Slylistics of Polish Language in Theory and Practice

Slylistics of Polish Language in Theory and Practice

Study Cycle: 2

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Różne ujęcia w badaniach stylu językowego oraz rozmaite definicje stylu.

Stylistyka funkcjonalna.

Stylistyka pragmatyczna.

Stylistyczne środki językowe wzbogacające (np. powtórzenia) i redukujące (np. elipsa).

Figury stylistyczne (tropy: metafora, personifikacja, synestezja, synekdocha i metonimia, peryfraza, parafraza, parabola...).

Brzmieniowe środki stylistyczne (rym, rytm, instrumentacja głoskowa, symbolika głosek).

Zróżnicowanie polszczyzny ze względu na różne kryteria (kodu językowego, roli społecznej rozmówców, regionalności, środowiska, terytorium, kręgu nadawców i odbiorców oraz celu wypowiedzi).
Dialekty i gwary polskie.
Język reklam.
Język w Internecie.