Back to top

Doc. dr. Simona Petru

 

BIBLIOGRAFIJA

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Simona Petru, "Sledi uporabe na kamenih orodjih iz najdišča Pupićina peć", RMZ-mater. geoenviron., vol. 61, no. 2/3, str. 137-140, 2014. [COBISS.SI-ID 56300130]

2. Simona Petru, "Man, animal or both? : problems in the interpretation of early symbolic behaviour", Doc. Praehistor., 39, str. 269-276, 2012, doi: 10.4312/dp.39.19. [COBISS.SI-ID 50775138]

3. Simona Petru, "Palaeolithic art in Slovenia", Doc. Praehistor., [Zv.] 36, str. 299-304, 2009. [COBISS.SI-ID 40824930]

4. Simona Petru, "Colour, form, animals and deception in the ice age", Doc. Praehistor., [Zv.] 35, str. 227-235, 2008. [COBISS.SI-ID 38273378]

5. Simona Petru, "Red, black or white? : the dawn of colour symbolism", Doc. Praehistor., 33, str. 203-208, 2006. [COBISS.SI-ID 33015650]

6. Simona Petru, "Decorated stones from the open-air site of Zemono, Slovenia", World archaeol., vol. 37, str. 637-640, 2005. [COBISS.SI-ID 31325026]

7. Simona Petru, "Usewear analysis of Mesolithic and Neolithic stone tools from Mala Triglavca, Trhlovca and Pupičina peč", Doc. Praehistor., 31, str. 199-204, 2004. [COBISS.SI-ID 27158370]

8. Žiga Šmit, G. Grime, Simona Petru, I. Rajta, "Microdistribution and composition of usewear polish on prehistoric stone tools", Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms, vol. 150, str. 565-570, 1999. [COBISS.SI-ID 14155047]

9. Žiga Šmit, Simona Petru, G. Grime, Tim Vidmar, Miloš Budnar, Benjamin Zorko, Marjan Ravnikar, "Usewear-induced deposition on prehistoric flint tools", Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms, vol. 140, str. 209-216, 1998. [COBISS.SI-ID 13277991]

10. Simona Petru, "Metode preiskav sledov uporabe na kamenih orodjih iz najdišč Zakajeni spodmol in Mala Triglavca", Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Slov., [Zv.] 24, str. 79-97, 1997. [COBISS.SI-ID 79122176]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

11. Simona Petru, "Kulturna vsebina v srednjepaleolitskih jamskih postajah Slovenije", Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Slov., 17 (1989), str. 11-23. [COBISS.SI-ID 24711426]

 

1.04 Strokovni članek

12. Simona Petru, "Preiskave barvil v paleolitiku", Arheo (Ljublj.), št. 20, str. 45-48, 2000. [COBISS.SI-ID 17182562]

13. Simona Petru, "Usewear on stone tool", Geol. zb., [Št. ]15, str. 127-130, 2000. [COBISS.SI-ID 112029952]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. Simona Petru, "The power of colour", V: Pleistocene art of the world : Symposium : Signs, symbols, myth, ideology : Pleistocene art: the archaeological material and its anthropological meanings, [s.l., IFRAO, 2010], 11 str., http://www.ifraoariege2010.fr/docs/Articles/Petru-Signes.pdf. [COBISS.SI-ID 43434850]

15. Žiga Šmit, Simona Petru, G. Grime, Tim Vidmar, Miloš Budnar, Benjamin Zorko, Marjan Ravnikar, "Z rabo nastale obloge na kamenih orodjih: določanje sestave z metodo PIXE", Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Slov., 23, str. 169-183, 1996. [COBISS.SI-ID 12751655]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. Simona Petru, "The way of thinking : remembering and planning in Neanderthals and Modern humans", V: Prehistoric hunter-gatherers and farmers in the Adriatic and neighbouring regions : programme and abstracts : international conference, Kaštela, 22 - 24 September 2015 : međunarodni znanstveni skup, Ivanka Kamenjarin, ur., Kaštela, Muzej grada, Zagreb, Filozofski fakultet, 2015, str. 56. [COBISS.SI-ID 62106210]

17. Žiga Šmit, Simona Petru, G. W. Grime, "Usewear studies on flint tools", V: Abstracts, Fifteen International Conference on the Application of Acceleerators in Research & Industry, November 4,5,6 and 7, 1998, University of North Texas, Denton, USA, Jerome L. Duggan, ur., I. Lon Morgan, ur., Denton, University of North Texas, Department of Physics, 1998. [COBISS.SI-ID 13702439]

