Didactics of the Slovak Language 2 - practical work

Didactics of the Slovak Language 2 - practical work

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 6

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

- Príprava na hospitácie a pedagogickú prax (pozorovanie vyučovania, analýza vyučovacej hodiny, poskytovanie spätnej väzby).
- Príprava na vyučovanie (vypracovanie učebných príprav a učiva pre vyučovanie slovenčiny).
- Školská dokumentácia (učebný plán, ročný plán vyučovania, tematická príprava)
- Skúšanie a hodnotenie (druhy testov, kritériá bodovania)
- Vypracovanie zápisníc z hospitácií.
- Zostavovanie a úprava pedagogickej mapy a portfólia.