Didactics of the Slovak Language 1

Didactics of the Slovak Language 1

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

Didaktické zásady jazykového vyučovania.
Vyučovací proces a jeho fázy, metódy a techniky výuky, vyučovacie formy, prostriedky, médiá pri vyučovaní.
Preberanie jednotlivých zložiek jazykovej výučby:
- preberanie gramatiky a slovnej zásoby
- vyučovacie techniky pre osvojovanie a rozvoj jazykových zručností (porozumenie z posluchu a pri čítaní, ústne a písomné vyjadrovanie),
- preberanie kultúry a civilizácie bzvlášť literatúry, typológia cvičení.

Učivo: analýza učebníc pre vyučovanie slovenčiny, výber vhodnej učebnice.
Plánovanie vyučovania. Učebný plán.
Vyučovací proces. Metodika vedenia vyučovacej hodiny.
Preberanie všetkých súčastí vyučovania slovenského jazyka: zvuková rovina, slovná zásoba, gramatika.
Základné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie, ústna komunikácia a písanie.