Back to top

Manca Vinazza

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca. Nove raziskave višinskih naselij na vzhodnih obronkih Pohorja in v severnih Slovenskih goricah = New research of hilltop settlements on the eastern fringes of Pohorje and the northern Slovenske gorice (NE Slovenia). Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2019, 70, str. 437-472, zvd., ilustr. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 44638765]

2. VINAZZA, Manca, DRAKSLER, Matej. Na sledi zgodnjebronastodobne poselitve v dolini Rižane : arheološke raziskave na najdišču Ključ. Studia universitatis hereditati. 2018, št. 2, let. 6, str. 29-45, ilustr. ISSN 2350-5443. http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/2-2018/mobile/index.html#p=29. [COBISS.SI-ID 71047522]

3. ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija. Characteristics of early iron age pottery from north-eastern Slovenia through the prism of ceramic technology and petrography. Documenta Praehistorica.Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji.Neolitske študije= Neolithic studies. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 45, str. 180-202, ilustr. ISSN 1408-967X. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/issue/view/654/DP, DOI: 10.4312\dp.45.14. [COBISS.SI-ID 68657250]

4. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Tomaj: Gradišče in Tabor : poskus prepoznavanja dinamik preoblikovanja tomajskega griča od prazgodovine do danes. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2018, št. 42, str. 9-44, ilustr. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 69453922]

5. VINAZZA, Manca. Silosi - posebne keramične oblike : prispevek k poznavanju gospodinjstev v starejši železni dobi na Krasu = Silos - special ceramic forms : contribution to the knowledge of the Early Iron households in the Karst region. Arheo : arheološka obvestila. 2016, št. 33, str. 7-23, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 64689762]

6. VINAZZA, Manca (avtor, fotograf, ilustrator). Ostanki starejšeželeznodobne naselbine na Gregorčičevi ulici v Kobaridu?. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2013-2014, 37/38, str. 101-113, ilustr. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 20672562]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, BURJA, Jaka. Nove arheološke raziskave na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah in njihov doprinos k poznavanju železarstva v jugovzhodni Sloveniji v starejši železni dobi. Arheo : arheološka obvestila. 2017, št. 34, str. 79-93, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 68367202]

8. MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor. Integrirane neinvazivne raziskave in terensko preverjanje : izkušnje s prazgodovinskih najdišč severovzhodne Slovenije = Integrated non-invasive research and ground truthing : experiences from prehistoric sites in North-Eastern Slovenia. Arheo : arheološka obvestila. 2015, 32, str. 37-64, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 60608098]

9. ZUPANČIČ, Domen (avtor, fotograf, ilustrator), VINAZZA, Manca (avtor, ilustrator). Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Krasa. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2015. Letn. 63, [št.] 3, str. 691-702, ilustr. Kronika, letn. 63, št. 3. ISBN 978-961-6777-19-3. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/38310. [COBISS.SI-ID 3238020]

 

1.04 Strokovni članek

10. VINAZZA, Manca. Debela griža - skrivnostno prazgodovinsko gradišče. SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2020, št. 25, str. 6-11, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 36638045]

11. VINAZZA, Manca. Tridimenzionalni model kot orodje za računanje prostornine posod = A 3D model as a tool for measuring a vesselʼs capacity. Arheo : arheološka obvestila. 2019, št. 36, str. 93-98, ilustr. ISSN 0351-5958. http://arheologija.splet.arnes.si/files/2018/01/Arheo-36-_komplte-natisnjen_reducd-size.pdf. [COBISS.SI-ID 71402594]

12. MIHELIČ, Miha, VINAZZA, Manca. Naselje Kanalski Vrh, Bate, Občina Kanal ob Soči, Nova Gorica, ime Križev breg, Rebro, obdobje novi vek, 18. stoletje. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2017, št. 41, str. 319-321, ilustr., zvd. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 66110050]

13. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Štanjel : grad. Varstvo spomenikov.Poročila. 2012, 47, str. 160. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 56481378]

14. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Kobarid : prazgodovinska in rimskodobna naselbina Gradič. Varstvo spomenikov.Poročila. 2010, 46, str. 108-109. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 56481122]

