Regionalne raziskave in razvoj

Regionalne raziskave in razvoj

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bartulović Alenka, doc. dr. Moric Anja, izr. prof. dr. Hudales Jože

Vsebina

Predmet obravnava med seboj povezane sklope. Različne spremenljivke regionalnosti: okolje, upravna ureditev in identiteta; konstitucija in konstrukcija prostora in kraja; etnografska analiza regionalnih organizacij ter institucij.

Opredelitev pojma regije in regionalnih politik. Regija v drugih vedah in opredelitve antropološkega ter etnološkega pojmovanja regije skozi kulturo, etničnost in jezik. Regionalizacija, regionalizem vs. nacionalizem, teritorialna družbena gibanja, center-periferija, globalizacija, antropologija razmejitev. Teorija vplivnih območij središč, regionalno pomembne funkcije, regionalni razvoj, decentralizacija. Evroregije, urbane, obmejne, nadnacionalne, subnacionalne, transnacionalne, kulturne regije, periferna območja itd. Komparativni vidiki regionalizacije v Vzhodni Aziji, Severni Ameriki in Afriki. Relativizacija regij. Upravne enote (npr. občine), strukturni skladi, človeški viri, primeri različnih strategij regionalnega razvoja v svetu in pri nas. Antropologija organizacij.

Vaje zajemajo izbiro konkretnega primera konstrukcije prostora, njegovo etnografsko analizo, identifikacijo njegovih centrov moči, njegovo umestitev v širše tokove, primerjavo z drugimi podobnimi konstrukcijami in pripravo razvojno-projektnega elaborata izbranega primera.