Organisation and conduct of excursion and field work

Organisation and conduct of excursion and field work

Study Cycle: 2

Lectures:0

Seminars:15

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Content

Namen in cilji izvedbe ekskurzije in terenskega dela na vseh stopnjah šol v Sloveniji. Šolska zakonodaja za potrebe izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Vrste ekskurzij. Organizacija ekskurzije. Oblike in metode, pristopi in tehnike dela na terenu. Poznavanje psihologije obnašanja otrok in mladostnikov na terenu ter ustrezni odzivi učitelja na le-te. Praktični primeri prikaza izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Samostojno delo študentov na terenu. Purpose and goals of conducting an excursion and fieldwork at all school levels in Slovenia. School legislation for the purposes of executing an excursion and fieldwork. Types of excursions. Organisation of an excursion. Modes and methods, approaches and techniques on a field. Knowledge of psychology of children and adolescents on field and appropriate teacher responses to them. Demonstrating practical examples of excursion and fieldwork execution. Independent work of the students on the field.