Lexicology

Lexicology

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 15

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

Lexikálna rovina opisu jazyka a základná terminológia.
Lexikálna sémantika.
Slovná zásoba súčasnej slovenčiny.
Frazeológia.
Dynamické tendencie vývinu spisovnej slovenčiny.