18. Žiga Šmit, G. Grime, Simona Petru, I. Rajta, "Microdistribution and composition of polish on prehistoric stone tools", V: Conference program and abstracts : PIXE '98, 8th International Conference on PIXE and its Analytical Applications, Lund, June 14-18, 1998, [S.l., s.n.], 1998. [COBISS.SI-ID 13702951]

19. Simona Petru, Žiga Šmit, "Investigations of the use-wear on prehistoric stone tools by the method of PIXE", V: Book of abstracts, 10th International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice, Bled, Slovenia, 14-17 April 1997, [Ljubljana], Slovenian Chemical Society, Spectroscopic Section, [1997], str. 150. [COBISS.SI-ID 12851495]

20. Žiga Šmit, Simona Petru, "Opazovanje sledi uporabe na prazgodovinskih kamenih orodjih z metodo PIXE", V: Zbornik izvlečkov, Norma Mankoč Borštnik, ur., Topolšica, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997. [COBISS.SI-ID 12851751]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. Simona Petru, "Kamnita orodja s prazgodovinske naselbine v Dragomlju", V: Prvi poljedelci : Savska skupina Lengyelske kulture : The Sava group of the Lengyel culture, (Annales Mediterranea), Mitja Guštin, ur., Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2005, str. 81-85. [COBISS.SI-ID 1106131]

22. Simona Petru, "Usewear on stone tools from Potočka zijalka (Slovenia)", V: Potočka Zijalka : palaeontological and archaeological results of the campaigns 1997-2000, (Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 13), Martina Pacher, ur., Vida Pohar, ur., Gernot Rabeder, ur., [Wien], Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, cop. 2004, str. 217-218. [COBISS.SI-ID 30433122]

23. Simona Petru, Mihael Budja, "Review of Slovenian prehistory: Neolithic and eneolithic studies", V: Recent research in the prehistory of the Balkans, (Publications of the Archaeological institut of Northern Greece, Nr. 3), D.V. Grammenos, ur., Thessaloniki, Archaeological Institute of Northern Greece, 2003, str. 182-204. [COBISS.SI-ID 21624674]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. Simona Petru, "Določitev kamninske sestave kamenega orodja iz Gornjih njiv", V: Gornje njive pri Dolgi vasi : [obvoznica Lendava], (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 6), Irena Šavel, Branko Kerman, Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008, str. 135. [COBISS.SI-ID 37360226]

25. Boris Kavur, Simona Petru, "Late paleolithic hunter/forager settlement", V: The earth beneath your feet : archaeology on the motorways in Slovenia : guide to sites, (The European heritage days series), Bojan Djurić, Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Institute for the Protection of the Cultural Heritage of Slovenia, 2004, str. 31-35. [COBISS.SI-ID 1394899]

26. Boris Kavur, Simona Petru, "Poznopaleolitski tabor lovcev in nabiralcev", V: Zemlja pod vašimi nogami : arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine), Damjana Prešeren, ur., Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2003, str. 27-31. [COBISS.SI-ID 661971]

27. Žiga Šmit, G. W. Grime, Simona Petru, "Usewear studies on archaeological stone tools", V: Ion beam study of art and archaeological objects, (EUR (Luxembourg), 19218), Guy Demortier, ur., A... Adriaens, ur., Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2000, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 1259108]

28. Simona Petru, "Starejša kamena doba - paleolitik", V: Poselitvena podoba Mengša in okolice : od prazgodovine do srednjega veka, Janja Železnikar, Janez Škrlep, Mengeš, Muzej, 1999, str. 10-11, 2004. [COBISS.SI-ID 27762018]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

29. Simona Petru, "Robert Bégouën, Carole Fritz, Gilles Tosello, Jean Clottes, Andreas Pastoors and François Faist (with the collaboration of François Bourges, Philippe Fosse, Sébastien Lacombe and Mathieu Langlais) La Sanctuaire secret des Bisons. Il y a 14 000 ans, dans la caverne du Tuc d'Audoubert. 415 pages, 484 illustrations. 2009. Paris: Somogy éditions d'art. ISBN 978-27572-0203-6.", Doc. Praehistor., letn. 36, str. 348, 2009. [COBISS.SI-ID 40826466]

