Back to top

Izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PREDOVNIK, Katarina Katja. A brave new world? : building castles, changing and inventing traditions. Atti della Accademia roveretana degli Agiati, Classe di scienze umane, classe di lettere ed arti. 2012, [anno] 262, ser. ix, vol. ii, a, fasc. ii, str. 63-106, ilustr. ISSN 1122-6064. [COBISS.SI-ID 51236194]

2. PREDOVNIK, Katarina Katja. Slovenska arheologija in raziskovanje gradov. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 413-432, ilustr. Kronika, letn. 60, 3. ISBN 978-961-6777-13-1. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/30495. [COBISS.SI-ID 515100287]

3. PREDOVNIK, Katarina Katja, NABERGOJ, Tomaž. Archaeological research into the periods following the Early Middle Ages in Slovenia = Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2010, 61, str. 245-294, ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 32047661]

4. PREDOVNIK, Katarina Katja. Kosova gomila v Razvanju in vprašanje obstoja mot na slovenskem ozemlju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 18, št. 2, str. 369-384, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1549267]

5. PREDOVNIK, Katarina Katja. Nova obzorja: arheologija mlajših obdobij = New horizonts: archaeology of the later periods. Arheo : arheološka obvestila. 2008, let. 25, str. 81-88. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 38130530]

6. PREDOVNIK, Katarina Katja, GROSMAN, Darja. Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. 2007, bd. 23, str. 209-224, ilustr. ISSN 1011-0062. [COBISS.SI-ID 36802914]

7. PREDOVNIK, Katarina Katja. Grofje Celjski ob spodnji Krki : pleterski opečni tlakovec in problem lokacije trdnjave Kostanjevica. Rast : revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja. [Tiskana izd.]. april 2001, let.12, št.2(74), str. [181]-194, fotografije. ISSN 0353-6750. [COBISS.SI-ID 9518647]

8. PREDOVNIK, Katarina Katja. Svet puščave : materializacije kartuzijanske duhovnosti. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 7/8, str. 145-174, ilustr. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 4788066]

9. GUŠTIN, Mitja, PREDOVNIK, Katarina Katja. Zu den mittelalterlichen und neuzeitlichen archäologischen Forschungen in Slowenien. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. 1994, 10, str. 41-49. ISSN 1011-0062. [COBISS.SI-ID 3658850]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. PREDOVNIK, Katarina Katja. Cur archaeologia medievalis?. Časopis za kritiko znanosti. 2000, letn. 28, št. 200/201, str. 31-51. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 20240733]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

11. PREDOVNIK, Katarina Katja. Nevlje - hiša Nevlje 29. Varstvo spomenikov.Poročila. 2007, 43, str. 142-144. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 36802402]

12. PREDOVNIK, Katarina Katja. Podbočje, Stari grad. Varstvo spomenikov. 94/95(1997), letn. 36, str. 178-180. ISSN 0350-9494. [COBISS.SI-ID 4788834]

 

1.04 Strokovni članek

13. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Predgrad : ruševine gradu Poljane. Varstvo spomenikov.Poročila. 2014, 49, str. 196-197, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 57479010]

14. PREDOVNIK, Katarina Katja. Deveta mednarodna kastelološka konferenca "Castrum bene". Arheo : arheološka obvestila. 2005, 23, str. 115-119. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 31882082]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

15. PREDOVNIK, Katarina Katja, GUŠTIN, Mitja. Il secondo campo archeologico internazionale di Podbocje / Stari Grad in Slovenia. V: Primo convegno, Padova, 30 - 31 ottobre 1993 = 1st Working Meeting, Padua, October 30 - 31, 1993. Padova: Grupa Archeologico Veneto, 1994. Str. 86-88. [COBISS.SI-ID 7527010]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. PREDOVNIK, Katarina Katja. The years of their lives : numeric inscriptions on so-called Loka Painted Ware and the internalization of calendrical time in the Early Modern Period. V: EICHERT, Stefan (ur.). Laufzeit/Zeitlauf : Zeitkonzepte - Datierung - Chronologie in der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Graz: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2018. Str. 99-110, ilustr. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich (BMÖ), 33. ISSN 1011-0062. [COBISS.SI-ID 66741858]

