Studijski programi druge stopnje

Oddelek za arheologijo

Drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski program Arheologija

Oddelek za arheologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Arheologija. Študijski program na prvi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Vsebine

Drugostopenjski magistrski študijski program študentom oz. študentkam nudi poglobljeno poznavanje in razumevanje posameznih arheoloških poddisciplin, metodologije in teorije. S kritično analizo primarnih podatkov in interpretacij v strokovni in znanstveni literaturi ter s praktičnim delom na področju pridobivanja virov v terenskih in laboratorijskih raziskavah, poterenske obdelave rezultatov in študija artefaktov študentje in študentke razvijajo veščine, potrebne za samostojno strokovno in raziskovalno delo.

Program je zasnovan kot nadaljevanje in nadgradnja prvostopenjskega študijskega programa Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prvostopenjski in drugostopenjski študijski program skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje usposobljenih za samostojno delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za samostojno vodenje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno strokovno delo v muzejih (poklic kustos-arheolog) in zavodih za varstvo kulturne dediščine (poklic konservator-arheolog) pa tudi v drugih javnih ustanovah in gospodarskih družbah, ki opravljajo različne arheološke dejavnosti in storitve na področju kulture, varovanja dediščine, izobraževanja, turizma in urejanja prostora. Študentje in študentke so po končanem študiju usposobljeni za delo na področju odkrivanja, dokumentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine, za samostojno znanstveno delo na področju arheologije, za sodelovanje v interdisciplinarnih projektih in na področju načrtovanja prostorskega razvoja.

Študijski program obenem usposablja študentke in študentke za delo v znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih ustanovah. Pripravi jih za nadaljevanje študija arheologije oz. sorodnih disciplin in nadgradnjo znanstveno-raziskovalnih kompetenc na tretji, doktorski stopnji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Arheološka keramologija 15 0 45 0 5 zimski
Arheološka stratigrafija in stavbna analiza 60 0 30 0 8 zimski
Teoretska arheologija 30 0 0 0 4 letni
Terensko delo 0 0 60 120 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 2 17
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Analize materialov 30 0 30 0 5 letni
Arheološka geofizika 30 0 30 0 5 letni
Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji 15 15 30 0 5 letni
Geoarheologija s pedologijo 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija zgodnjega srednjega veka (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 5 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 6 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrsko delo 1 0 0 0 10 5 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 20 25 letni
Upravljanje z arheološko dediščino 20 40 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 17
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija kovinskih obdobij (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija mlajših obdobij - izbrana poglavja 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Arheologija zgodnjega srednjega veka (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 5 zimski
Epigrafika 30 30 0 0 6 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 8
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 5 zimski
Rimska arheologija (izbrana poglavja) 30 30 0 0 6 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka