2018 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2019. Str. 15, ilustr. http://www.arheologija.si/files/2019/03/Arheologija-v-letu-2018_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 69298274]

97. GASPARI, Andrej. Zaščitne raziskave visokosrednjeveškega gradu na hribu Kašča v Žlebeh nad Medvodami. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Arheologija v letu 2018 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2019. Str. 16, ilustr. http://www.arheologija.si/files/2019/03/Arheologija-v-letu-2018_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 69298530]

98. ŠKERJANEC, Luka, KOŽUH, Dejan, GASPARI, Andrej. Integrirane raziskave arheološkega najdišča na zahodnem vrhu Grajskega hriba na Bledu v letih 2018 in 2019. V: et al. Povzetki predavanj. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. Str. 49-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 70767458]

99. GASPARI, Andrej. Nova datacija ostankov temeljev mostu čez Savo pri Črnučah iz Schmidovih in Pickovih raziskav leta 1911. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 21, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66386530]

100. GASPARI, Andrej, VINAZZA, Manca. Prazgodovinska naselbina na hribu Tičnica (Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus). V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 22, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66386786]

101. HORVAT, Martin, GASPARI, Andrej, FRAS, Mojca, MASARYK, Rene. 17-0313 Gosposvetska cesta. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 23, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66387042]

102. GASPARI, Andrej, ŠINKOVEC, Irena, BADOVINAC, David. Deblak in drugi okvirno sočasni sledovi dogajanja na območju pristanišča predrimskega Navporta : rezultati študij v letih 2016 in 2017. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 16, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804770]

103. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Freshwater archaeology : Slovenian experience. V: Abstracts book. Zadar: University of Zadar, 2007. Str. 74. ISBN 978-953-7237-25-7. [COBISS.SI-ID 512402731]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

104. GASPARI, Andrej. Ulaka. V: HORVAT, Jana (ur.), LAZAR, Irena (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 141-171, zvd., ilustr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 40. ISBN 978-961-05-0257-9. ISSN 1408-5208. DOI: 10.3986/9789610502586_08. [COBISS.SI-ID 45959981]

105. GASPARI, Andrej. Meč s srebrno nožnico poznolatenske sheme z mednarodnega trga starin ; prehodna opažanja = Late La Téne style sword and its silver scabbard from the antiquities market : preliminary notes. V: VIČIČ, Boris (ur.), ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. Str. 249-268, ilustr., zvd. ISBN 978-961-6509-54-1. [COBISS.SI-ID 65428066]

106. GASPARI, Andrej, BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, MASARYK, Rene, NOVŠAK, Matjaž. Augustan military graves from the area of Kongresni trg in Ljubljana = Avgustejska vojaška grobova s Kongresnega trga v Ljubljani. V: ISTENIČ, Janka (ur.), LAHARNAR, Boštjan (ur.), HORVAT, Jana (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015. Str. 125-169, ilustr. Katalogi in monografije, 41. ISBN 978-961-6169-97-4. ISSN 1318-4407. [COBISS.SI-ID 2718345]

107. GASPARI, Andrej. Ljubljana.NUK II. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 386-391, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8915552]

108. GASPARI, Andrej, BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, KRAJŠEK, Jure, MASARYK, Rene, MIŠKEC, Alenka, NOVŠAK, Matjaž. Novejša arheološka spoznanja o Emoni med zatonom prazgodovinske skupnosti in gradnjo rimskega mesta (druga polovica 1. stol. pr. n. št. in začetek 1. stol. n. št.) = New archaeological insights about Emona between the decline of the Prehistoric community and the construction of the Roman town. V: FERLE, Mojca (ur.), BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris. Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. Str. 135-167, ilustr. ISBN 978-961-6509-38-1. [COBISS.SI-ID 8985440]

109. LOVENJAK, Milan, GASPARI, Andrej. Nagrobna stela Kancijev iz emonske insule XIII. V: LAZAR, Irena (ur.), ŽUPANEK, Bernarda (ur.). Emona : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 123-131, ilustr. Zbirka Annales Mediterranei. ISBN 978-961-6862-21-9. [COBISS.SI-ID 53334370]

110. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, KAVUR, Boris. Arheološke najdbe čolnov deblakov na Ljubljanskem barju v letih 1990-2010 = Finds of logboats on the Ljubljansko barje after 1990 and current state of research. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 397-404, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 2290387]

111. ANDRIČ, Maja, TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez, GASPARI, Andrej. Arheološki in okoljski zapis v sedimentu vodne kotanje iz začetka 1. stoletja n. št. na lokaciji NUK II v Ljubljani = The early 1st century AD water depression at the NUK II site (Emona) : archaeological and environmental record in its sediment. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 409-416, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 34695213]

112. GASPARI, Andrej. Arheološki pregledi Ljubljanice 1998-2005 : konceptno-metodološki razvoj, raziskovana problematika in katalog izbora najdb = Archaeological surveys of the River Ljubljanica in the 1998-2005 period : development of concepts and methodologies, problems in reserch and catalogue of selected finds. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 177-224, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 413433]

113. JOSIPOVIČ, Draško, GASPARI, Andrej, MIŠKEC, Alenka. Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Bohinju : preliminarno poročilo o zaščitnih izkopavanjih leta 1999 = Archaeological site near the curch of St John the Baptist at Bohinj : preliminary report on the 1999 rescue excavations. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 389-396, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 8386656]

114. GASPARI, Andrej. Bronasti meč tipa Arco iz reke Save pri Gornjem Pijavškem = Bronze Arco type sword from the River Sava near Gornje Pijavško. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 325-328, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 414713]

115. ERIČ, Miran, POGLAJEN, Sašo, GASPARI, Andrej. Evidentiranje kulturne dediščine v teritorialnem morju Republike Slovenije in perspektiva njenega upravljanja = Registering cultural heritage in the territorial sea of the Republic of Slovenia and the perspectives on its management. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 167-176, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 4015031]

116. GASPARI, Andrej. Kultni kompleks bronastodobnega orožja iz lesene konstrukcije v Savski tesni pri Medvodah = Cult complex of Bronze Age weapons and wooden structure at the Sava narrows near Medvode. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 319-324, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 414457]

117. GASPARI, Andrej, MULH, Tadeja. Nova odkritja v raziskavah rimskega mostu čez Savo pri Črnučah = New findings on the Roman bridge across the Sava near Črnuče. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 347-354, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 415225]

118. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran, ODAR, Boštjan. Paleolitska lesena konica iz Ljubljanice = Palaeolithic wooden point from the Ljubljanica at Sinja gorica. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 231-238, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 413689]

119. ERJAVEC, Robert, GASPARI, Andrej. Sledovi bronastodobnih nekropol v Kaminu pri Bevkah = Traces of Bronze Age cemeteries at Kamin near Bevke. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 269-282, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 413945]

120. KAVUR, Boris, GASPARI, Andrej. Veliki lovski tabor na Ljubljanskem barju, Zalog pri Verdu = Zalog near Verd, a large hunting camp on the Ljubljansko barje. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 243-250, ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 2290131]

121. GASPARI, Andrej. Vodno kultno mesto na izlivu Blejskega jezera pri Mlinem = Water cult site at the Lake Bled outlet near Mlino. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 309-314, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 412921]

122. GASPARI, Andrej. Zgodovinski pregled in perspektiva podvodnega arheološkega raziskovanja v Sloveniji = Underwater archaeological investigation in Slovenia : historical overview and perspectives. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 13-72, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 412665]

123. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran, ODAR, Boštjan. A Palaeolithic wooden point from Ljubljansko barje, Slovenia. V: BENJAMIN, Jonathan (ur.). Submerged prehistory. Oxford; Oakville: Oxbow Books, cop. 2011. Str. [186]-192, ilustr. ISBN 978-1-84217-418-0. [COBISS.SI-ID 512493867]

124. GASPARI, Andrej. Some iron age and early roman finds from Stari grad above Unec (Notranjska, Slovenia). V: TIEFENGRABER, Georg (ur.), KAVUR, Boris (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Keltske študije II = Studies in Celtic Archaeology : papers in honour of Mitja Guštin. Montagnac: Éditions Monique Mergoil, 2009. Str. 315-329, ilustr., zvd. Protohistoire Européenne, 11. ISBN 978-2-35518-009-5. [COBISS.SI-ID 1605843]

125. GASPARI, Andrej, ČUFAR, Katarina, ERIČ, Miran, TOLAR, Tjaša. Predhodne arheološke in dendrokronološke raziskave na koliščarski naselbini Veliki Otavnik Ib pri Bistri = Preliminary archaeological and dendrochronological researches at the pile-dwelling settlement Veliki Otavnik Ib near Bistra. V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009. Str. 167-175, ilustr. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16. ISBN 978-961-254-155-2. http://eprints.gozdis.si/674/. [COBISS.SI-ID 30569005]

126. TURK, Peter, GASPARI, Andrej. Gifts to the gods and ancestors. V: TURK, Peter (ur.), et al. The Ljubljanica - a river and its past. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 66-71, ilustr. ISBN 978-961-6169-66-0. [COBISS.SI-ID 7405664]

127. GASPARI, Andrej, TRAMPUŽ OREL, Neva, TURK, Peter. Prehistory. V: TURK, Peter (ur.), et al. The Ljubljanica - a river and its past. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 217-263, ilustr. ISBN 978-961-6169-66-0. [COBISS.SI-ID 7410784]

128. GASPARI, Andrej. Zgodovina pridobivanja najdb in arheoloških raziskav Ljubljanice. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 24-29, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3248590]

129. GASPARI, Andrej. Ljubljanica v prazgodovini. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 36-41, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3249614]

130. GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu - lovski tabor iz srednje kamene dobe. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 42-47, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3249870]

131. TURK, Peter, GASPARI, Andrej. Darovi bogovom in prednikom. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 62-67, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 7148384]

132. GASPARI, Andrej. Keltski bojevniki in Ljubljanica. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 68-73, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3248846]

133. GASPARI, Andrej. Rimska regulacija Ljubljanice in osuševanje Barja. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 104-106, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3249102]

134. GASPARI, Andrej. Tovorna ladja sredozemske šivane konstrukcije iz Lip. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 107-109, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 3249358]

135. GASPARI, Andrej, TRAMPUŽ OREL, Neva, TURK, Peter. Prazgodovina. V: TURK, Peter (ur.), et al. Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009. Str. 193-239, ilustr. ISBN 978-961-6169-64-6. [COBISS.SI-ID 7157600]

136. GASPARI, Andrej. Dolina spodnje Save od prazgodovine do druge svetovne vojne v luči arheoloških najdb iz rečne struge in obrežja. V: PETERNEL, Jože (ur.), BARACHINI, Jože. Ukročena lepotica : Sava in njene zgodbe. 1. izd. Sevnica: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, 2009. Str. 117-134, ilustr. ISBN 978-961-92735-0-0. [COBISS.SI-ID 3489230]

137. GASPARI, Andrej. Pregled in perspektiva arheoloških raziskav Blejskega jezera = Archaeological research of lake Bled : review and perspective. V: GASPARI, Andrej (ur.). Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav = The unknown Lake Bled : underwater cultural heritage and the results of archaeological research. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008. Str. 12-31, ilustr. Vestnik, št. 20. ISBN 978-961-6420-39-6. [COBISS.SI-ID 1568211]

138. GASPARI, Andrej. Preventivne arheološke raziskave Blejskega jezera pri Mlinem. V: GASPARI, Andrej (ur.). Neznano Blejsko jezero : podvodna kulturna dediščina in rezultati arheoloških raziskav = The unknown Lake Bled : underwater cultural heritage and the results of archaeological research. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2008. Str. 46-65, ilustr. Vestnik, št. 20. ISBN 978-961-6420-39-6. [COBISS.SI-ID 1568467]

139. GASPARI, Andrej. Posoški bojevniki med samostojnostjo in rimsko vojaško službo. V: KOFOL, Karla (ur.). Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju : [katalog razstave]. Tolmin: Tolminski muzej, 2008. Str. 29-48, ilustr. ISBN 978-961-6635-10-3. [COBISS.SI-ID 3212750]

140. GASPARI, Andrej. A possible multiperiod ritual site in the river Ljubljanica. V: TEEGEN, Wolf-Rüdiger (ur.). Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit : Festschrift für Rosemarie Müller. Berlin: De Gruyter, 2006. Str. 7-17, ilustr. Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 53. ISBN 3-11-019010-9, ISBN 978-3-11-019010-6. [COBISS.SI-ID 1140435]

141. GASPARI, Andrej. Artefakti iz kosti in jelenovih rogovij = Artefacts of bone and red deer antler. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. Str. 125-154, ilustr. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11. ISBN 961-6568-57-4. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 25599021]

142. GASPARI, Andrej. Bronastodobne najdbe iz potoka Ljubija pri Verdu = Bronze Age finds from the Ljubija stream near Verd. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. Str. 205-221, ilustr. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11. ISBN 961-6568-57-4. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 25599277]

143. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Podvodne arheološke raziskave struge Ljubije v Zalogu pri Verdu : odkritje, metodologija raziskav in geomorfološke značilnosti najdišča = Underwater research in the bed of the Ljubija stream at Zalog near Verd = discovery, research methodology and geomorphologic characteristics of the site. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. Str. 11-31, ilustr. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11. ISBN 961-6568-57-4. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 25578541]

144. GASPARI, Andrej, KAVUR, Boris. Zalog pri Verdu. Bazni tabor lovcev na obrežju jezera = Zalog near Verd. Hunters' base camp on the shores of a lake. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. Str. 199-204. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11. ISBN 961-6568-57-4. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 25598253]

145. GASPARI, Andrej. Mozaična skleda iz Ljubljanice = A mosaic bowl from the Ljubljanica river. V: LAZAR, Irena (ur.). Drobci antičnega stekla = Fragments of ancient glass. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, [Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko], 2004. Str. 51-56, ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 961-6328-25-5. [COBISS.SI-ID 753363]

146. VIČIČ, Boris, SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja, GASPARI, Andrej, NOVAKOVIĆ, Predrag. Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp = Die frühen Slawen : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. Str. 94-97. ISBN 961-6169-22-X. [COBISS.SI-ID 21869154]

147. GASPARI, Andrej, MIOVIĆ, Rachel, MIŠKEC, Alenka, TRATNIK-ŠUMI, Janja, ŽUPANEK, Bernarda, PREDOVNIK, Katarina Katja, GUŠTIN, Mitja. Lončena peč = The tile stove. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad.Pečnice = Ljubljana Castle.Stove tiles. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994. Str. 45-68. Archaeologia historica Slovenica, 1. ISBN 86-7207-059-3. [COBISS.SI-ID 21771874]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

148. GASPARI, Andrej. Oris razvoja podvodnega arheološkega raziskovanja in poudarki iz pravnega varstva podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. V: GORENC, Nataša (ur.), ADAMIČ, Tatjana. Sto let v dobro dediščine. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. Str. 94-98, ilustr. Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. ISBN 978-961-6902-71-7. [COBISS.SI-ID 57396322]

149. GASPARI, Andrej, POGLAJEN, Sašo. Römische Fischbecken (vivaria) an der slowenischen Küste Istriens. V: REINFELD, Michaela (ur.). Archäologie im Mittelmeer : auf der Suche nach verlorenen Schiffswracks und vergessenen Häfen. Darmstadt: Zabern, 2013. Str. 53-61, ilustr. Zaberns Bildbände zur Archäologie, Sonderbände der Antiken Welt. ISBN 978-3-8053-4675-7, ISBN 3-8053-4675-1. [COBISS.SI-ID 273948928]

150. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Preliminarno poročilo o odkritju razbitine rimske tovorne ladje v Ljubljanici pri Sinji Gorici = Wreck of a Roman cargo vessel in the River Ljubljanica near Sinja Gorica : preliminary report. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 293-298, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 414201]

151. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Začetne raziskave arheološkega najdišča v strugi Lahinje pri Flekovem mlinu v Črnomlju = Archeological site in the riverbed of the Lahinja at Flekov mlin in Črnomelj : preliminary investigation. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 369-378, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 415993]