30. Simona Petru, "Razstava Neandertalec in njegova piščal", Argo, let. 40, št. 2, str. 57-59, 1997. [COBISS.SI-ID 492640]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

31. Simona Petru, Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja, (Zbirka Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. [COBISS.SI-ID 285771520]

32. Simona Petru, Paleolitska umetnost : magija podobe ali podoba magije, 1. natis, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za arheologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 241893632]

 

2.08 Doktorska disertacija

33. Simona Petru, Analiza sledi uporabe mezolitskih in neolitskih kamnitih orodij : [doktorska naloga], Ljubljana, [S. Petru], 2000. [COBISS.SI-ID 111169536]

 

2.09 Magistrsko delo

34. Simona Petru, Tehnologije izdelave in uporaba paleolitskih, mezolitskih in neolitskih kamenih orodij, Ljubljana, [S. Petru], 1997. [COBISS.SI-ID 7837282]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

35. Simona Petru (intervjuvanec), Človek in epizodični spomin : Radio Slovenija, Radio Prvi : oddaja Kulturni fokus, 30. september 2016, http://radioprvi.rtvslo.si/2016/09/kulturni-fokus-61/. [COBISS.SI-ID 62106978]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. Simona Petru, Palaeolithic art in Slovenia, Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 39011682]

 

3.25 Druga izvedena dela

37. Vanesa Matajc, Simona Petru, Igor Žunkovič, O izvoru človeškega ustvarjanja, Ljubljana, 28. sep. 2016, Knjigarna Konzorcij. [COBISS.SI-ID 62080610]

38. Simona Petru, Izdelki iz mamutovine, Kamnik, 2009. [COBISS.SI-ID 39012194]

39. Simona Petru, Preiskave sledi uporabe na kamenih orodjih in sledi uporabe na klinah iz Ajdovske jame, 2008. [COBISS.SI-ID 37823074]

40. Simona Petru, Podoba in barva v starejši kameni dobi, 2007. [COBISS.SI-ID 36417378]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

41. Documenta Praehistorica, Petru Simona (član uredniškega odbora 2003-), Ljubljana, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1998-, ISSN 1408-967X, http://arheologija.ff.uni-lj.si/documenta/index_si.html. [COBISS.SI-ID 98765312]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

42. Matija Turk, Retuša na srednjepaleolitskih kamenih artefaktih v Divjih babah I : retuša kot umeten in/ali naraven poseg : doktorsko delo, Ljubljana, [M. Turk], 2010. [COBISS.SI-ID 256561920]

43. Boštjan Odar, Izdelava in uporaba koščenih konic iz Potočke zijalke : doktorsko delo, Ljubljana, [B. Odar], 2008. [COBISS.SI-ID 29281581]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

44. Tina Berden, Izvor surovin za izdelavo kamenih orodij odkritih na območju Prekmurja : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Berden], 2015. [COBISS.SI-ID 58479970]

 

Mentor pri diplomskih delih

45. Manja Balek Jurjavčič, Hominidne populacije poznega pleistocena v Evropi : kulturna in biološka izmenjava med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Balek Jurjavčič], 2016. [COBISS.SI-ID 62092898]

46. Nina Dečman, Mezolitska najdišča Slovenije : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Dečman], 2016. [COBISS.SI-ID 61972322]

47. Goran Gjergjek, Paleolitska drobna umetnost : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Gjergjek], 2015. [COBISS.SI-ID 58145890]

48. Iza Jamar Anderle, Udomačitev psa in njegov odnos z ljudmi v paleolotiku in mezolitiku : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Jamar Anderle], 2014. [COBISS.SI-ID 54960738]

49. Urša Čuk, Kamena orodja iz najdišča Zemono II pri Vipavi : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Čuk], 2013. [COBISS.SI-ID 52314722]

50. Eva Kovačič, Paleolitski nakit : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Kovačič], 2013. [COBISS.SI-ID 53199202]

51. Nataša Rebernik, Potočka zijalka : pomen vida, sluha, giba in misli za človeka nekoč in danes ter poskus zasnove dostopnega ekomuzeja : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Rebernik], 2013. [COBISS.SI-ID 53198178]

52. Gregor Bajc, Problematika epigravettiena na območju zahodne Slovenije in severne Italije : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Bajc], 2013. [COBISS.SI-ID 53198434]

