Arheologija kovinskih obdobij 2 s seminarsko nalogo

Arheologija kovinskih obdobij 2 s seminarsko nalogo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Črešnar Matija

Vsebina

Železna doba: problematika zgodnjega železarstva in njegova razširitev v Evropi. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi za halštatsko in latensko obdobje. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji, poselitvena in naselbinska problematika, gospodarstvo, družbena razslojenost, umetnost in religija. Pregled glavnih kultur. Seznanjanje z modernimi raziskovalnimi smermi ter aktualnimi vprašanji arheološke vede.