15. VINAZZA, Manca. Deskle - gomila. Varstvo spomenikov.Poročila. 2009, 45, str. 48. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 56480354]

16. MIHELIČ, Miha, VINAZZA, Manca. Goljevica : cerkev sv. Volbenka. Varstvo spomenikov.Poročila. 2009, 45, str. 63. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 56478818]

17. MIHELIČ, Miha, VINAZZA, Manca. Goljevica : cerkev sv. Volbenka - okolica. Varstvo spomenikov.Poročila. 2006, 42, str. 42, ilustr. ISSN 1580-5166. [COBISS.SI-ID 56478306]

 

1.05 Poljudni članek

18. VINAZZA, Manca, INKRET, Ana. Izkopavanja konec maja v Čreti : začel se je Arheološki tabor Slovenija 2018 kot del projekta Iron-Age-Danube. Hoče Slivnica. maj 2018, letn. 18, št. 3, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 71020642]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. GROPPO, Veronica, TASCA, Giovanni, VINAZZA, Manca. Forni ad elementi mobili dal Caput Adriae. Ipotesi di preistoria, Focolari, forni e fornaci tra neolitico ed età del ferro : comprendere le attività domestiche e artigianali attraverso lo studio delle installazioni pirotecnologiche e dei residui di combustione / Sesto Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria, Bologna, 29 marzo 2019. 2019, v.12, str. 275-300, ilustr., zvd. ISSN 2038-2898. https://ipotesidipreistoria.unibo.it/article/view/10312/10315, DOI: 10.6092/ISSN.1974-7985/10312. [COBISS.SI-ID 71047010]

20. VINAZZA, Manca, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko. Gradišče Debela griža in možnosti neinvazivnih integriranih arheoloških raziskav. V: VONČINA, Dejan (ur.), BRATINA, Patricija. Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji : zbornik s posvetovanja o gradiščih, Pivka, 24. maja 2017. Gorjansko: Zavod Krasen Kras, 2018. Str. 103-123, ilustr. ISBN 978-961-288-305-8. [COBISS.SI-ID 66610786]

21. UDOVČ, Katarina, VINAZZA, Manca. Rimskodobni lončarski obrat na Otoku pri Metliki = The Roman Pottery Manufacturing Site at Otok near Metlika. V: JANEŽIČ, Maja (ur.), et al. Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem = New discoveries between the Alps and the Black Sea : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 = results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : zbornik 1. Mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015 = proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015 : in memoriam Iva Mikl Curk. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018. Str. 143-157, ilustr. Monografije CPA, 6. ISBN 978-961-6990-37-0. ISSN 2630-208X. http://www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 69451874]

22. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial rites in the western and central Slovenia in the Late Bronze and Early Iron Age : a case study of Urnfield Cemeteries from Tolmin and Ljubljana (Slovenia). V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria, 2018. Str.785-790, ilustr., zvd. Studi di preistoria e protostoria, 5. ISBN 978-88-6045-069-2, ISBN 88-6045-069-1. [COBISS.SI-ID 69348706]

23. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial practices and burial rites between the Late Bronze Age and Early Iron Age in Slovenia : a comparative analysis of Ljubljana and Tolmin cemeteries. V: CIVIDINI, Tiziana (ur.), TASCA, Giovanni (ur.). Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica : atti del Convegno Internazionale = The funerary in Friuli and surrounding regions between Iron Age and Late Antiquity : proceedings of the International Conference, San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2013. Oxford: BAR Publishing, 2016. Str. 41-62, ilustr., zvd., graf. prikazi. BAR International series, 2795. ISBN 978-1-4073-1476-1. ISSN 0143-3067. [COBISS.SI-ID 9223008]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

