Interlingual Communication and Culture 1: The Slovak Language

Interlingual Communication and Culture 1: The Slovak Language

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet nadväzuje na vedomosti získané na prvom stupni, porozumenie, písomné a ústne používanie jazyka v najrôznejších dorozumievacích situáciách
Dve vyučovacie hodiny v tomto semestri sú určené na rozvíjanie komunikatívnych schopností a stratégií v komunikácií a tiež sa v praxi opakuje a prehlbuje systémové poznanie gramatiky, získané na prvom stupni (syntax, lexikológia, slovotvorba); dôraz je najmä na rozvíjaní syntaktických konštrukcií, praktickom používaní slovotvorných pravidiel, rozširovaní slovnej zásoby synonymami, antonymami a pod. Precvičuje sa predovšetkým funkčný štýl praktického dorozumievania tvorba písomných textov a ústna komunikácia sa sústreďujú na používanie situačne primeraných dorozumievacích prostriedkov. V rámci lektorských a seminárnych cvičení študenti analyzujú, tvoria a prekladajú rôzne texty, v ústnej komunikácii si precvičujú a obohacujú svoje dorozumievacie schopnosti v rôznych druhoch hovorených výstupov (diskusia, riešenie problémov v dialógu, spontánne vyjadrovanie názorov atď.)
Dve vyučovacie hodiny sú určené na spoznávanie sociálnej a regionálnej rozvrstvenosti jazyka (stratifikácia) z praktického hľadiska; na konkrétnych textoch a videách z každodenného života sú im predstavené najčastejšie jazykové formy (hovorový jazyk, resp. nárečia a nadnárečia; slang, žargón aj iné sociálne a funkčné formy a pod.). Študenti sa naučia rozpoznávať rôzne variety národného jazyka, sú si vedomí (ne)primeraného použitie istých variantov v konkrétnych jazykových situáciách.

Tematické okruhy: cesta životom, šport a zdravý životný štýl, práca a peniaze, kultúra a umenie, technológie a médiá, história Slovenska, ekologické témy, migrácia a národnostné menšiny na Slovensku, Slovensko a regióny
Preklad a produkcia útvarov publicistického a odborného štýlu