Cabinet

112

Department of History

Assoc. Prof. Dr. Borut Klabjan

Leta 2001 sem na Univerzi v Trstu pridobil naziv univerzitetni diplomirani zgodovinar. Leta 2002 sem se vpisal na podiplomski študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem leta 2007 doktoriral s disertacijo Trst in Primorska med svetovnima vojnama v luči češkoslovaške diplomacije (pedagoški mentor Walter Lukan), ki je prejela nagrado Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu. Leta 2003 sem se kot mladi raziskovalec zaposlil na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru (raziskovalni mentor Jože Pirjevec), kjer sem po opravljenem doktoratu nadaljeval z delom na raznih projektih.

Izsledke svojih doktorskih in drugih raziskav sem objavil v monografiji Češkoslovaška na Jadranu. Trst in Primorska ter njihove povezave s Češko in Slovaško od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne (Koper: Annales 2007). Pred tem sem kot sourednik izdal dva večjezična zbornika, ki sta rezultat prav tolikih mednarodnih znanstvenih sestankov, ki jih je Inštitut za zgodovinske študije ZRS organiziral v Kopru v letih 2004 in 2005: Vojna in mir na Primorskem (Koper: Annales 2005) in Osimska meja (Koper: Annales 2006). Leta 2007 sem se zaposlil tudi na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. V naslednjih letih sem poučeval več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji ter bil mentor in somentor diplomskim, magistrskim in doktorskim delom. Sodeloval sem tudi pri vodenju oddelčnih, fakultetnih in univerzitetnih poslov, saj sem od leta 2008 do leta 2010 vodil Fakultetno poletno šolo Meta humanistika, od leta 2010 do 2012 sem bil prodekan za študentske zadeve in član Senata Univerze na Primorskem, od leta 2013 do leta 2015 pa prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj. Kot namestnik predstojnika oddelka za zgodovino UP FHŠ sem od leta 2013 dalje spremljal in sooblikoval pripravo študijskih programov na prvi, drugi in tretji stopnji programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja ter sodeloval pri njihovi akreditaciji.

V sklopu dela na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper sem sodeloval pri prijavah na mnoge nacionalne in mednarodne projekte, trenutno pa sem vodja enega temeljnega nacionalnega raziskovalnega projekta (ARRS) in sem član programske skupine Sredozemlje in Slovenija, ki jo vodi prof. dr. Jože Pirjevec.

Še posebej aktiven sem pri mednarodnem sodelovanju, bodisi pri diseminaciji raziskovalnih vsebin bodisi pri vzpostavljanju stikov s tujimi raziskovalnimi središči. Redno se udeležujem mednarodnih sestankov in konferenc. Že kot doktorski študent sem sodeloval na srečanju za doktorske študente Kokkalis Graduate Workshop na Univerzi Harvard, v naslednjih letih pa sem svoje referate predstavil še na Central European University v Budimpešti (2007), v Trentu (2010), na  Boltzmannovem inštitutu na Dunaju (2011), na Ruski akademiji v Moskvi (2009 in 2013), na letnih kongresih ameriškega združenja za slovanske študije (2009, 2013, 2016, 2017), na konferencah združenja za preučevanje nacionalnih vprašanj (ASN, 2014), združenja za mejne študije (ABS, 2018), organizacije za spominske študije (MSA, 2019) itd. Kot gostujoči predavatelj sem predaval na mnogih univerzah, med katerimi velja izpostaviti Northern Illinois University (ZDA), American University at Rome (Italija), Univerza v Oslu (Norveška), Univerza v Bratislavi (Slovaška) in na Univerzah v Bremnu, Leipzigu in na Humboldtovi Univerzi v Berlinu (Nemčija).

Že v času svojega doktorskega študija sem prejel več štipendij za študijsko in raziskovalno delo, po doktoratu pa sem prejel Humboldtovo štipendijo, leta 2014 pa sem bil gostujoči raziskovalec na Inštitutu za srednjo in jugovzhodno Evropo v Regensburgu, leta 2016 pa sem pridobil projekt v sklopu Marie Skłodowska-Curie sheme, ki ga izvajam na European University Institute v Firencah.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon