Back to top

Pred. Darja Grosman

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GLUŠČEVIĆ, Smiljan, GROSMAN, Darja. Nova bizantska utvrda na otočiću Veliki Sikavac kod otoka Paga = A new Byzantine fortification on Veliki Sikavac islet off the island of Pag. Diadora : glasilo Arheološkog muzeja u Zadru. 2015, 29, str. 121-150, zvd., fotogr., risbe. ISSN 0417-4046. [COBISS.SI-ID 61201762]

2. PREDOVNIK, Katarina Katja, GROSMAN, Darja. Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. 2007, bd. 23, str. 209-224, ilustr. ISSN 1011-0062. [COBISS.SI-ID 36802914]

3. GROSMAN, Darja. The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : 2006-2007. Teiresias : a Review and Bibliography of Boiotian Studies__. 2007, vol. 37, pt. 2, str. 20-27. ISSN 1206-5730. [COBISS.SI-ID 36474722]

4. GROSMAN, Darja. Kocka, kocka, kockica... : od arheološkega zapisa v zemlji do arheološkega zapisa na papirju. Arheo : arheološka obvestila. 1991, št. 12, str. 25-36, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55697408]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja. Pojem in postopki terenskega preverjanja pri neinvazivnih raziskavah v arheologiji = The notion and methods of ground-truthing in non-invasive archaeological research. Arheo : arheološka obvestila. 2010, št. 27, str. 7-13. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 263147264]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

6. GROSMAN, Darja. EUARCH & archéologie et informatique : Essen 15.11.1991, Pariz 21.-25.11.1991. Arheo : arheološka obvestila. 1991, št. 13, str. 86-88. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55871744]

 

1.04 Strokovni članek

7. GROSMAN, Darja, STANČIČ, Zoran. Iz blata k zvezdam ali računalnik v arheološki sondi. Arheo : arheološka obvestila. 1991, št. 12, str. 37-44, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55697664]

8. GROSMAN, Darja. De museo : prihodnost se je začela včeraj. Arheo : arheološka obvestila. 1991, št. 13, str. 4-8. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 5400162]

9. GROSMAN, Darja. Prihodnost se je začela včeraj. Arheo : arheološka obvestila. št. 13 (1991), str. 4-8. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 55703808]

10. GROSMAN, Darja. Tehnike terenskega pregleda. Arheo : arheološka obvestila. 1989, št. 9, str. 58-63. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 13111554]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

11. GROSMAN, Darja. Two examples of using combined prospecting techniques. V: TRÉMENT, Frédéric (ur.), PASQUINUCCI, Marinella (ur.). Non-destructive techniques applied to landscape archaeology. Oxford: Oxbow Books, 2000. Str. 245-255, ilustr. The archaeology of Mediterranean landscapes, 4. ISBN 1-900188-74-0. [COBISS.SI-ID 16441186]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. BOSCHI, Federica, BONSALL, James, CATANZARITI, Gianluca, DABAS, Michel, GROSMAN, Darja, LEPORE, Giuseppe, MORELLI, Gianfranco, NICOLOSI, Iacopo, VENANZONI, Ilaria. Studying an ancient settlement with non-invasive techniques : integrated aerial and geophysical surveys at Civitalba (Marche). V: BOSCHI, Federica (ur.). Looking to the future, caring for the past : preventive archaeology in theory and practice : proceedings of the 2013-2014 Erasmus IP Summer Schools in Preventive Archaeology : evaluating sites and landscapes : methods and techniques for evaluating the archaeological value. 1a ed. Bologna: Bononia University Press, 2016. Str. 275-299, ilustr. DISCI, Dispartimento storia, culture, civiltà, Sez. 1, Archeologia, 11. ISBN 978-88-6923-173-5, ISBN 88-6923-173-9. ISSN 2284-3523. [COBISS.SI-ID 65317218]

13. GLUŠČEVIĆ, Smiljan, GROSMAN, Darja. Le indagini preliminari nella fortezza Bizantina recentemente scoperta sullʼisoloto Veliki Sikavac presso lʼisola di Pago (Croazia). V: Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichitá e alto medioevo : Atti del Convegno internazionale di studi Territorio e insediamenti fra tarda antichità e alto medioevo Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2013 : Atti del Convegno internazionale di studi Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 19-20 giugno 2014. Napoli: Rogiosi Editore, 2016. Str. 49-68, ilustr. ISBN 978-88-6950-164-7. [COBISS.SI-ID 62306402]

