Back to top

PREDGRAD, 2011 in 2012

 

Tržni projekt ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor) (09.11.11-01.01.15) preko ARC-Arheološkega raziskovalnega centra pri ZIFF. 

 

Terensko delo s študenti 2. letnika, Predgrad, julij 2012.

 

Na skalnem pomolu, ki se od vasi Predgrad spušča h Kolpi, naj bi stal stari grad Poljane. Prve omembe gradu spadajo v prvo polovico 14. stoletja, uporabljali pa naj bi ga do konca 17. oz. začetka 18. stoletja. Za časa turških vpadov so ob gradu Poljane zgradili protiturški tabor. Na Valvazorjevi upodobitvi, ki naj bi nastala med leti 1670-1680, je vidno veliko obzidano predgradje, znotraj katerega so bile gosto postavljene hiške protiturškega tabora. Po opisu Valvazorja sodeč je grad takrat še stal. Grad Poljane naj bi bil kasneje opuščen in porušen, gradbeni material pa naj bi nekje med 1680-1740 uporabili za novo graščino, cerkev sv. Sebastjana in Fabijana in še nekatere objekte, ki stojijo še danes. 

V juliju 2011 je ekipa Oddelka za arheologijo FF očistila in dokumentirala uničenje na preseku gozdne vlake, ki je bila izdelana  preko enote arheološke kulturne dediščine Predgrad – Ruševine gradu Poljane, EŠD 11990. V nekaj odsekih ca. 150 m dolgega preseka so bili odkriti ostanki temeljev zidnih struktur, ki pa so bile povsod praktično do temelja odstranjene, tudi ruševinskih plasti večinoma ni bilo ali pa so prisotni le ostanki. Ti zidovi, ki so bili dokaj enotnih debelin, so verjetno skromen ostanek namerno porušenih, v pisnih virih omenjenih hiš protiturškega tabora znotraj grajskega obzidja. Na skrajnem severnem delu preseka smo prepoznali nedvoumne ostanke vsaj ene, verjetno pa dveh stavb. Možno je, da sta bili zgrajeni še za časa protiturškega tabora, a sta bili naseljeni še po razrušenju gradu in tabora. Lahko gre tudi za mlajši gradnji.   

V juliju 2012 je bilo zaradi ustreznega ovrednotenja kulturnih ostalin izvedeno dokumentiranje uničenja na mestu leta 2011 zaradi oblikovanosti površja domnevanega obrambnega stolpa na južnem robu gozdne vlake. Odkrit je bil ostanek pribl. 90 cm debelega zidnega temelja iz obdobja zgodnjega novega veka. Bržkone gre za ostanek grajskega oz. taborskega obzidja, medtem ko obstoj stolpa na tem mestu ni bil potrjen. Izjemno skromne odkrite ostaline potrjujejo tezo o obstoju gradu (prve omembe v 14. st.) in protiturškega tabora (od 15/16. st. do ok. 1700) na grebenu in pod cerkvijo sv. Sebastjana in Fabijana v Predgradu, kot ga opisuje in upodablja J. V. Valvasor. Rušenje ostalin in preuporaba materiala za gradnjo nove graščine, cerkve in drugih objektov v vasi okrog leta 1700 sta dodobra uničila sledi srednjeveškega gradu in tudi taborskih objektov. Kljub temu dokumentirana plast na platoju ob predgrajski cerkvi kaže na ostanke iz časa obstoja gradu, plasti v sondi na kamnitem pomolu pod cerkvijo pa na ostanke iz časa tabora.  

 

Tina Milavec, Rok Klasinc, Katarina Predovnik

 

Poročili: 

MILAVEC, Tina, PREDOVNIK, Katarina Katja, KLASINC, Rok. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56093538]

MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in protiturškega tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2012]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID51561314]