Stilistika

Stilistika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja, red. prof. dr. Bračič Stojan

Vsebina

Različni pristopi k obravnavanju besedilnega sloga ter različne pojmovanja stila:
- funkcionalna stilistika in pragmatična stilistika
- stilistična sredstva dodajanja (figure ponavljanja, razporejanja in kopičenja),
- stilistična sredstva izpuščanja (elipsa, izolacija, aposiopeza, anakolut, zevgma),
- stilistične figure (tropi: metafore, personifikacija, sinestezija, sinekdoha in metonimija, perifraza in parafraza, parabola),
- fonostilistična sredstva (rima in ritem, glasovno barvanje in glasovna simbolika),
- dialoška besedila in poročani govor