Back to top

Pred. Darja Grosman

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Smiljan Gluščević, Darja Grosman, "Nova bizantska utvrda na otočiću Veliki Sikavac kod otoka Paga", Diadora, 29, str. 121-150, 2015. [COBISS.SI-ID 61201762]

2. Katarina Katja Predovnik, Darja Grosman, "Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke", Beitr. Mittelalt.archäol. Österr., bd. 23, str. 209-224, 2007. [COBISS.SI-ID 36802914]

3. Darja Grosman, "The Leiden-Ljubljana ancient cities of Boeotia project : 2006-2007", Teiresias, vol. 37, pt. 2, str. 20-27, 2007. [COBISS.SI-ID 36474722]

4. Darja Grosman, "Kocka, kocka, kockica... : od arheološkega zapisa v zemlji do arheološkega zapisa na papirju", Arheo (Ljublj.), št. 12, str. 25-36, 1991. [COBISS.SI-ID 55697408]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "Pojem in postopki terenskega preverjanja pri neinvazivnih raziskavah v arheologiji", Arheo (Ljublj.), št. 27, str. 7-13, 2010. [COBISS.SI-ID 263147264]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

6. Darja Grosman, "EUARCH & archéologie et informatique : Essen 15.11.1991, Pariz 21.-25.11.1991", Arheo (Ljublj.), št. 13, str. 86-88, 1991. [COBISS.SI-ID 55871744]

 

1.04 Strokovni članek

7. Darja Grosman, "Prihodnost se je začela včeraj", Arheo (Ljublj.), št. 13 (1991), str. 4-8. [COBISS.SI-ID 55703808]

8. Darja Grosman, Zoran Stančič, "Iz blata k zvezdam ali računalnik v arheološki sondi", Arheo (Ljublj.), št. 12, str. 37-44, 1991. [COBISS.SI-ID 55697664]

9. Darja Grosman, "De museo : prihodnost se je začela včeraj", Arheo (Ljublj.), št. 13, str. 4-8, 1991. [COBISS.SI-ID 5400162]

10. Darja Grosman, "Tehnike terenskega pregleda", Arheo (Ljublj.), št. 9, str. 58-63, 1989. [COBISS.SI-ID 13111554]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

11. Darja Grosman, "Two examples of using combined prospecting techniques", V: Non-destructive techniques applied to landscape archaeology, (The archaeology of Mediterranean landscapes, 4), Frédéric Trément, ur., Marinella Pasquinucci, ur., Oxford, Oxbow Books, 2000, str. 245-255. [COBISS.SI-ID 16441186]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. Smiljan Gluščević, Darja Grosman, "Le indagini preliminari nella fortezza Bizantina recentemente scoperta sullʼisoloto Veliki Sikavac presso lʼisola di Pago (Croazia)", V: Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichitá e alto medioevo : Atti del Convegno internazionale di studi Territorio e insediamenti fra tarda antichità e alto medioevo Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 13-14 giugno 2013 : Atti del Convegno internazionale di studi Luoghi di culto, necropoli e prassi funeraria fra tarda antichità e medioevo Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 19-20 giugno 2014, Napoli, Rogiosi Editore, 2016, str. 49-68. [COBISS.SI-ID 62306402]

13. Darja Grosman, Branko Mušič, Predrag Novaković, "Revisionary research of the site Vatin - Bela Bara", V: Proceedings of the Regional Conference Research, Preservation and Presentation of Banat Heritage: Current State and Long Term Strategy Vršac, Serbia 17-19 November 2011, Ivana Pantović, ur., Vršac, City Museum, = Gradski muzej, 2012, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 49737314]

14. Darja Grosman, "Air photo transscription of archaeological features in specific and marginal environments", V: On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708), Božidar Slapšak, ur., Luxembourg, European Communities, 2001, str. 145-155. [COBISS.SI-ID 16456034]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. Darja Grosman, "The old-fashioned way : air photo interpretation between experience and technology", V: Non-destructive approaches to complex archaeological sites in Europe : a round-up, Ghent, [s.n.], 2013, str. 18. [COBISS.SI-ID 51016802]

16. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "The potential of surface information for the study of past urban landscapes in Boeotia, Greece", V: AARG 2008, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008, str. 19. [COBISS.SI-ID 37554018]

17. Katarina Katja Predovnik, Darja Grosman, "Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke : a research problem", V: Motte - Turmhügelburg - Hausberg, Hollenegg, Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie - ÖGM [etc.], 2006, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 36429154]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

18. Božidar Slapšak, Darja Grosman, "Integrirani pregledi na urbanih najdiščih v Bojotiji", V: Arheologija v letu 2009, Matija Črešnar, ur., Petra Stipančić, ur., Ljubljana, Slovensko arheološko društvo, 2010, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 42158178]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. Boris Vičič, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Andrej Gaspari, Predrag Novaković, "Zagorica pri Velikem Gabru - rimskodobna in zgodnjesrednjeveška naselbina", V: Zgodnji Slovani : zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp : frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen, Mitja Guštin, ur., Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2002, str. 94-97, 2002. [COBISS.SI-ID 21869154]

