Phonetics and Phonology

Phonetics and Phonology

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Sprostredkovanie základných vedomostí o zvukovej rovine slovenského jazyka.
2. Fonetika a fonológia ako jazykovedné disciplíny, základná terminológia a charakteristika.
3. Fyziológia reči.
4. Vokalický, konzonantický systém a systém diftongov.
5. Rytmický zákon slovenčiny a jeho výnimky.
6. Konzonantické skupiny a ich neutralizácia.
7. Osvojovanie si rozdielov medzi zvukovou rovinou slovenčiny a slovinčiny.
8. Spoznávanie ortoepických noriem.
9. Praktická aplikácia teoretických vedomostí na konkrétnych textoch.