14. GROSMAN, Darja, MUŠIČ, Branko, NOVAKOVIĆ, Predrag. Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara. V: PANTOVIĆ, Ivana (ur.). Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011. Vršac: City Museum: = Gradski muzej, 2012. Str. 49-58. ISBN 978-86-83911-51-6. [COBISS.SI-ID 49737314]

15. GROSMAN, Darja. Air photo transscription of archaeological features in specific and marginal environments. V: SLAPŠAK, Božidar (ur.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998. Luxembourg: European Communities, 2001. Str. 145-155. EUR, COST Action G2, 19708. ISBN 92-894-0853-7. [COBISS.SI-ID 16456034]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. GROSMAN, Darja. Tracing the ancient coastline. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 7th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 2nd - 3rd December 2019. Zagreb: Croatian Archaeological Society: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, 2019. Str. 32-33. ISBN 978-953-175-830-7, ISBN 978-953-6335-17-6. http://www.ffzg.unizg.hr/metarh/download/BookofAbstracts2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70693986]

17. GROSMAN, Darja. Structural and architectural survey : why talk about it?. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 5th International Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 30th November - 1st December 2017. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2017. Str. 25-26. ISBN 978-953-6335-12-1. [COBISS.SI-ID 65873250]

18. GROSMAN, Darja. No need to touch. V: HORŇÁK, Milan (ur.). Conference on Computer Applications in Archaeology, 30. 5. 2016 - 1. 6. 2016, Velké Pavlovice : abstracts. Martin: Fork, 2016. Str. 6. ISBN 978-80-971610-1-9. http://www.saa.eu.sk/wp-content/uploads/2016/06/abstract-book_1strana.pdf. [COBISS.SI-ID 63571042]

19. GROSMAN, Darja. The old-fashioned way : air photo interpretation between experience and technology. V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up. Ghent: [s.n.], 2013. Str. 18. [COBISS.SI-ID 51016802]

20. SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja. The potential of surface information for the study of past urban landscapes in Boeotia, Greece. V: AARG 2008. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. Str. 19. [COBISS.SI-ID 37554018]

21. PREDOVNIK, Katarina Katja, GROSMAN, Darja. Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke = Motte-and-bailey castles on the territory of modern-day Slovenia : a research problem. V: Motte - Turmhügelburg - Hausberg. Hollenegg: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie - ÖGM [etc.], 2006. Str. 16-17. [COBISS.SI-ID 36429154]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

22. SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja. Integrirani pregledi na urbanih najdiščih v Bojotiji. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2009. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2010. Str. 23-24, fotogr. [COBISS.SI-ID 42158178]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. MILAVEC, Tina, GROSMAN, Darja, VISOČNIK, Julijana. Stara cerkev sv. Jurija pri Malem Korinju = The old church of St George (sv. Jurij) near Mali Korinj. V: CIGLENEČKI, Slavko, MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku = Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 327-334, ilustr., zvd. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 39. ISBN 978-961-05-0254-8. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 45882413]

24. VIČIČ, Boris, SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja, GASPARI, Andrej, NOVAKOVIĆ, Predrag. Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp = Die frühen Slawen : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002. Str. 94-97. ISBN 961-6169-22-X. [COBISS.SI-ID 21869154]

25. GROSMAN, Darja. Arheološka aerofotografija. V: KREVS, Marko (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji : 1997-1998 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 29. september 1998. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998. Str. 253-263, ilustr. ISBN 961-6182-57-9. [COBISS.SI-ID 8663853]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

26. GROSMAN, Darja. Dobrodošli, obiskovalci!. Arheo : arheološka obvestila. 1990, letn. 11, str. 35-36. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 5399906]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

27. SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja. Rodik : seminar 2006-07 : Rimska arheologija 3-4. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2007. 34 str.+ 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 36486498]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

28. MILAVEC, Tina, GROSMAN, Darja, MILAVEC, Tina. Poročilo o arheoloških raziskavah - dokumentiranje cerkvene zgradbe na Korinjskem hribu v območju registrirane kulturne dediščine Veliki Korinj Poročilo o arheoloških raziskavah - arheološko najdišče Korinjski hrib nad Velikim Korinjem, EŠD 9353. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2018. ilustr. [COBISS.SI-ID 66242658]

29. GROSMAN, Darja. Otok Veliki Sikavac : strukturni pregled : poročilo za leto 2014. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2015. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66230626]