20. Darja Grosman, "Arheološka aerofotografija", V: Geografski informacijski sistemi v Sloveniji : 1997-1998 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 29. september 1998, Marko Krevs, ur., et al, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998, str. 253-263. [COBISS.SI-ID 8663853]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

21. Darja Grosman, "Dobrodošli, obiskovalci!", Arheo (Ljublj.), letn. 11, str. 35-36, 1990. [COBISS.SI-ID 5399906]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

22. Božidar Slapšak, Darja Grosman, Rodik : seminar 2006-07 : Rimska arheologija 3-4, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2007. [COBISS.SI-ID 36486498]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

23. Darja Grosman, Predrag Novaković, Sistematski površinski pregled : Vinča 2009 : finalni izvještaj : istraživanja Oddelka za arheologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani u saradnji sa Odelenjem za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Muzejem grada Beograda, Ljubljana, [Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo], 2009. [COBISS.SI-ID 39967586]

24. Darja Grosman, Solkan / Pri sejmišču : strokovno poročilo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 38024802]

25. Metka Štrajhar, Darja Grosman, Predrag Novaković, Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (druga faza), Ljubljana, [s.n], 2005. [COBISS.SI-ID 36379234]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

26. Miran Erič, Franc Solina, Marko Perkovič, Darja Grosman, Žiga Stopinšek, Zajem in obdelava 3D podatkov v podvodni arheologiji : delavnica za študente, Portorož, 1. do 5. julij 2013 v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko; Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije; Univerze v Ljubljani, Fakultete za pomorstvo in promet, (Poročila Skupine za podvodno arheologijo, 31a, 31b), Ljubljana, Portotož, Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2013. [COBISS.SI-ID 483577]

27. Frank Vermeulen, Božidar Slapšak, Darja Grosman, Dimitrij Mlekuž, Matjaž Mori, Rok Plesničar, et al., Ricerche archeologiche nella valle del Potenza : campagna 2009 : field season 2009, Gent, Universiteit Gent, Department of Archeology, Ljubljana, University of Ljubljana, [Faculty of Arts, Department of Archaeology], 2009. [COBISS.SI-ID 41167970]

28. Darja Grosman, Aerial reconnaissance in Boeotia : preliminary report of the 2006 test season, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2007. [COBISS.SI-ID 36490338]

29. Predrag Novaković, Darja Grosman, Rene Masaryk, Matjaž Novšak, Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije : pregled stanja in predlogi standardov : študija, Ljubljana, [P. Novaković ... et al.], 2007, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/dediscina/standardi-komplet_30-AVGUST2007-1_popr_naslovnica.pdf. [COBISS.SI-ID 239609]

30. Darja Grosman, Predhodne zaščitne arheološke raziskave na območju verige HE na spodnji Savi : preliminarno poročilo o posledicah prostorskih posegov na arheološko dediščino (prva faza), Ljubljana, [s.n.], 2004. [COBISS.SI-ID 36379746]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

31. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : razstava o arheologiji, tehnologiji, slikah = an exhibition on archaeology, technology, imagery, [S. l.], [s. n.], [2015]. [COBISS.SI-ID 39584045]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

32. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji in slikah, Atrij ZRC, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39579693]

33. Matija Črešnar, Darja Grosman, Žiga Kokalj, Dušan Kramberger, Dimitrij Mlekuž, Nives Spudić, Tatjana Veljanovski, Sledi preteklosti : otvoritev razstave o arheologiji, tehnologiji, slikah, Galerija - Spomeniškovarstveni center, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana, 17. avg. 2015. [COBISS.SI-ID 39579437]

34. Matija Črešnar (avtor, avtor razstave), Darja Grosman, Branko Kerman, Dimitrij Mlekuž, Barbara Nadbath, Gašper Rutar, Dediščina na dlani : razstava,16. junij - 31. avgust 2011, dvorišče Mestnega muzeja, Ljubljana; 28. 3. - 22. 4. 2013, Kettejev drevored, Novo mesto. [COBISS.SI-ID 60794210]

35. Martin Gojda (avtor razstave), Matija Črešnar (avtor razstave), Darja Grosman (avtor razstave), Branko Kerman (avtor razstave), Dimitrij Mlekuž (avtor razstave), Barbara Nadbath (avtor razstave), Gašper Rutar (avtor razstave), Poleti v preteklost : razstava, Galerija Spomeniškovarstvenega centra ZVKDS, 21. 4. - 17. 6. 2011; 16. 7 - 17. 8. 2012, Salon 2012 Evropske prestolnice kulture maribor in 25. 4. - 24. 5. 2013, dvorec Bukovje. [COBISS.SI-ID 60795490]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. Darja Grosman, Potential of aerial photography and reconnaissance in monitoring environmental and landscape changes, Pisa, 2014. [COBISS.SI-ID 58139490]