17. PREDOVNIK, Katarina Katja, BRIŠNIK, Danijela, MURKO, Miha. Archäologische Forschungen zu Kartausen in Slowenien. V: KRENN, Martin (ur.), HOFER, Nikolaus (ur.). Fachgespräch "Archäologie in Kartausen", 17. Oktober 2014, Mauerbach (Niederösterreich). Horn: Ferdinand Berger & Söhne, 2016. Str. 61-80, ilustr. Fundberichte aus Österreich, Tagungsbände, Bd. 4. ISSN 2410-9193. http://www.bda.at/documents/637107029.pdf. [COBISS.SI-ID 60616546]

18. PREDOVNIK, Katarina Katja. The castle as social space : an introduction. V: PREDOVNIK, Katarina Katja (ur.). The castle as social space. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. Str. 13-21. Castrum Bene, 12. ISBN 978-961-237-664-2. [COBISS.SI-ID 55369570]

19. PREDOVNIK, Katarina Katja. Des Landes Trost : Burgen am Rande des Reiches. V: KRENN, Martin (ur.), KRENN-LEEB, Alexandra (ur.). Burg und Funktion = Castle and function. Wien: Österreichische Gesellschaft für Ur-und Frühgeschichte, 2006. Str. 117-128, ilustr. Archäologie Österreichs spezial, Bd. 2, Castrum Bene, Bd. 8. ISBN 3-902572-01-9, ISBN 978-3-902572-01-1. [COBISS.SI-ID 33037410]

20. PREDOVNIK, Katarina Katja. La maiolica arcaica di Stari grad (Podbočje): un caso particolare. V: BUORA, Maurizio (ur.), ŽBONA TRKMAN, Beatriče (ur.), GUŠTIN, Mitja (ur.). Ceramica dal Bassomedioevo al Rinascimento in Italia nordorientale e nelle aree transalpine : atti della giornata di studio (Udine, 16 marzo 1996). [Udine]: Società Friulana di Archeologia, 1999. Str. 153-158, ilustr. Archeologia di frontiera, 2. [COBISS.SI-ID 12424290]

21. PREDOVNIK, Katarina Katja. Grofje Celjski ob spodnji Krki: Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica. V: FUGGER GERMADNIK, Rolanda (ur.). Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998 = Sammelband des internationalen Symposiums Die Grafen von Cilli, altes Thema - neue Erkenntnisse, Celje, 27. - 29. Mai 1998. Celje: Pokrajinski muzej, 1999. Str. 209-321. ISBN 961-90488-5-7. [COBISS.SI-ID 12424546]

22. PREDOVNIK, Katarina Katja. Die Kartause Seitz : natürliche und ideologische Momente in der Genese einer Kulturlandschaft. V: SPINDLER, Konrad (ur.). Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa : archäologische, historische und naturwissenschaftliche Befunde : Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter", Friesach (Kärnten), 1. - 5. September 1997. Klagenfurt: Wieser, 1998. Str. 261-278, ilustr. Schriftenreihe der Akademie Friesach, Bd. 4. ISBN 3-85129-268-5, ISBN 3-85129-269-3. [COBISS.SI-ID 7526498]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

23. PREDOVNIK, Katarina Katja. Fieldtrip guides = Exkursionsführer = Vodnik po ekskurzijah. V: PREDOVNIK, Katarina Katja (ur.). The castle as social space : book of abstracts and fieldtrip guide = Die Burg als sozialer Raum : Zusammenfassungen der Vorträge und Exkursionführer = Grad kot družbeni prostor : povzetki predavanj in vodnik po ekskurzijah. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2011. Str. 45-68. ISBN 978-961-237-455-6. [COBISS.SI-ID 48091746]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