53. Nina Sovdat, Mlajšepaleolitski pokopi v Evropi : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Sovdat], 2010. [COBISS.SI-ID 45542242]

54. Martina Knavs, Arheološka izkopavanja v jamah in pod skalnimi previsi. Študijski primeri Potočka zijalka, Crvena stijena, Divje Bebe I, Spila Nakovana, Podmol pri Kastelcu, Ajdovska jama pri Nemški vasi : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Knavs], 2006. [COBISS.SI-ID 32022114]

55. Nika Veršnik, Epigravettien v Sloveniji : Diplomsko delo, Ljubljana, [N. Veršnik], 2006. [COBISS.SI-ID 32023650]

56. Nives Spudić, Ovčja jama, mlajšepaleolitsko najdišče : Diplomsko delo, Ljubljana, [N. Spudić], 2005. [COBISS.SI-ID 30429538]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

57. Matej Česnik, Mlajšepaleolitska poselitev hladnejših predelov Evrazije : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Česnik], 2016. [COBISS.SI-ID 61918818]

58. Mihael Kalan, Odnos med evropskim neandertalcem in modernim človekom : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Kalan], 2016. [COBISS.SI-ID 61913698]

59. Matic B. Strojanšek, Paleolitska poselitev Amerike : diplomsko delo, Ljubljana, [M.B. Strojanšek], 2016. [COBISS.SI-ID 61851490]

60. Luka Bedene, Razvoj človeka od prvega pojava rodu Homo : diplomsko delo, Kranj, [L. Bedene], 2016. [COBISS.SI-ID 61918050]

61. Nika Slokar, Šamanistična interpretacija paleolitske umetnosti : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Slokar], 2016. [COBISS.SI-ID 59811170]

62. Nejc Bratina, Lov na živali v mlajšem paleolitiku na območju današnje Slovenije : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Bratina], 2015. [COBISS.SI-ID 58143842]

63. Dana Milčin, Primerjava med zgodnjimi kamenimi orodji in orodji današnjih opic : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Milčin], 2015. [COBISS.SI-ID 58723938]

64. Borut Slokan, Kognitivni razvoj človeka : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Slokan], 2014. [COBISS.SI-ID 55286882]

65. Ines Nabernik, Potočka zijalka in Ursus ingressus : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Nabernik], 2014. [COBISS.SI-ID 55415138]

66. Katja Verdev, Selitev modernega človeka iz Afrike : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Verdev], 2014. [COBISS.SI-ID 55453538]

67. Nik Fortič, Življenje neandertalcev : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Fortič], 2014. [COBISS.SI-ID 55411554]

68. Jernej Umek, Začetki izdelave kamenega orodja : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Umek], 2013. [COBISS.SI-ID 53138274]

69. Tina Berden, Lukenjska jama - epigravettiensko najdišče na Dolenjskem : izsledki opravljene revizije najdišča : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Berden], 2012. [COBISS.SI-ID 49928802]

 

Somentor pri diplomskih delih

70. Helena Gorjup, Gravettienski tehnokompleks v Sloveniji, Ljubljana, [H. Gorjup], 2005. [COBISS.SI-ID 28678242]

71. Matija Turk, Kamene najdbe iz nasipa mezolitskega kulturnega horizonta Male Triglavce : Diplomsko delo, Ljubljana, [M. Turk], 2004. [COBISS.SI-ID 25682274]

 

Fotograf

72. Boštjan Odar, Potočka zijavka, Celje, Pokrajinski muzej, 2015. [COBISS.SI-ID 277250304]

 

Recenzent

73. Maja Ovsenik, Ivan Turk (avtor, ilustrator), Ivan Turk (urednik), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca : prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), Ljubljana, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, = Institute of archaeology at ZRC SAZU, Založba ZRC, = ZRC Publishing, 2004. [COBISS.SI-ID 215305984]

 


NERAZPOREJENO

74. Simona Petru, "Preiskave sledi uporabe na kamenih orodjih", Glas. Slov. matice, letn. 27/28, št. 1/2, str. 126-128, 2003/2004. [COBISS.SI-ID 216170496]

75. Simona Petru, "Razvoj duhovnosti v Tibetu", Tibet (Ljubl.), letn. 1, št. 1/2, str. 21-23, jul. 2003. [COBISS.SI-ID 217345280]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: IEEE
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 11. 2016