37. Darja Grosman, Miran Erič, Tomaž Gvozdanovič, David Pollak, A digital chasm - the role of real time data control in archaeological excavation : "Enter the Past" The E-way into the four dimension of cultural heritage congress, City Hall Vienna, 8th - 12th April 2003, 2003. [COBISS.SI-ID 24477026]

 

3.25 Druga izvedena dela

38. Darja Grosman, Pogled od zgoraj : aerofotografija v arheologiji, 2007. [COBISS.SI-ID 36417122]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

39. Sabina Pugelj, Odnos med naselbinskimi najdišči in komunikacijami : gradišče/pot oz. cesta : (pisni referat), Ljubljana, S. Pugelj, 2001. [COBISS.SI-ID 1289675]

 

Prevajalec

40. Milena Horvat (avtor, prevajalec), Keramika : tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, (Razprave Filozofske fakultete), Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. [COBISS.SI-ID 100745216]

 

Ilustrator

41. Andrej Pleterski, Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 10), Ljubljana, Založba ZRC, 2014. [COBISS.SI-ID 276157952]
Nagrada: Odlični v znanosti 2015 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Arheologija

42. Ante Milošević, Stećci i Vlasi : stećci i vlaške migracije 14. i 15. stoljeća u Dalmaciji i u jugozapadnoj Bosni, (Posebna izdanja Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, knj. 2), Split, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, 1991. [COBISS.SI-ID 2902281]

43. Dragan Božič (urednik), Lidija Bakarić (urednik, prevajalec), Kelti i njihovi suvremenici na tlu Jugoslavije, Ljubljana, Narodni muzej, Zagreb, Arheološki muzej, Beograd, Narodni muzej, 1984. [COBISS.SI-ID 39203328]

44. Mitja Guštin (urednik), Keltske študije, (Posavski muzej Brežice, knj. 4), Brežice, Posavski muzej, 1977. [COBISS.SI-ID 23774977]

45. Mitja Guštin, Libna, (Posavski muzej Brežice, knj. 3), Brežice, Posavski muzej, 1976. [COBISS.SI-ID 31379456]

46. France Starè, Dobova, (Posavski muzej Brežice, knj. 2), Brežice, Posavski muzej, 1975. [COBISS.SI-ID 18856193]

47. Mitja Guštin (urednik), Varia archaeologica, (Posavski muzej Brežice, knj. 1), Brežice, Posavski muzej, 1974. [COBISS.SI-ID 18855937]

 

Somentor pri diplomskih delih

48. Martina Knavs, Arheološka izkopavanja v jamah in pod skalnimi previsi. Študijski primeri Potočka zijalka, Crvena stijena, Divje Bebe I, Spila Nakovana, Podmol pri Kastelcu, Ajdovska jama pri Nemški vasi : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Knavs], 2006. [COBISS.SI-ID 32022114]

 

Fotograf

49. Matjaž Novšak, Alenka Tomaž, Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Iris Bekljanov Zidanšek, Brezje pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 40), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013, http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/publikacije/159-brezje-pri-turniscu/. [COBISS.SI-ID 268740096]

50. Matjaž Novšak, Alenka Tomaž, Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Brezje pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 40), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268740352]

51. Milena Horvat, Bojan Djurić, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Leskovec pri Celju, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 38), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268190976]

52. Milena Horvat, Bojan Djurić, Vanja Celin (avtor, ilustrator), Leskovec pri Celju, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 38), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. [COBISS.SI-ID 268192000]

53. Ana Plestenjak (avtor, ilustrator), Gorice pri Turnišču, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 12), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 252272640]

54. Bojan Djurić, Damjana Prešeren (urednik), The earth beneath your feet : archaeology on the motorways in Slovenia : guide to sites, (The European heritage days series), Ljubljana, Institute for the Protection of the Cultural Heritage of Slovenia, 2004. [COBISS.SI-ID 217206272]

55. Damjana Prešeren (urednik), Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003. [COBISS.SI-ID 125830400]

56. Božidar Slapšak (avtor, fotograf), "Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in v rimski dobi", V: Kras : pokrajina, življenje, ljudje, Metka Culiberg, et al, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, str. 145-163. [COBISS.SI-ID 13585453]

 

Avtor razstave

57. Matija Črešnar (urednik, avtor razstave), Dediščina na dlani, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, 2012. [COBISS.SI-ID 49932386]

 


NERAZPOREJENO

58. Darja Grosman (intervjuvanec), "Avtoceste so arheološka nebesa : Darja Grosman o sodobni arheologiji", Delo (Ljubl.), leto 45, št. 183, 9. avg. 2003. [COBISS.SI-ID 126111232]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016