24. VINAZZA, Manca. Način pokopa v I. tisočletju pr. n. št. v zahodni Sloveniji (Posočje). V: Convegno internazionale : Il funerario in Friuli e nelle regioni contermini tra l'età del ferro e l'età tardoantica, San Vito al Tagliamento, 14.02.2013 = Mednarodna konferenca : načini pokopa v Furlaniji in v sosednjih regijah v obdobju med železno dobo in pozno antiko, San Vito al Tagliamento, 14.02.2013. San Vito al Tagliamento: [s.n.], 2013. Str. 49-52, 53-56. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. http://www.sirpac-fvg.org/_Data/Files/File/ARCHEOLOGIA/PArSJAd-CONVEGNO/PArSJAd_ABSTRACT.pdf. [COBISS.SI-ID 56495714]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

25. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, BASTOZ, Beatriz, NICHOLLS, Rebecca, THOMAS, Jayne-Leigh, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja. Interdisciplinary approaches to Urnfields of central and eastern Slovenia. V: Cremation burials in Europe between the 2nd mill. B.C. and the 4th c. A.D. : archaeology and anthropology : abstract book. München: Ludwig-Maximilians-Universität, 2017. [COBISS.SI-ID 65412706]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. LESKOVAR, Tamara, ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, VINAZZA, Manca, ARMIT, Ian, BASTOZ, Beatriz, ŽIBRAT GAŠPARIČ, Andreja, INNOCENTI, Dario. What holds a (cremation) grave? : exploring possibilities of multidisciplinary research of cremation graves. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 114. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70367586]

27. ČREŠNAR, Matija, HORN, Barbara, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor. Iron age fortifications revealed : innovative approaches in multidisciplinary research of hillforts in South-Eastern Alpine region. V: Beyond paradigms : abstract book. Bern: European Association of Archaeologists, cop. 2019. Str. 468-469. ISBN 978-80-907270-6-9. https://www.e-a-a.org/EAA2019/Programme.aspx?WebsiteKey=92bb0c7f-79c0-4998-9804-b5db83f9a8b9&hkey=48f0a584-1ae8-4680-bcef-572c6fe82598&Program=3#Program. [COBISS.SI-ID 70366818]

28. GROPPO, Veronica, TASCA, Giovanni, VINAZZA, Manca. Forni ad elementi mobili dal Caput Adriae. V: PEINETTI, Alessandro (ur.). Focolari, forni e fornaci tra neolitico ed età del ferro : comprendere le attività domestiche e artigianali attraverso lo studio delle installazioni pirotecnologiche e dei residui di combustione = Hearths, ovens and kilns from the Neolithic to the Iron Age : understanding domestic and craft activities through the study of the pyrotechnological features and combustion residues : abstract book. Firenze: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2019. ISBN 978-88-6045-073-9. https://www.iipp.it/wp-content/uploads/2019/03/IAPP-6_Abstract-Book1.pdf. [COBISS.SI-ID 71109730]

29. ČREŠNAR, Matija, CAVALLI, Fabio, VINAZZA, Manca, INNOCENTI, Dario. "Beyond the grave" with the help of multidetector computed tomography and micro-excavations. V: Abstracts. [s.l.]: The European Association of Archaeologists: Public Institution The Academy of Cultural Heritage: Agne Žilinskaité, 2016. Str. 619. [COBISS.SI-ID 61813602]

30. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, VINAZZA, Manca, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, MEDARIĆ, Igor, HORN, Barbara, MORI, Matjaž, BASAR, Petra. New developments in integrated studies of the Early Iron Age sites and landscapes in Slovenia and Croatia. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 4th Scientific Conference Methodology & Archaeometry, Zagreb, 1st - 2nd December 2016. Zagreb: Croatian Archaeological Society, 2016. Str. 28-29. ISBN 978-953-6335-10-7. [COBISS.SI-ID 63070562]

31. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, DOLENEC, Matej, ZUPANČIČ, Nina, VINAZZA, Manca, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž. Combining geophysics, geochemistry and targeted archaeological excavations to interpret an Iron Age hillfort. V: CAMPBELL, Louisa (ur.). Abstracts of the oral and poster presentations. Glasgow: University of Glasgow, 2015. Str. 258. http://eaaglasgow2015.com/wp-content/uploads/2015/07/EAA-Glasgow-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 60782690]

32. UDOVČ, Katarina, VINAZZA, Manca. Rimski lončarski obrat na Otoku pri Metliki = The roman pottery manufacturing site at Otok near Metlika. V: Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : [program simpozija in povzetki avtorjev] = New discoveries between the Alps and the Black Sea : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : [conference program and book of abstracts]. [Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo; Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015]. Str. 25. http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2015/10/knjiga_povzetkov_iac2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59440994]

33. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij, MELE, Marko, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Integracija arheoloških istraživanja kao ključ do cjelovite interpretacije arheoloških lokaliteta i povijesnog krajolika. V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 26. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455266]

34. MUŠIČ, Branko, ČREŠNAR, Matija, POTREBICA, Hrvoje, MEDARIĆ, Igor, MORI, Matjaž, VINAZZA, Manca. Rezultati, problemi i perspektiva geofizičkih istraživanja prapovijesnih lokaliteta na primjerima projekata "Tradicija i inovativnost u prapovijesti", "Entrans" i "BorderArch". V: MILOGLAV, Ina (ur.). 2. znanstveni skup Metodologija i arheometrija, Zagreb, 4. - 5. prosinca 2014. Zagreb: Hrvatsko arheološko društvo, 2014. Str. 27. ISBN 978-953-6335-06-0. [COBISS.SI-ID 56455522]

35. FABEC, Tomaž, TOLAR, Tjaša, VINAZZA, Manca. Il sito protostorico di Štanjel (Slovenia). V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 53. [COBISS.SI-ID 37741613]

36. JOSIPOVIČ, Draško, VINAZZA, Manca. Il sito protostorico di Tabor presso Vrabče (Slovenia). V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 52-53. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56554082]

37. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Burial rites in the western and central Slovenia in the late Bronze and early Iron Age : a case study of urnfield necropolises from Tolmin and Ljubljana (Slovenija). V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 65-66. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56554594]

38. SAKARA SUČEVIĆ, Maša, VINAZZA, Manca, et al. Lʼimportanza delle analisi macroscopiche sulla cera mica preistorica e protostoria del Carso e dellʼIstria settentrionale. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 69. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56556130]

39. CAVALLI, Fabio, ČREŠNAR, Matija, VIŠNJIĆ, Josip, INNOCENTI, Dario, VINAZZA, Manca, et al. The role of Multidetector Computerized Tomography ( MDCT) in the study of some Iron Age cinerary urns of upper Adriatic and Pannonic area. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 67. http://www.iipp.it/wp-content/uploads/2014/09/abstract-totali-pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 56555362]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

40. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, VINTAR, Anja, PUKŠIČ, Luka, HORN, Barbara, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, HANKS, Bryan K., PITMAN, Derek. Raziskave v okolici železnodobnih središč Poštela pri Mariboru in Cvinger pri Dolenjskih Toplicah v letu 2017. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66385762]

41. GASPARI, Andrej, VINAZZA, Manca. Prazgodovinska naselbina na hribu Tičnica (Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus). V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2017 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2018. Str. 22, ilustr. http://www.arheologija.si/arheologija-v-letu-2017/. [COBISS.SI-ID 66386786]

42. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MLEKUŽ, Dimitrij. Dolenjske Toplice - Arheološko najdišče Cvinger. V: DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2016 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2017. Str. 11, ilustr. http://www.arheologija.si/documents/pdf/arheologija-v-letu-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63804258]

43. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, TERŽAN, Biba, VINAZZA, Manca, MIHELIČ, Miha, MEDARIĆ, Igor, BASAR, Petra, ZUPANČIČ, Nina, DOLENEC, Matej. Arheološki kontekst Poštela. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), ČREŠNAR, Matija (ur.). Arheologija v letu 2015 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2016. Str. 12, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2015/SAD-2015-za%20splet.pdf. [COBISS.SI-ID 60284002]

44. ČREŠNAR, Matija, MEDARIĆ, Igor, MELE, Marko, MUŠIČ, Branko, NANUT, Tina, VINAZZA, Manca. BorderArch-Steiermark unter der Erde : Geophysik und Grabungen in Bubenberg bei Spielfeld und Platsch = BorderArch-Steiermark pod zemljo : geofizikalne raziskave in arheološka izkopavanja na Novinah nad Šentiljem in Plačkem vrhu. V: MELE, Marko (ur.). Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus an der Grenze = Arheologija, spomeniško varstvo in turizem ob meji. Graz: Universalmuseum Joaneum, 2015. Str. 14-16, ilustr. ISBN 978-3-902095-66-4. [COBISS.SI-ID 66230114]

45. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MEDARIĆ, Igor, MIHELIČ, Miha, MORI, Matjaž. Notranja preveritev registrirane enote kulturne de diščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči) : raziskave v letu 2014. V: STIPANČIĆ, Petra (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.). Arheologija v letu 2014 : dediščina za javnost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2015. Str. 13, ilustr. http://www.arheologija.si/images/av2014/Av2014_splet_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 57579362]

46. JOSIPOVIČ, Draško, VINAZZA, Manca. Tabor pri Vrabčah - arheološko najdišče Tabor. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2014. Str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 56483682]

47. UDOVČ, Katarina, VINAZZA, Manca. Otok - Arheološko najdišče Otoško polje (EŠD 11115). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2013 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, cop. 2014. Str. 67, ilustr. [COBISS.SI-ID 513229099]

48. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija, MLEKUŽ, Dimitrij, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor, MEDICA, David, MORI, Matjaž, RIŽNAR, Igor, VINAZZA, Manca, ZAJC, Marjana. Notranja preveritev registrirane enote kulturne dediščine Razvanje (Poštela s pripadajočimi grobišči). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), DJURIĆ, Bojan (ur.), STIPANČIĆ, Petra (ur.). Arheologija v letu 2012 : dediščina za javnost. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2012. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 51560802]

49. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, VINAZZA, Manca. Kranj v času bronaste in železne dobe. V: PERKO, Verena (ur.). Povzetki predavanj. 2. Valičev arheološki dan, Kranj 10. december 2012. Kranj: Gorenjski muzej, 2012. Str. 23. [COBISS.SI-ID 9215584]

50. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Arheološka izkopavanja na območju gradnje na gradu Štanjel, parcela št. 1009/1, k. o. Štanjel. V: Arheologija v letu 2010 : arheologija za javnost : povzetki. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 2011. Str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 56482914]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. VINAZZA, Manca. Pozabljeno starejšeželeznodobno grobišče iz Tupelč na Krasu? = Forgotten Early Iron Age cemetery from Tupelče in the Kras region?. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), VINAZZA, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. Str. 381-388, ilustr. ISBN 978-961-06-0078-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/113/206/2790-1. [COBISS.SI-ID 67442018]

52. GERBEC, Teja, VINAZZA, Manca. Arheološka podoba zahodne Banjške planote. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), PERKON KOFOL, Mojca (ur.). Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote : [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče]. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018. Str. 75-113, ilustr. ISBN 978-961-7058-02-4. [COBISS.SI-ID 68302178]

53. VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MIHELIČ, Miha, ČREŠNAR, Matija. Arheološka izkopavanja na slovenski strani Novin pri Šentilju = Archäologische Grabungen auf der slowenischen Seite des Bubenbergs (Hoarachkogels) bei Spielfeld. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 166-205, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58188642]

54. VINAZZA, Manca, NANUT, Tina, MIHELIČ, Miha, ČREŠNAR, Matija. Arheološke terenske raziskave na Plačkem vrhu = Archäologische Feldforschungen auf dem Platsch. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 206-229, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58189410]

55. MIHELIČ, Miha, MODL, Daniel, VINAZZA, Manca. Forschungsgeschichte = Zgodovina raziskav. V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 28-56, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58173538]

56. CAVALLI, Fabio, INNOCENTI, Dario, ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca. Multidetector computed tomography and micro-excavation of prehistoric urn from Novine / Hoarachkogel (Slovenia / Austria). V: ČREŠNAR, Matija (ur.), et al. Arhäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze : Ergebnisse des grenzübergreifenden Projekts BorderArch-Steiermark = Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo : rezultati čezmejnega projekta BorderArch-Steiermark. Graz: Universalmuseum Joanneum; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 238-244, ilustr. Schild von Steier, Beiheft 6. ISBN 978-3-902095-69-5. ISSN 2078-0141. [COBISS.SI-ID 58190178]

57. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Štanjel. V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. Str. 595-602, zvd., ilustr., graf. prikazi. Katalogi in monografije, 40. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 8940128]

58. VINAZZA, Manca. Prazgodovinska keramika z gradišča Volčji Grad - Debela griža. V: GUŠTIN, Mitja (ur.). Volčji grad. Komen: Občina, 2012. Str. 39-57, fotogr., risbe. ISBN 978-961-91414-9-6. [COBISS.SI-ID 56033634]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

59. VINAZZA, Manca (avtor dodatnega besedila). Tehnike gradnje prazgodovinskih suhih zidov na Krasu. V: KRANJC, Darja (ur.), BELINGAR, Eda. Zid na suho : zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu = Muro a secco : raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso. Škocjan: Park Škocjanske jame: = Parco Škocjanske jame, 2014. Str. 47-55, ilustr. ISBN 978-961-6490-38-2. [COBISS.SI-ID 56496738]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

60. VINAZZA, Manca. Anja Hellmuth Kramberger: Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 2/1-2. Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja ... Arheološki muzej Istre, Pula 2017. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2018, 69, str. 505-506. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 43014445]

61. VINAZZA, Manca. Bernhard Hänsel, Kristina Mihovilić, Biba Teržan, s prispevki Claudie Gerling, Helmuta Krolla, Damirja Matoševića, Igorja Medarića, Branka Mušiča, Douglasa Pricea, Barbare Teßmann, Rafka Urankarja, Berharda Weningerja: Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja brončanog doba Istre. Knjiga 1 ... Monografije i katalozi / Monographien und Kataloge 25, Arheološki muzej Istre, 2015. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 2016, [št.] 67, str. 432-435. ISSN 0570-8966. http://av.zrc-sazu.si/pdf/67/AV_67_2016_17_ocene.pdf. [COBISS.SI-ID 40149805]

 

1.22 Intervju

62. PERKO, Verena (intervjuvanec), RUDOLF, Saša (oseba, ki intervjuva), VINAZZA, Manca (oseba, ki intervjuva). Intervju z dr. Vereno Perko. Profil : revija Študentskega arheološkega društva. 2011, letn. 2010/2011, št. 7, str. 21-25. ISSN 2670-403X. [COBISS.SI-ID 71120482]

63. PERKO, Verena (intervjuvanec), RUDOLF, Saša (oseba, ki intervjuva), VINAZZA, Manca (oseba, ki intervjuva). Intervju z dr. Vereno Perko. Profil : revija Študentskega arheološkega društva. 2011, letn. 2010/2011, št. 7, str. 21-25. ISSN 2670-403X. [COBISS.SI-ID 49065314]

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

64. VINAZZA, Manca (avtor dodatnega besedila). Bibliografija = Bibliography. V: MIGOTTI, Branka (ur.), et al. Scripta in honorem Bojan Djurić. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. Str. 159-167. Monografije CPA, 1. ISBN 978-961-6420-88-4. [COBISS.SI-ID 56482402]

 

1.25 Drugi sestavni deli

65. VINAZZA, Manca, UDOVIČ, Danijela. Vitrina meseca na Oddelku za arheologijo FF UL : odsev zainteresiranosti študentov. Arheo : arheološka obvestila. 2016, št. 33, str. 97-98, ilustr. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 64692322]

66. MIHELIČ, Miha, VINAZZA, Manca. Naselje Zapotok, občina Kanal ob Soči, ime Korada, obdobje prazgodovina (pozna bronasta doba?). Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2015-2016, 39/40, str. 308. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 63785314]

67. LEGHISSA, Elena, VINAZZA, Manca. Federsee delavnica 2012 : uvod v upravljanje arheoloških in naravnih virov v mokrem okolju. Arheo : arheološka obvestila. 2012, št. 29, str. 139-147. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 51309154]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

68. HORVAT, Milena (avtor, ilustrator), VERBIČ, Tomaž, VINAZZA, Manca, TOLAR, Tjaša, SOKLIČ, Jurij (avtor, ilustrator). Podrečje pri Viru. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2019. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 79. ISBN 978-961-6990-52-3. ISSN 2630-2055. http://www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 300683776]

69. HORVAT, Milena (avtor, ilustrator), VERBIČ, Tomaž, VINAZZA, Manca, TOLAR, Tjaša, SOKLIČ, Jurij (avtor, ilustrator). Podrečje pri Viru. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 79. ISBN 978-961-6990-51-6. [COBISS.SI-ID 300577536]

 

2.11 Diplomsko delo

70. VINAZZA, Manca. Prazgodovinski Štanjel na Krasu : izkopavanja 2010 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vinazza], 2011. 158 f., [31] f. pril., ilustr., zvd., tabele., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47295842]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

71. GASPARI, Andrej, VINAZZA, Manca, TOŠKAN, Borut, KUMER, Blaž, ŠKERJANEC, Luka, KOŽUH, Dejan. Integrirane raziskave arheološkega najdišča na zahodnem vrhu Grajskega hriba na Bledu v letu 2019. Arheološko testno sondiranje in vzorčenje z vrtinami (parc. št. 397/1, k.o. 2190 - Bled) : končno strokovno poročilo o raziskavi 19-0227. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za arheologijo), 2019. 106, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70581346]

72. FABEC, Tomaž, VINAZZA, Manca. Končno poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah ob gradnji v Tomaju zaradi vkopa in namestitve optičnega in elektro kabla : parcele št. 14434/6, 1434/7 in 1434/9, vse k. o. Tomaj. Nova Gorica: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2019. 54 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514132523]

73. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko, MEDARIĆ, Igor. Oblikovanje strategije preverjanja registriranih arheoloških najdišč : poročilo o izvajanju projekta ENTRANS. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513948971]

74. ČREŠNAR, Matija, VINAZZA, Manca, MUŠIČ, Branko. Poročilo o izvedeni raziskavi na območju Cvingerja pri Dolenjskih toplicah v letih 2015 in 2016. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2016. 54 str., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513936427]

75. ČREŠNAR, Matija, MUŠIČ, Branko, VINAZZA, Manca. Delno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah v letih 2011-2013 na območju Poštele in Pivole (EŠD 613, 6401, 6402, 8977). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2014. 166 str., 2 f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616683]

76. UDOVČ, Katarina, VINAZZA, Manca, RIŽNAR, Igor. Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje stanovanjske hiše Veselič na Otoku pri Metliki : parcela št. 862/3, k. o. Primostek. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo, 2013. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513166635]

77. FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, VINAZZA, Manca. Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Kunavar Tomažič - Vipava : parcela št. 2451/44, k. o. Vipava. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513008683]

78. FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, VINAZZA, Manca. Poročilo o opravljenih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje stanovanjske hiše Kunavar Tomažič - Vipava : parcela št. 2451/44, k. o. Vipava. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513008939]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

79. BRICELJ, Maja, VERŠNIK, Nika, TRATNIK, Vesna, FABEC, Tomaž, MULH, Tadeja, VINAZZA, Manca, MIHELIČ, Miha, KLOKOČOVNIK, Ines, RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara. Ocena arheološkega potenciala na območju DPN za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija : metode 1-3, 5-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 118 str., 3, 88 str. zganj. pril., 125 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512794155]

80. RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, MULH, Tadeja. Ocena arheološkega potenciala območja predvidenih obvoznic za OPN Mestne občine Kranj : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2012. 71 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512701995]

81. RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, NADBATH, Barbara. UNESCO strokovne podlage za razglasitev Klavstre : pregled virov za območje med Vrhniško zaporo in Hrušico. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo], 2012. 123 str., [20] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512663339]

82. VERŠNIK, Nika, NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, MOZETIČ, Valentina, INKRET, Ana. Analiza arheološkega potenciala območja DPN [za] avtocesto Postojna - Divača - Jelšane : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 71 str., [5] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512526635]

83. ŽERJAL, Tina, MLEKUŽ, Dimitrij, RUTAR, Gašper, BRICELJ, Maja, LAVRIČ, Maja, KARO, Špela, NADBATH, Barbara, VERŠNIK, Nika, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 181 str., [19] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512509483]

84. RUTAR, Gašper (vodja projekta, avtor), ŽERJAL, Tina, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RIHTER, Jernej, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 64 str., pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39765293]
financer: Ministrstvo za kulturo RS, 00-0120/2010-GR-2011-38

85. ŽERJAL, Tina, RUTAR, Gašper, MULH, Tadeja, MLEKUŽ, Dimitrij, NADBATH, Barbara, RIHTER, Jernej, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja za DC Krško - Brežice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 64 str., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512510763]

86. RUTAR, Gašper (vodja projekta, avtor), VERŠNIK, Nika, MLEKUŽ, Dimitrij, BRICELJ, Maja, NADBATH, Barbara, KARO, Špela, LAVRIČ, Maja, MURKO, Miha, ERJAVEC, Robert, HORVAT, Maja, VINAZZA, Manca, RIHTER, Jernej, MOZETIČ, Valentina, INKRET, Ana. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2011. 152 str., [46] f. zganj. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512522027]

87. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, KARO, Špela, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN obvoznica Škofljica : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 61 f., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512289067]

88. NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca, PINTÉR, Ildikó, MASON, Phil, NAGODE, Klemen. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 108 str., 27 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512478763]

89. ŽERJAL, Tina, FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, MLEKUŽ, Dimitrij, ŽORŽ, Alja, NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, BADOVINAC, David, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za II. tir Divača - Koper. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 409 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512478507]

90. NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, BRICELJ, Maja. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 53 str., [10] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512517931]

91. NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, VINAZZA, Manca, BRICELJ, Maja. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Ajdovščina : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. [39] str., [4] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512517675]

92. NADBATH, Barbara, RUTAR, Gašper, INKRET, Ana, VINAZZA, Manca, RIHTER, Jernej, BRICELJ, Maja, MULH, Tadeja, NAGODE, Klemen. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 47 str., [10] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512518187]

93. RUTAR, Gašper (vodja projekta, avtor), NADBATH, Barbara, INKRET, Ana, VINAZZA, Manca, RIHTER, Jernej, BRICELJ, Maja, MULH, Tadeja, NAGODE, Klemen. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M3/1 Kalce - Vodice : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 47 str., pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 39765037]
financer: Ministrstvo za kulturo RS, 00-0522/2010-GR-BN-2010-95

94. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, BRICELJ, Maja, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za plinovod M8 Kalce - Jelšane, odsek Ilirska Bistrica - Jelšane : metode 1-3. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 42 f., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512289323]

95. NADBATH, Barbara, ČREŠNAR, Matija, RUTAR, Gašper, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja obdelave za projekt hidrocentrale na srednji Savi : pregled struge in obrežja reke Save od Medvod do Zidanega Mostu : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512283947]

96. RUTAR, Gašper, MULH, Tadeja, BRICELJ, Maja, BUTINA, Eva, VINAZZA, Manca. Ocena arheološkega potenciala območja DPN za državno cesto od avtoceste A1 Šentilj Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug : metode 1-3, 5-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2010. 79 str,, ilustr. [COBISS.SI-ID 512481835]

97. RUTAR, Gašper, FABEC, Tomaž, TRATNIK, Vesna, NADBATH, Barbara, VINAZZA, Manca, NAGODE, Klemen. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za obvoznico Tolmin : metode 1-2, 5-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. 24 f,. [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512288043]

98. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, MLEKUŽ, Dimitrij, VINAZZA, Manca. Analiza arheološkega potenciala območja DPN za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrost Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov : metode 1-4. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. 62 f., [21] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512284203]

99. RUTAR, Gašper, NADBATH, Barbara, VINAZZA, Manca, LAVRINC, Matevž. Analiza arheološkega potenciala območja OPPN za izgradnjo obvoznice Gorenja vas : metode 1-6. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, 2009. 15 f. [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512287787]

 


Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 29. 3. 2020