Back to top

Predmetnik univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Arheologija

 

Pojasnilo: P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (terensko delo in praktično usposabljanje); KT – kreditne točke po evropskem sistemu kreditnih točk (ECTS; 1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta oz. študentke).

 

1. letnik

Kontaktne ure

KT

P

S

V

D

1. semester

300

 

60

 

30

Arheologija paleolitika in mezolitika 1

60

 

 

 

5

Rimska arheologija 1

60

 

 

 

5

Arheologija zgodnjega srednjega veka 1

60

 

 

 

5

Arheologija mlajših obdobij 1

60

 

 

 

5

Antična zgodovina

60

 

 

 

5

Latinščina 1

 

 

60

 

5

 

 

 

 

 

 

2. semester

195–225

60

90

80

30

Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

60

 

 

 

5

Arheologija kovinskih obdobij 1 (Bronasta doba)

45

15

 

 

5 ali 6+

Klasična arheologija 1

60

 

 

 

5

Arheološka metodologija 1

 

45

30

80

6

Latinščina 2

 

 

60

 

5

Zunanji izbirni predmet

30–60*

 

 

 

3 ali 4++

 

 

 

 

 

 

Skupaj

495–525

60

150

80

60

 

* Ker gre za izbiro študenta oz. študentke, ni mogoče predvideti dejanske oblike in števila ur izvajanja.

 

+ Dodatno KT študent/ka pridobi, če izdela pisno seminarsko nalogo.

 

++ Število KT, ki jih mora študent/ka pridobiti z zunanjim izbirnim predmetom, je odvisno od tega, ali je pri Arheologiji kovinskih obdobij 1 izdelal pisno seminarsko nalogo ali ne.

  

 

2. letnik

Kontaktne ure

KT

P

S

V

D

3. semester

210

105

15

 

30

Arheološka teorija in zgodovina

30

30

 

 

5 ali 6+

Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

30

30

 

 

5 ali 6+

Arheologija kovinskih obdobij 2 (Železna doba)

45

15

 

 

5 ali 6+

Klasična arheologija 2

30

30

 

 

5 ali 6+

Antična numizmatika

15

 

15

 

3

Izbirni predmet iz sklopa 'Zgodovinski predmeti'

60

 

 

 

5

Zgodovina Starega vzhoda

60

 

 

 

5

Rimska regionalna zgodovina

60

 

 

 

5

Zgodovina srednjega veka

60

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4. semester

120

180

30

120

30

Arheološka metodologija 2

 

60

30

120

8

Arheologija paleolitika in mezolitika 2

30

30

 

 

5 ali 6+

Rimska arheologija 2

30

30

 

 

5 ali 6+

Arheologija zgodnjega srednjega veka 2

30

30

 

 

5 ali 6+

Arheologija mlajših obdobij 2

30

30

 

 

5 ali 6+

 

 

 

 

 

 

Skupaj

330

285

45

120

60

 

+ Dodatno KT študent/ka pridobi, če izdela pisno seminarsko nalogo. Skupno mora študent/ka v vsakem semestru 2. letnika izdelati dve seminarski nalogi pri dveh od štirih označenih predmetov.

 

 

 

 

 

3. letnik

Kontaktne ure

KT

P

S

V

D

5. semester

160

30

170

 

30

Arheološka metodologija 3

 

30

60

 

7

Arheometrija

30

 

30

 

5

Paleoantropologija

30

 

30

 

5

Prostorska in krajinska arheologija

30

 

30

 

5

Arheologija okolja

40

 

20

 

5

Zunanji izbirni predmet

30*

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6. semester

180

 

 

100

30

Arheologija za javnosti

60

 

 

80

9

Izbirni predmeti

120*

 

 

 

10

Arheologije sveta

 

60

 

 

5

Zunanji izbirni predmeti

60‒120*

 

 

 

5‒10

Diplomsko delo (naloga in javna predstavitev)

 

 

 

20

11

 

 

 

 

 

 

Skupaj

340

30

170

100

60

 

* Ker gre za izbiro študenta oz. študentke, ni mogoče predvideti dejanske oblike in števila ur izvajanja.