30. GROSMAN, Darja. Otok Veliki Sikavac : strukturni pregled : poročilo za leto 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66230370]

31. GROSMAN, Darja, NOVAKOVIĆ, Predrag. Sistematski površinski pregled : Vinča 2009 : finalni izvještaj : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda. Ljubljana: [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2009. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39967586]

32. GROSMAN, Darja. Solkan / Pri sejmišču : strokovno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. 114 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38024802]

33. ŠTRAJHAR, Metka, GROSMAN, Darja, NOVAKOVIĆ, Predrag. Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (druga faza). Ljubljana: [s.n], 2005. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36379234]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

34. ERIČ, Miran, SOLINA, Franc, PERKOVIČ, Marko, GROSMAN, Darja, STOPINŠEK, Žiga. Zajem in obdelava 3D podatkov v podvodni arheologiji : delavnica za študente, Portorož, 1. do 5. julij 2013 v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko; Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Univerze v Ljubljani, Fakultete za pomorstvo in promet. Ljubljana; Portotož: Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2013. 2 zv., ilustr. Poročila Skupine za podvodno arheologijo, 31a, 31b. [COBISS.SI-ID 483577]

35. VERMEULEN, Frank, SLAPŠAK, Božidar, GROSMAN, Darja, MLEKUŽ, Dimitrij, MORI, Matjaž, PLESNIČAR, Rok, et al. Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2009 = Archaeological investigations in the Potenza valley : field season 2009. Gent: Universiteit Gent, Department of Archeology; Ljubljana: University of Ljubljana, [Faculty of Arts, Department of Archaeology], 2009. loč. pagin., ilustr. [COBISS.SI-ID 41167970]

36. GROSMAN, Darja. Aerial reconnaissance in Boeotia : preliminary report of the 2006 test season. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36490338]

37. NOVAKOVIĆ, Predrag, GROSMAN, Darja, MASARYK, Rene, NOVŠAK, Matjaž. Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije : pregled stanja in predlogi standardov : študija. Ljubljana: [P. Novaković ... et al.], 2007. 141 str., ilustr. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/standardi-komplet_30-AVGUST2007-1_popr_naslovnica.pdf. [COBISS.SI-ID 239609]

38. GROSMAN, Darja. Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : preliminarno poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (prva faza). Ljubljana: [s.n.], 2004. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36379746]

 

2.17 Katalog razstave

39. NOVAKOVIĆ, Predrag (avtor, avtor razstave), GROSMAN, Darja (avtor, avtor razstave). Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani : Podunavlje (2007-2017) : sedam arheoloških projekata sa srpskim partnerima. Novi Sad: [s.n.], 2018. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 66508386]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

40. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti = Traces of the past : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery. [S. l.]: [s. n.], [2015]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39584045]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

41. NOVAKOVIĆ, Predrag (avtor razstave), GROSMAN, Darja (avtor razstave), et al. Arheološka istraživanja Univerziteta u Ljubljani : Podunavlje (2007-2017) : razstava, 18. 7. - 9. 8. 2018, Vršac, Srbija; 10. 8. - 30. 9. 2018, Pančevo, Srbija. [COBISS.SI-ID 68374882]

42. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji in slikah, Atrij ZRC, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39579693]

43. ČREŠNAR, Matija, GROSMAN, Darja, KOKALJ, Žiga, KRAMBERGER, Dušan, MLEKUŽ, Dimitrij, SPUDIĆ, Nives, VELJANOVSKI, Tatjana. Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji, slikah, Galerija - Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, 17. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39579437]

44. ČREŠNAR, Matija (avtor, avtor razstave), GROSMAN, Darja, KERMAN, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper. Dediščina na dlani : razstava,16. junij - 31. avgust 2011, dvorišče Mestnega muzeja, Ljubljana; 28. 3. - 22. 4. 2013, Kettejev drevored, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 60794210]

45. GOJDA, Martin (avtor razstave), ČREŠNAR, Matija (avtor razstave), GROSMAN, Darja (avtor razstave), KERMAN, Branko (avtor razstave), MLEKUŽ, Dimitrij (avtor razstave), NADBATH, Barbara (avtor razstave), RUTAR, Gašper (avtor razstave). Poleti v preteklost : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 21. 4. - 17. 6. 2011; 16. 7 - 17. 8. 2012, Salon 2012 Evropske prestolnice kulture maribor in 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje. [COBISS.SI-ID 60795490]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 3. 2020