Back to top

Programska skupina Oddelka za arheologijo

P6-0247 Arheologija (01.01.14-31.12.17)

 

vodja: red. prof. dr. M. Budja

 

Program temelji  na meddisciplinarnem raziskovalnem pristopu in umeščenosti v mednarodna raziskovalna omrežja. Izkazuje trajno skrb za razvoj metod in tehnik arheološkega zajemanja in analiziranja podatkov ter za kontinuiran razvoj in aplikacije modernih interpretativnih konceptov in modelov. Gradi na premisi o interpretativnem potencialu meddisciplinarnih raziskav in aktualizira koncept arheološke krajine in locus delovanja. V terenskem raziskovalnem delu ohranjamo neinvazivne površinske in podpovršinske preglede, navezane na metode daljinskega zaznavanja ter stratigrafska izkopavanja. Deskriptivne tipološko-tehnološke in komparativne analize artefaktnih zbirov nadgrajujemo s pomočjo  arheometričnih metod. Raziskovalni pristop omogoča vzpostavitev novih podatkovnih baz in vključevanje v mednarodne razprave o dolgoročnem odnosu med ljudmi in okoljem, o kulturnih, kognitivnih, tehnoloških, socialnih, ekonomskih, poselitvenih in drugih dinamikah, o delovanju in identitetah ter kronologijah, itd. Program sestavljajo raziskovalni sklopi:  'paleolitske študije', 'neolitske in eneolitske študije', 'pokrajine in družba v bronasti in železni dobi’, ‘kultura rimskih provinc', 'kulturni vzorci potrošnje dobrin v poznem srednjem veku', ki jih povezujejo 'prostorske in arheometrične raziskave'  in ‘teorija, zgodovina in družbena vloga arheologije’.

 

Povezava z bazo SICRIS