Morphology II

Morphology II

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Pivk Darija

- Substantívum – morfologická, sémantická a syntaktická charakteristika
- Gramatické kategórie substantíva (rod, číslo, pád)
- Deklinačné vzorce substantív v slovenčine, ich podtypy a výnimky z nich
- Prídavné mená, zámená, číslovky, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia ako slovné druhy – sémantická, morfologická a syntaktická charakteristika v teórii a praxi
- Aplikácia nadobudnutých teoretických vedomostí pri analýze slovných druhov a ich gramatických tvarov a ich správnom tvorení a používaní