24. PREDOVNIK, Katarina Katja. The years of their lives : numeric inscriptions on so-called Loka Painted Ware and the internalization of calendrical time in the Early Modern Period. V: Laufzeit/Zeitlauf : Zeitkonzepte - Datierung - Chronologie in der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Graz: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2016. Str. 14. [COBISS.SI-ID 62234978]

25. PREDOVNIK, Katarina Katja. The spatial context of the two castles of Turjak (Auersperg), Slovenia. V: BEDNÁR, Peter (ur.). Castle and landscape : abstract book and excursiou guide = Burg und Land : Abstrakt Buch und Exkursionsführer. Nitra: Archeologický ustáv SAV, 2015. Str. 11-12. ISBN 978-80-89315-84-0. [COBISS.SI-ID 59290466]

26. PREDOVNIK, Katarina Katja, MLEKUŽ, Dimitrij. Agrarian landscape as process : the discovery of ridge and furrow in Slovenia. V: RUTTKAY, Matej (ur.). Agrarian technology in the medieval landscape : abstract book and excursion guide. Nitra: [Archeologický ústav SAV], 2013. Str. 13. ISBN 978-80-89315-47-5. [COBISS.SI-ID 54171746]

27. ROZMAN, Luka, NOVAKOVIĆ, Gregor, PREDOVNIK, Katarina Katja. Modern approach to the documentation of historic buildings : the case of Waldenberg Castle, Slovenia. V: Burg und Dokumentation : summaries und Teilnehmerliste. Krems and der Donau: [s.n.], 2013. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 52588898]

28. PREDOVNIK, Katarina Katja. Slovenska arheologija in raziskovanje gradov. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011. Str. [6-7]. [COBISS.SI-ID 48091234]

29. RUSU, Adrian Andrei, PREDOVNIK, Katarina Katja. Befestigte Kirchen in Mitteleuropa = Erődített templomok közép-Európában. V: Terminologie und Typologie in der Burgenforschung = Terminology and typology in castle studies = Terminoloǵia és tipológia a várkutatásban. Budapest: Castrum Bene Egyesület, 2009. Str. 29. Castrum, 10, 2009. ISSN 1787-1093. [COBISS.SI-ID 39974754]

30. PREDOVNIK, Katarina Katja. Prunk am Tisch : vom Beginn der Neuzeit in den slowenischen Ländern. V: Das 15. und 16. Jahrhundret: Archäologie einer Wendezeit. Tübingen: Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 2007. Str. 29-30. [COBISS.SI-ID 35696482]

31. PREDOVNIK, Katarina Katja. Ljubljana and its fortifications : three towns in one. V: DURDÍK, Tomáš (ur.). Cetate şi fortificaţii : Cosmopolitism şi inter-etnicitate practicǎ în modelele europene şi dim România : Oraşul se apǎrǎ: cetate şi oraş medieval. [s.l.]: "Castrun Bene" International Associastion [etc.], 2007. Str. 11-12. [COBISS.SI-ID 36436578]

32. PREDOVNIK, Katarina Katja, GROSMAN, Darja. Turmhügelburgen im Gebiet des heutigen Sloweniens : eine Forschungslücke = Motte-and-bailey castles on the territory of modern-day Slovenia : a research problem. V: Motte - Turmhügelburg - Hausberg. Hollenegg: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie - ÖGM [etc.], 2006. Str. 16-17. [COBISS.SI-ID 36429154]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

33. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Dokumentiranje uničenja protiturškega tabora ob gradu Poljane (EŠD 11990), Predgrad, Poljanska dolina ob Kolpi 2011-2012. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 24. [COBISS.SI-ID 51555426]

34. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheološka dediščina s Pustega gradu nad Zgornjo Lipnico pri Radovljici. V: PERKO, Verena (ur.). Povzetki predavanj. 2. Valičev arheološki dan, Kranj 10. december 2012. Kranj: Gorenjski muzej, 2012. Str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 50772578]