152. GASPARI, Andrej. Zbrika keltskih in zgodnjerimskih predmetov iz Save med Spodnjimi Guntami in Brestanico = Collection of Celtic and Early Roman objects from the River Sava between Spodnje Gutne and Brestanica. V: GASPARI, Andrej (ur.), ERIČ, Miran (ur.). Potopljena preteklost : arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji : zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884-2012). Radovljica: Didakta, cop. 2012. Str. 329-336, ilustr. ISBN 978-961-261-251-1. [COBISS.SI-ID 414969]

153. KREMPUŠ, Robert, GASPARI, Andrej, NOVŠAK, Matjaž. Die neuen spätkeltischen und frühkaiserzeitlichen Heiligtümer von Celeia. V: DOLENZ, Heimo. Götterwelten : Tempel, Riten, Religionen in Noricum : [Katalog zur] Sonderausstellung [Götterwelten, Tempel, Riten, Religionen in Noricum, Landesmuseum Kärnten, 9. März bis 11. November 2007]. Klagenfurt: Friedrich W. Leitner, 2007. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-3-900575-35-9. [COBISS.SI-ID 1904038]

154. GASPARI, Andrej. Med gradišči in gradovi : Medvode in širša okolica v arheoloških obdobjih I. V: VODNIK, Alenka (ur.). Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine Medvode. Medvode: Zgodovinsko društvo: Občina, 2006. Str. 15-44, ilustr. ISBN 961-91384-1-4, ISBN 978-961-91384-1-0. [COBISS.SI-ID 1026565218]

155. PIRKOVIČ, Jelka, GASPARI, Andrej. The Ljubljanica river phenomenon and its protection. V: MANISCALCO, Fabio (ur.). Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo. 2a ed. Napoli: Massa, 2004. Str., ilustr. Mediterraneum, vol. 4. ISBN 88-878-3550-0. [COBISS.SI-ID 860115]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

156. GASPARI, Andrej. Niedersächsisches Institut für Historische Küstenforschung (Hrsg.), Marschenratskolloquium 2009. Flüsse als Kommunikations- und Handelswege / Rivers as Communication and Trade Routes. 5.-7. November 2009. Deutsches Schriffahrtsmuseum, Bremerhaven. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 34. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. 2011. ISBN 978-3-86757-852-3, ISSN 1867-2744. 393 Seiten mit 258 Abbildungen und 14 Tabellen. Germania : Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. 2013, bd. 1-2, jahr. 91, str. 252-257. ISSN 0016-8874. [COBISS.SI-ID 60548962]

157. ANTONIOLI, Fabrizio, GASPARI, Andrej, KARINJA, Snježana, et al. Sea-level change during the Holocene in Sardinia and in the northeastern Adriatic (central Mediterranean Sea) from archaeological and geomorphological data. Quaternary science reviews. 2007, vol. 26, iss. 19-21, str. 2463-2486. ISSN 0277-3791. DOI: 10.1016/j.quascirev.2007.06.022. [COBISS.SI-ID 516634137]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

158. HORVAT, Jana, LAZAR, Irena, GASPARI, Andrej. Predgovor = Preface. V: HORVAT, Jana (ur.), LAZAR, Irena (ur.), GASPARI, Andrej (ur.). Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru = Minor Roman settlements in Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 7-8. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 40. ISBN 978-961-05-0257-9. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 45955629]

159. GASPARI, Andrej. Predgovor. V: GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. Str. 7-10. Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11. ISBN 961-6568-57-4. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 25578285]

 

1.25 Drugi sestavni deli

160. GASPARI, Andrej. Ljubiteljska uporaba detektorjev kovin in njeno mesto v okviru varstva arheološke in zgodovinske dediščine : poročilo z okrogle mize Slovenskega arheološkega društva. Arheo : arheološka obvestila. 2018, št. 35, str. 83-88, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 70390114]

161. GASPARI, Andrej. Mednarodna konferenca o sodelovanju v Sredozemlju za varstvo podvodne kulturnedediščine, Sirakuze, 3.-5. april 2003. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 12, str. 99-102. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24182114]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

162. GASPARI, Andrej. Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki : študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom = The late 2nd century B. C. logboat from the Ljubljanica river at Vrhnika : study on the ships and boats of Preroman and Roman nauportus with the outline of the navigation on the Ljubljana marshes between prehistory and the early modern period. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = University Press, Faculty of Arts: Museum & Galleries of Ljubljana, 2017. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-237-929-2. [COBISS.SI-ID 290301184]

