Documenta Praehistorica XXXVIII

Neolithic Studies 18


Lars Larsson

Water and fire as transformation elements in ritual deposits of the Scandinavian Neolithic

69-82

DOI: 10.4312/dp.38.6

Abstract

Flint axes are the most common Neolithic (4000–1800 calBC) artefacts found in southern Scandinavia. The vast majority of the tens of thousands that we know of have been recovered from former wetlands. In fact, detailed work in southern Sweden suggests that flint or stone axes were deposited in almost every single bog. There is also evidence that many axe blades underwent forms of treatment that involved transformation by fire, deliberate destruction and purposive deposition. These details of context, form and treatment suggest that axe blades were often of great symbolic significance to Neolithic communities, and implicated in the reproduction of the social world.

Izvleček

Kremenove sekire so najbolj pogoste neolitske (4000–1800 calBC) najdbe v južni Skandinaviji. Velika večina od več deset tisočih znanih sekir je bila najdena na nekdanjih mokriščih. Natančno delo v južni Skandinaviji je pokazalo, da so bile kremenove ali kamnite sekire odložene v skoraj vsakem močvirju. Ostajajo tudi dokazi, da so bila številna rezila sekir izpostavljena obdelavi, ki je vključevala preoblikovanje z ognjem, namerno uničenje in namensko odlaganje. Ti podatki o kontekstu, obliki in obdelavi ka∫ejo, da so imele sekire velik simbolni pomen v neolitskih skupnostih in so bile vpletene v reprodukcijo socialnega sveta.

Keywords

Full text

Download

© Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana 2010