Zgodovina srednjega veka

Zgodovina srednjega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

Predmet seznanja slušatelje z vprašanji periodizacije zgodovine s poudarkom na obdobju srednjega veka. Obravnava vprašanja virov, na katerih zgodovinar gradi svoja spoznanja in opozarja na potrebno kritično distanco pri razčlenjevanju izvirnikov in zgodovinske literature. Podatkovno in analitično zajema zgodovino od pozne antike do konca srednjega veka: politično zgodovino, zgodovino širjenja krščanstva ter reformnih gibanj, gospodarsko, družbeno, kulturno zgodovino in zgodovino vsakdanjega življenja. Poudarek predmeta je na preteklosti prostora in prebivalstva med Alpami in Jadranom ter na njegovih povezavah in vlogi v širšem evropskem prostoru.