Graduation Seminar from Linguistics

Graduation Seminar from Linguistics

Lectures: 0

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

Nositelia seminára (univerztný učiteľ s najnižším titulom docent) rámcovo predstavia na začiatku akademického roku témy svojho seminára, Vybranú tému neskôr študenti a študentky prediskutujú detailnejšie. Predstaví sa im aj základný metodologický aparát pre prípravu seminárnej práce. Väčšina hodín seminára je určená na prezentáciu seminárnych prác študentov a študentiek ako aj diskusii o nich.