163. GASPARI, Andrej. Voda v rimski Emoni : razvoj vodooskrbe in komunalne infrastrukture v rimskih mestih : primer kolonije Julije Emone = Water in Roman Emona : development of the water supply system and communal infrastructure of Roman cities : the case of Colonia Iulia Emona. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum & Galleries of Ljubljana, 2016. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-50-3. [COBISS.SI-ID 284466176]

164. GASPARI, Andrej. Prazgodovinska in rimska Emona : vodnik skozi arheološko preteklost predhodnice Ljubljane = Prehistoric and Roman [Emona] : a guide through the archaeological past of Ljubljana's predecessor. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries, 2014. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-37-4. [COBISS.SI-ID 273839104]

165. GASPARI, Andrej. "Apud horridas gentis ---" : začetki rimskega mesta Colonia Iulia Emona = beginnings of the Roman town of Colonia Iulia Emona. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum & Galleries of Ljubljana, 2010. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-19-0. [COBISS.SI-ID 250483200]

166. MASON, Phil, LOVENJAK, Milan, KOSI, Miha, GOLEC, Boris, GASPARI, Andrej, WEISS, Janez (urednik). Črnomaljski zbornik : zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta. Črnomelj: Občina, 2008. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-90233-5-8. [COBISS.SI-ID 243436800]

 

2.02 Strokovna monografija

167. ŽUPANEK, Bernarda, VIČIČ, Boris, GASPARI, Andrej, MIHELIČ, Breda (urednik), KERBLER, Boštjan Kefo (urednik). Emona : portret mesta = portrait of a city. Ljubljana: Mestna občina, 2015. 77 str., ilustr., zvd. Zbirka Portret mesta. ISBN 978-961-6449-58-8. [COBISS.SI-ID 276954368]

 

2.08 Doktorska disertacija

168. GASPARI, Andrej. Latenske in zgodnjerimske najdbe iz Ljubljanice : doktorsko delo. Ljubljana: [A. Gaspari], 2002. 309 f., [44] f. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 124696832]

 

2.11 Diplomsko delo

169. GASPARI, Andrej. Rimski mostovi v Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Gaspari], 1996. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 35343202]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

170. GASPARI, Andrej, MASARYK, Rene, FRAS, Mojca, MILJEVIĆ, Jure. Arheološka raziskava in dvig ostankov britanskega lovskega letala supermarine spitfire ob Ižanski cesti v Ljubljani (parc. št. 514/3, k. o. 1695 - Karlovško predmestje) : strokovno poročilo o raziskavi 19-0357. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2019. 94, [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70902370]

171. GASPARI, Andrej, VINAZZA, Manca, TOŠKAN, Borut, KUMER, Blaž, ŠKERJANEC, Luka, KOŽUH, Dejan. Integrirane raziskave arheološkega najdišča na zahodnem vrhu Grajskega hriba na Bledu v letu 2019. Arheološko testno sondiranje in vzorčenje z vrtinami (parc. št. 397/1, k.o. 2190 - Bled) : končno strokovno poročilo o raziskavi 19-0227. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za arheologijo), 2019. 106, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70581346]

172. GASPARI, Andrej (vodja projekta, avtor), LOZIĆ, Edisa, RIŽNAR, Igor, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut, LAZAR, Aleš, KUMER, Blaž, KRAŠNA, Matjaž, RONDIČ, Denis, VIČAR, Ana. Arheološka raziskava srednjeveškega gradu Stari Jeterbenk na Kašči v Žlebeh nad Medvodami : parc. št. 17 in 18/1, k. o. 1979 - Žlebe) : EŠD 23525 Žlebe - Grad Stari Jeterbenk : končno strokovno poročilo o raziskavi 18-0069. Ljubljana: Univerza, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2018. 105 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 44400429]
financer: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arheologijo in Muzej in galerije mesta Ljubljane, Raziskave, 18-0069, Žlebe - Grad Stari Jeterbenk

