The Development of the Slovak Language and Dialectology

The Development of the Slovak Language and Dialectology

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Prehľad vývinu spisovnej slovenčiny – syntetické dejiny slovenčiny.
2. Hypotézy a teórie o pôvode slovenčiny – centrická hypotéza, teórie o nehomogénnom a homogénnom základe, migračno-integračná teória.
3. Prehľad hlavných jazykových zmien z praslovančiny do súčasnosti.
4. Nárečové makroareály Slovenska.
5. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské nárečia.
6. Slovenské nárečia v cudzine na príklade slovenčiny z Vojvodiny v Srbsku.