35. PREDOVNIK, Katarina Katja, ŠTULAR, Benjamin. Kje so meje slovenske arheologije? : o posrednjeveških arheologijah v Sloveniji. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2008 : program in povzetki predstavitev. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2009. Str. 23. [COBISS.SI-ID 41735266]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. PREDOVNIK, Katarina Katja. Defense against ʺthe Turksʺ : identitiy construction between lived experience and political discourse in the early-modern Habsburg lands. V: BROOKS, Alasdair Mark (ur.), MEHLER, Natascha (ur.). The country where my heart is : historical archaeologies of nationalism and national identity. Gainesville [etc.]: University Press of Florida, 2017. Str. 69-94, ilustr. ISBN 978-0-8130-5291-5, ISBN 0-8130-5291-2. [COBISS.SI-ID 64275298]

37. PREDOVNIK, Katarina Katja. Transdcending disciplinary boundaries : historical archaeology as a problem child : the case of Slovenia. V: MEHLER, Natascha (ur.). Historical archaeology in Central Europe. Rockville: Society for Historical Archaeology; [s.l.]: The PAST Foundation, 2013. Str. 69-93, ilustr. Special Publications, No. 10. ISBN 978-1-939531-02-5. [COBISS.SI-ID 51990370]

38. ROTH HEEGE, Eva, BACKMAN, Ylva (avtor, redaktor prevoda), PREDOVNIK, Katarina Katja (avtor, redaktor prevoda), et al. Typenkatalog der Ofenkeramik und der Ofenbauteile mit internationalem Glossar. V: ROTH HEEGE, Eva. Ofenkeramik und Kachelofen : Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) : mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. Basel: Schweizerischer Burgenverein, 2012. Str. 213-319. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Sonderbd. 39. ISBN 978-3-908182-23-8, ISBN 3-908182-23-9. ISSN 1661-4550. [COBISS.SI-ID 49953890]

39. PREDOVNIK, Katarina Katja. Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut. V: TEREI, György (ur.). Várak nyomában : tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére = On the trail of castles : studies in honour of István Feld on his 60th birthday. Budapest: Castrum Bene Egyesület, 2011. Str. 207-216. ISBN 978-963-08-2485-9. [COBISS.SI-ID 48092770]

40. PREDOVNIK, Katarina Katja. Vitez in plemič v luči arheoloških virov. V: LAZAR, Tomaž (ur.), NABERGOJ, Tomaž (ur.), JERIN, Barbara (ur.). Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem.1, Razprave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011. Str. 203-211, ilustr. ISBN 978-961-6169-80-6. [COBISS.SI-ID 50772066]

41. PREDOVNIK, Katarina Katja, NOVAKOVIĆ, Predrag, BIZJAK, Matjaž. Türkzeitliche Wehranlagen und Verteidigungstrategien der ländlichen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Slowenien. V: WAGENER, Olaf (ur.). "vmbringt mit starcken turnen, murn" : Ortsbefestigungen im Mittelalter. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. Str. 363-394. Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 15. ISBN 978-3-631-60664-3. ISSN 1617-657X. [COBISS.SI-ID 44654178]

42. PREDOVNIK, Katarina Katja. Prunk bei Tisch : vom Beginn der Neuzeit in den slowenischen Ländern. V: SCHOLKMANN, Barbara (ur.), et al. Zwischen Tradition und Wandel : Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Erlangen: Dr. Faustus, 2009. Str. 281-290. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie, Bd. 3. ISBN 978-3-933474-56-8. [COBISS.SI-ID 39143778]

43. PREDOVNIK, Katarina Katja. Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah. V: CEVC, Tone (ur.), CEVC, Tone. Človek v Alpah : desetletje (1996-2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 182-208, ilustr. pril., fotogr. ISBN 961-6568-50-7. [COBISS.SI-ID 25441069]

44. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheloške raziskave najdišč mlajših obdobij v Kostanjevici in okolici. V: SMREKAR, Andrej (ur.). Vekov tek : Kostanjevica na Krki 1252-2002 : zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta. Kostanjevica na Krki: Krajevna skupnost: Organizacijski odbor za praznovanje 750. obletnice prve listinske omembe mesta, 2003. Str. 41-53, ilustr. ISBN 961-238-169-0. [COBISS.SI-ID 512142975]

45. PREDOVNIK, Katarina Katja. Versuch einer Rekonstruktion des Grabes Hermanns II. von Cilli in Pleterje. V: FUGGER GERMADNIK, Rolanda (ur.). Die Grafen von Cilli : Ausstellungskatalog Regionalmuseum Celje, 1999, [12. April-30. November 1999]. Celje: Regionalmuseum. 2001, str. 67-71, ilustr. ISBN 961-6411-00-4. [COBISS.SI-ID 18301026]

46. PREDOVNIK, Katarina Katja. Poizkus rekonstrukcije groba Hermana II. Celjskega v Pleterjah. V: FUGGER GERMADNIK, Rolanda (ur.). Grofje Celjski : katalog razstave, Pokrajinski muzej Celje, 1999, [12. april - 30. november]. Celje: Pokrajinski muzej, 1999. Str. 67-71, ilustr. ISBN 961-90488-4-9. [COBISS.SI-ID 12425826]

47. PREDOVNIK, Katarina Katja. Zgodovinski oris = A historical review. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad.Pečnice = Ljubljana Castle.Stove tiles. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994. Str. 13-28. Archaeologia historica Slovenica, 1. ISBN 86-7207-059-3. [COBISS.SI-ID 7486050]

48. GASPARI, Andrej, MIOVIĆ, Rachel, MIŠKEC, Alenka, TRATNIK-ŠUMI, Janja, ŽUPANEK, Bernarda, PREDOVNIK, Katarina Katja, GUŠTIN, Mitja. Lončena peč = The tile stove. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad.Pečnice = Ljubljana Castle.Stove tiles. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994. Str. 45-68. Archaeologia historica Slovenica, 1. ISBN 86-7207-059-3. [COBISS.SI-ID 21771874]

49. KRAMBERGER, Taja, NADBATH, Barbara, PETEK, Brigita, PINTÉR, Ildikó, PREDOVNIK, Katarina Katja, GUŠTIN, Mitja. Pečnice z ljubljanskega gradu = Stove tiles from Ljubljana castle. V: GUŠTIN, Mitja (ur.), HORVAT, Martin (ur.). Ljubljanski grad.Pečnice = Ljubljana Castle.Stove tiles. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1994. Str. 69-137. Archaeologia historica Slovenica, 1. ISBN 86-7207-059-3. [COBISS.SI-ID 21772386]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

50. PREDOVNIK, Katarina Katja. Pod modrim nebom grajska razvalina : Stari Grad nad Podbočjem. V: NOVAK, Francè (ur.). Ob 750-letnici Sv. Križa. Podbočje: Krajevna skupnost, 2000. Str. 31-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 17183586]

51. PREDOVNIK, Katarina Katja. Pečnice z gradu Podsreda = Die Ofenkacheln aus der Burg Podsreda. V: Gotika na Kozjanskem z izbranimi kosi plastike in slikarstva = Die Gotik in Kozjansko mit ausgewählten Stücken der Plastik und der Malerei : [Grad Podsreda, 1. VII. - 1. X. 1995, Pokrajinski muzej Celje, 22. XII. 1995 - 29. II. 1996]. Podsreda: Zavod Spominski park Trebče, 1995. Str. 39-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 7486562]

52. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheološki kontekst. V: DESKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ, Narcisa (ur.). Kubed : zbornik poročil. Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad: Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993. Str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7478114]

 

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

53. PREDOVNIK, Katarina Katja, BRAS, Ljudmila. Pečarstvo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1994, 8: nos-pli, str. 284-285, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7487330]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

54. PREDOVNIK, Katarina Katja. Anders Andrén: Between artifacts and texts: historical archaeology in global perspective. Plenum Press, New York 1998. xxii + 215 str., 41 čb ilustr., indeks. Arheo : arheološka obvestila. 2002, št. 22, 91-97. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 24181602]

55. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheo 16. Delo. [Tiskana izd.]. 12.X.1995, let. 37, št. 237, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21780578]

56. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheo 15. Delo. [Tiskana izd.]. 9.IX.1993, let. 35, št. 209, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21780322]

57. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheo 13. Delo. [Tiskana izd.]. 10.XII.1992, let. 34, št. 286, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7487586]

58. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheo 14. Delo. [Tiskana izd.]. 17.XII.1992, let. 34, št. 292, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 21780066]

59. PREDOVNIK, Katarina Katja. Goran Gluvič: Zmerjanje lepe Vide. Res : literarna revija. št. 4-5 (1990), str. 43-44. ISSN 0353-3328. [COBISS.SI-ID 37683456]

60. ZALETEL, Jelka, PREDOVNIK, Katarina Katja. Književno delo Marjete Novak. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 10, št.5/6 (1989), str.242-254. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 14649856]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

61. PREDOVNIK, Katarina Katja. Preface. V: PREDOVNIK, Katarina Katja (ur.). The castle as social space. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2014. Str. 11-12. Castrum Bene, 12. ISBN 978-961-237-664-2. [COBISS.SI-ID 55368546]

 

1.23 Umetniški sestavek

62. ANIČIĆ, Milan, CVEK, Aleš, CVJETINOVIĆ, Sonja, DOBRUN, Andreja, FRELIH, Maja, GROŠELJ, Igor, HOČEVAR, Janja, KAMNIKAR, Gregor, KRANJEC, Samo, KUHAR, Vida, MUROVEC, Cvetka, PREDOVNIK, Katarina Katja, RIFEL-FELAN, Andrej, RIFEL, Jani, PORENTA-RIGLER, Ana, ZALETEL, Jelka. Literarna delavnica. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 11, št.6/7 (1990), str.273-290. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 23539200]

63. PREDOVNIK, Katarina Katja. [Visel je kot kakšen pisan balon visoko ...]. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 10, št.3/4 (1989), str.175-177. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 8628224]

64. PREDOVNIK, Katarina Katja. Pesmi. Res : literarna revija. št. 2-3 (1989), str. 42. ISSN 0353-3328. [COBISS.SI-ID 37655296]

65. PREDOVNIK, Katarina Katja. Podobe podob : (odlomek). Res : literarna revija. št. 2-3 (1989), str. 43-45. ISSN 0353-3328. [COBISS.SI-ID 37655552]

66. PREDOVNIK, Katarina Katja. Hiša ali mir ljudem na zemlji. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 1998, let. 9, 6/7, str. 79-82. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 7481954]

 

1.25 Drugi sestavni deli

67. DRIES, Tys, FOSTER, Sally M., HANSEN, Gitte, PREDOVNIK, Katarina Katja. Forum Medieval archaeology in Europe and Lithuania. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 632. [COBISS.SI-ID 61815138]

68. MUROVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena, PREDOVNIK, Katarina Katja, LAZARINI, Franci. Narcisa Desković : (Ljubljana 22. 1. 1939 - Ljubljana 20. 2. 2009). Umetnostna kronika. 2009, [št.] 22, str. 41-44, portret. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 29730093]

69. PREDOVNIK, Katarina Katja. Deseta mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene, Sibiu, Romunija, 12. - 15. 4. 2007. Arheo : arheološka obvestila. 2007, let. 24, str. 85-7. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 35844706]

70. PREDOVNIK, Katarina Katja. Civilna zaščita in kulturni spomeniki; Padova, 30.10. - 1.11.1992. Arheo : arheološka obvestila. 1992, 15, str. 122-123. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 7484258]

71. PREDOVNIK, Katarina Katja. Viteštvo: Zgodovinsko in socialno obdobje, skupno evropskim deželam, Rim 9.-17.12.1991. Arheo : arheološka obvestila. 1991, 13, str. 89-90. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 7485026]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

72. PREDOVNIK, Katarina Katja, DACAR, Marjana, LAVRINC, Matevž. Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju : arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstvena založba, Oddelek za arheologijo, 2008. 107 str., [16] str. pril., ilustr. Archaeologia historica Slovenica, 6. ISBN 978-961-237-267-5. [COBISS.SI-ID 243107072]

