Tvorjenje in razumevanje besedil

Tvorjenje in razumevanje besedil

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona

Teorije razumevanja in tvorjenja besedila.
Opis postopkov procesov razumevanja in tvorjenja izrekov ter besedila.
Jezikovna produkcija in njen odnos do razumevanja.
Vloga bralca/poslušalca pri interpretaciji besedila.
Psihološki modeli branja in poslušanja.
Pisanje in oblikovanje pisnega besedila.
Kognitivni modeli pisanja.
Odnos med avtorjem besedila in njegovim naslovnikom.
Vloga konteksta pri tvorjenju in razumevanju besedila.

- Kunst Gnamuš, O. (19). Tvorjenje in razumevanje besedil. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
- J. Verschueren (2001). Razumeti pragmatiko. Ljubljana: *cf.
- Vogel, J. (2003). Neposredno razvijanje poslušanja z razumevanjem in vrednotenjem pri pouku slovenskega jezika v prvem letniku gimnazije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Ferbežar, Ina. Besedilnost med formalnimi lastnostmi in kognitivnimi procesi: doktorska disertacija. Ljubljana: FF UL, 2009. 311 str.