173. BADOVINAC, David, MAVRIČ, Borut (avtor, fotograf), GASPARI, Andrej, DRAKSLER, Matej, MASARYK, Rene. Morje 2018 : poročilo o identifikaciji in dokumentiranju podmorskih arheoloških ostalin z naravoslovno karaterizacijo okolja za potrebe načrtovanja ukrepov varstva na podmorskih arheoloških najdiščih EŠD 29401, 29402, 29403. Ljubljana: [s. n.], 2018. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4992335]

174. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej. Curnovec : poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju sanacije vodovoda Brest - Ljubljana pri Curnovcu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 21 f., ilustr. Poročila, 29. [COBISS.SI-ID 290553]

175. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej. Sinja Gorica : poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju zavarovanja desne brežine ob Sinjegoriških ribnikih. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2009. 47 f., ilustr. Poročila, 28 (2009). [COBISS.SI-ID 290297]

176. ERIČ, Miran (avtor, ilustrator), GASPARI, Andrej. HE Brežice in HE Mokrice : poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi : intenzivni podvodni pregled struge Save na območju akumulacijskih bazenov HE Brežice in HE Mokrice. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2008. 64 f., ilustr. Poročila, 25. [COBISS.SI-ID 255481]

177. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice na območju cerkve sv. Antona na Verdu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. 22 f., ilustr. Poročila, 22. [COBISS.SI-ID 233721]

178. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice na območju mostu AC priključka na Vrhniki. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. 27 f., ilustr. Poročila, 23. [COBISS.SI-ID 233977]

179. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Arheološki podvodni pregled struge reke Ljubljanice ob ledini Široka pri Podpeči. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. 25 f., ilustr. Poročila, 21. [COBISS.SI-ID 233465]

180. GASPARI, Andrej. Okoljevarstvena akcija in arheološki pregled struge Ljubljanice v okolici mostu v Podpeči : 21., 22. oktober 2006 : projekt. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 217081]

181. GASPARI, Andrej. Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju mostu na povezovalni trasi Jagrova - Tržaška : [termin: 15., 21., 22., 25., 26. september 2006]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 217337]

182. GASPARI, Andrej. Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu struge reke Ljubljanice na območju zadrževalnega bazena Verd : [termin: 24. - 28. julj 2006]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2006. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 217593]

183. GASPARI, Andrej. Poročilo o ekstenzivnem podvodnem pregledu morskega dna na območju starega koprskega mandrača. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 218361]

184. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o podvodnem terenskem pregledu struge Ljubljanice na območju ustja meteorne kanalete v Podpeči. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. [4] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 219385]

185. GASPARI, Andrej. Poročilo o podvodnih arheoloških raziskavah struge Ljubljanice na območju novogradnje mostu v Podpeči. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 218873]

186. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o podvodnih arheoloških raziskavah struge Rižane na območju vpadnic v luko Koper. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 218617]

187. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju verige HE na spodnji Savi od Boštanja do državne meje : tretja in četrta faza : podvodni pregled struge Save na območju akumulacijskih bazenov HE Blanca in Krško. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 42 f. , [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 219641]

188. GASPARI, Andrej, VIČIČ, Boris, NOVŠAK, Matjaž, MASARYK, Rene, PETERLE UDOVIČ, Pavla. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Ljubljana-Šumi. Ljubljana: [Arhej d.o.o.], 2005. 123 str. + pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1889190]

189. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran (ilustrator), POGLAJEN, Sašo (ilustrator). Rimski pristaniški objekt z ribogojnico v Fizinah pri Portorožu : poročilo o raziskavah podmorskega najdišča v letih 2004 in 2005. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2005. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 219129]

190. NOVŠAK, Matjaž, GASPARI, Andrej, KREMPUŠ, Robert, KRAJŠEK, Jure. Mariborska cesta v Celju, III. etapa obnove : poročilo o izvajanju zavarovalnih arheoloških izkopavanj v letih 2003 in 2004. Celje: Arhej d.o.o., 2004. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1878182]

191. NOVŠAK, Matjaž, GASPARI, Andrej, MASARYK, Rene, KREMPUŠ, Robert, KRAJŠEK, Jure. Mariborska cesta v Celju, rekonstrukcija III. etape : poročilo o izvajanju arheoloških raziskav na napajalni cesti 2004. Celje: Arhej d.o.o., 2004. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1877414]

192. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o arheološki spremljavi struge in obrežja reke Ljubljanice med Rakovo Jelšo in Volarjem = [Arcaeological monitoring of the riverbed and banks of Ljubljanica between Volar and Rakova Jelša]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. 14 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 220153]

193. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o dopolnilnih zaščitnih raziskavah struge Save na območju bazena HE Boštanj : intenzivni podvodni pregled in sondiranje rečnega dna pri graščini Boštanj ter vaseh Breg in Šmarčna. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. 15 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 220665]

194. GASPARI, Andrej. Poročilo o podvodnem arheološkem pregledu struge Save : na območju bazena hidroelektrarne Boštanj. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. 14 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 220409]

195. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Poročilo o podvodnem terenskem pregledu struge Ljubije na območju rekonstrukcije mostu na Verdu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2004. 15 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 219897]

196. PLESTENJAK, Ana, GASPARI, Andrej, FIRŠT, Srečko. Arheološko sondiranje na trasi 3. etape obnove Mariborske ceste v Celju - podvoz pod železnico - jug : poročilo. Celje: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje: Arhej d.o.o, 2003. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1877158]

197. GASPARI, Andrej, NOVŠAK, Matjaž. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na lokaciji Narodni dom v Celju 2003. Celje: [s.n.], 2003. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1880486]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

198. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Minimalni standardi podvodnih arheoloških raziskav : izhodišča in smernice. Ljubljana: [Ministrstvo za kulturo RS], 2010. 126 f., ilustr. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/STANDARDI_PODVODNIH_RAZISKAV_20100301.pdf. [COBISS.SI-ID 512402987]

199. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Rimski pomoli in ribogojnica v Jernejevem zalivu pri Ankaranu : poročilo o arheoloških podvodnih pregledih v letih 2005-2007. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008. 12 f., ilustr. Poročila, 27. [COBISS.SI-ID 284921]

200. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Preliminarno poročilo o arheološkem podvodnem pregledu strug potokov Bistra in Ljubija na Ljubljanskem barju v letih 2005 in 2006. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Skupina za podvodno arheologijo, 2007. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 233209]

201. GASPARI, Andrej, ERIČ, Miran. Preliminarno poročilo o raziskavah struge Ljubljanice v Kaminu pri Bevkah v letih 2004 in 2005. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 218105]

202. GASPARI, Andrej. Preliminarno poročilo o zaščitnih arheoloških raziskavah Blejskega jezera na trasi kanalizacije Bled-Mlino : [termin: 15. - 22. maj 2006]. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 217849]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

203. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka (diskutant), SMITS, Toine (diskutant), GASPARI, Andrej (diskutant), HOEKSTRA, Arjen Y. (diskutant), TOMAN, Mihael Jožef (diskutant), ŠINKOVEC, Irena (diskutant), MLINAR, Ciril (diskutant), CHARNEY, Noah (diskutant), PÖSCHL, Andraž (urednik). Dva vodika, en kisik = Water. Ljubljana: TV Slovenija, 2017. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8793721]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

204. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, NADBATH, Barbara, ODAR, Boštjan. Lesena konica iz Ljubljanskega barja : iz zakladnice Mestnega muzeja Ljubljana : [v okviru stalne razstave Obrazi Ljubljane, Mestni muzej Ljubljana, 8.- 28. februar 2011]. Ljubljana: Mestni muzej, 2011. 1 zloženka ([8] str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 512544043]

205. ERIČ, Miran, GASPARI, Andrej, NADBATH, Barbara, ODAR, Boštjan. Wooden point from the Ljubljansko barje : from the treasury of the City Museum of Ljubljana : [within the framework of The Faces of Ljubljana permanent exhibition City Museum of Ljubljana, 8 - 28 February 2011]. Ljubljana: Mestni muzej, 2011. 1 zloženka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512544299]

206. AURIEMMA, Rita, GASPARI, Andrej, STOKIN, Marko, KARINJA, Snježana. Rimska pristanišča Severnega Jadrana - obmorske naselbine = I porti romani del Alto Adriatico - i siti costieri = Roman ports in the Northern Adriatic - littoral settlements. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera"; Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2007. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 514307724]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2020