Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Aleksander Dzbynski

Mr. Blademan. Macrolithic technology – Eneolithic vocabulary and metaphors

172-184

DOI: 10.4312/dp.38.14

Abstract

The Eneolithic period witnessed a technological breakthrough of a significance comparable to that of the technological revolution in historical times, accompanied by a matching revolution in social and economic relationships. This transition no doubt led also to the creation of new and momentous metaphors, which in their turn triggered new senses and planes of communication. It goes without saying that the Eneolithic technology that had the greatest potential for metaphors promoting new ways of looking at the world was metallurgy. Nevertheless, before Eneolithic communities came to fully appreciate the properties of metal, many of their number resorted to an idiosyncratic flint technology to produce macrolithic implements. It seems that the production and exchange of macrolithic artefacts led to the development of a new vocabulary and grammar that served, among other things, to describe the social inequalities discernible in Eneolithic communities.

Izvleček

V obdobju eneolitika je prišlo do tehnološkega preboja, ki je po pomenu primerljiv s tehnološko revolucijo v zgodovinskih časih, skupaj z ustrezno revolucijo v družbenih in ekonomskih odnosih. Ta prehod je nedvomno pripeljal tudi do nastanka novih in pomembnih metafor, ki so po drugi strani sprožile nove pomene in ravni komunikacije. Ni potrebno posebej poudarjati, da je eneolitska tehnologija, ki je imela največji potencial za metafore, ki so spodbujale nove poglede na svet, bila prav metalurgija. Preden so eneolitske skupnosti pričele v celoti ceniti lastnosti kovine, so se mnoge izmed njih zatekle k idiosinkratični tehnologiji kremena za izdelavo makrolitskih orodij. Zdi se, da je proizvodnja in izmenjava makrolitskih artefaktov pripeljala do razvoja novega besedišča in slovnice, ki sta med drugim služila za opisovanje družbene neenakosti, ki so vidne v eneolitskih skupnostih.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010