73. PREDOVNIK, Katarina Katja. Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Znanstveni inštitut, 2003. 240 str., ilustr. Archaeologia historica Slovenica, 4. ISBN 961-237-063-X. [COBISS.SI-ID 126879744]

74. GUŠTIN, Mitja, CUNJA, Radovan (avtor, ilustrator), PREDOVNIK, Katarina Katja (avtor, ilustrator). Podbočje, Stari grad. Brežice: Posavski muzej; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete: Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete; Krško: Skupščina občine, 1993. 108 str., ilustr. Posavski muzej Brežice, knj. 9. [COBISS.SI-ID 34340608]

 

2.08 Doktorska disertacija

75. PREDOVNIK, Katarina Katja. Srednjeveška arheologija prostora ob spodnji Krki (najdišče Podbočje - Stari grad) : doktorsko delo. Ljubljana: [K. K. Predovnik], 2001. 340 f., [54] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 115275520]

 

2.11 Diplomsko delo

76. PREDOVNIK, Katarina Katja. O stvareh in besedah : arheologija mlajših obdobij : diplomsko delo. Ljubljana: [K. K. Predovnik], 1995. 102 f. [COBISS.SI-ID 35342178]
nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani 1996

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

77. PREDOVNIK, Katarina Katja, MILAVEC, Tina, RIŽNAR, Igor, SOKLIČ, Jurij. Arheološko dokumentiranje Starega gradu Turjak : končno strokovno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2018. ilustr. [COBISS.SI-ID 68785506]

78. MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in protiturškega tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2012]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 51561314]

79. MILAVEC, Tina, PREDOVNIK, Katarina Katja, KLASINC, Rok. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56093538]

80. PREDOVNIK, Katarina Katja. Arheološko izkopavanje Nevlje 2006 : poročilo o izkopavanju kmečke hiše v Nevljah 29, po domače Vodiškarjeve hiše. Ljubljana: [s.n.], 2006. http://arheologija.ff.uni-lj.si/raziskave/nevlje/Nevlje.pdf. [COBISS.SI-ID 36636770]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

81. PREDOVNIK, Katarina Katja, MLEKUŽ, Dimitrij. Intenzivni terenski pregled na območju najdišča Bič - Zagorica pri Velikem Gabru : preliminarno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2003. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56150114]

82. PREDOVNIK, Katarina Katja (avtor, prevajalec). Pomniki srednjega veka v okolici Krškega = The reminders of the middle ages around Krško = Mittelalterliche Andenken aus der Umgebung von Krško. Krško: Občina, 2001. 1 zgibanka (10) str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 9101985]

83. PREDOVNIK, Katarina Katja. Kartuzija Žiče = The carthusian monastery. Slovenske Konjice: Občina, 1996. [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4789090]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

84. PREDOVNIK, Katarina Katja. Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Znanstveni inštitut, 2003. 240 str., ilustr. Archaeologia historica Slovenica, 4. ISBN 961-237-063-X. [COBISS.SI-ID 126879744]

 

Prevajalec povzetka

85. PREDOVNIK, Katarina Katja. Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Podbočjem. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo: Znanstveni inštitut, 2003. 240 str., ilustr. Archaeologia historica Slovenica, 4. ISBN 961-237-063-X. [COBISS.SI-ID 126879744]

86. PREDOVNIK, Katarina Katja. Grofje Celjski ob spodnji Krki: Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica. V: FUGGER GERMADNIK, Rolanda (ur.). Zbornik mednarodnega simpozija Celjski grofje, stara tema - nova spoznanja, Celje, 27. - 29. maj 1998 = Sammelband des internationalen Symposiums Die Grafen von Cilli, altes Thema - neue Erkenntnisse, Celje, 27. - 29. Mai 1998. Celje: Pokrajinski muzej, 1999. Str. 209-321. ISBN 961-90488-5-7. [COBISS.SI-ID 12424546]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020