Tičnica

Oddelek za arheologijo

2017 Tičnica

Arheološke raziskave prazgodovinske naselbine na hribu Tičnica na Vrhniki

Koda raziskave (MK): 17-0126

Evidenčna številka dediščine: 844 Vrhnika - Arheološko najdišče Nauportus

Ime najdišča: Prazgodovinska naselbina na hribu Tičnica

Naselje: Vrhnika

Vrsta raziskave: (šibko) invazivna

Raziskovalni postopek: čiščenje površin in arheološki testni izkop

Vodja raziskave: doc. dr. Andrej Gaspari

Trajanje terenskih del raziskave: 12. 5. 2017–25. 5. 2017

Sestava terenske ekipe: Andrej Gaspari yer študentje in študentke prvo- in drugo stopenjskega študija Veronika Deržek, Erik Ftičar, Timotej Horvat, Dejan Kožuh, Davo Mihev, Zala Popič Bernarda Sjekloča in Luka Škerjanec.

Čiščenje vojaških položajev in testno sondiranje na hribu Tičnica na Vrhniki, ki ju je maja 2017 izvedel Oddelek za arheologijo ljubljanske Filozofske fakultete v okviru praktičnega pouka za študentke in študente prve in druge stopnje, sta nadaljevanje sistematičnega terenskega vrednotenja ostalin utrjene prazgodovinske naselbine, ki je bila odkrita aprila 2009 ob naključnem sprehodu na prej nedostopnem območju zložnega hrbta med Sv. Trojico na vzhodu, Kačjo vasjo na jugu in Staro Vrhniko na severu. Na prostoru nekdanjega vadbenega poligona nekdanje vojašnice Ivana Cankarja (med letoma 1991 in 2011 Vojašnica 26. oktober) z več kot 150 strelskimi položaji ter večjimi, deloma obzidanimi vkopi za bojna vozila in betonskimi temelji raznih objektov, ki so zelo močno poškodovali prepoznavne ostanke gradišča, so bili še istega leta opravljeni tudi terenski pregledi izpostavljenih površin ter predhodni strukturni pregled najdišča. Takratni pregled je pokazal, da gradišče sestavljajo nepravilno eliptično oblikovan osrednji del z več nivoji teras in vršnim platojem ter dva večja predprostora v skupni izmeri skoraj 5 hektarjev. Ostanki obrambnega sistema osrednjega dela gradišča so na močno zaraslem terenu večinoma vidni kot oster prelom obodne terase v pobočja pod naselbino, ki je v pomembnem deležu poškodovan s prvo obrambno črto vojaških položajev. V ostenjih vojaških vkopov je bilo takrat najdenih nekaj odlomkov keramike, ki so omogočali okvirno datiranje naselbine v bronasto in starejšo železno dobo. Dodatna izhodišča za nadaljevanje raziskav na Tičnici so zagotovile strukturna analiza naselbine z neposredno okolico, ki je bila izdelana leta 2013 na podlagi arheološke interpretacije podatkov visokoločljivostnega laserskega snemanja površja iz zraka s tehnologijo LiDAR, ter analize vidnosti.

Prva faza nadaljevalnih raziskav v letu 2017 je bila v skladu z delovnim načrtom usmerjena v ugotovitev arheološkega potenciala najdišča, kronološke dinamike poselitve ter načina gradnje in strukture domnevanih utrdbenih naprav. Upoštevajoč kadrovske, finančne in časovne omejitve praktičnega pouka ter namero za maksimiziranje rezultatov s kar najmanj novimi poškodbami ohranjene originalne substance najdišča in nepotrebnega uničevanja koreninskih spletov dreves, sta bila v ta namen izbrana dva večja vojaška položaja na severnem delu gradišča.

Terenska dela raziskave so bila izvedena v dvanajstih delovnih dneh med 10. 5. 2017 in 26. 5. 2017, ob usklajenem sodelovanju s pristojnim Muzejem in galerijami mesta Ljubljane in Doživljajskim razstaviščem Moja Ljubljanica na Vrhniki, ki je poskrbel tudi za obveščanje zainteresirane javnosti prek spletne strani in družabnih omrežij.

Literatura:

Andrej Gaspari (2018): Vrhnika – arheološko najdišče Nauportus – prazgodovinska naselbina na hribu Tičnica. – Varstvo spomenikov. Poročila 53, str. 290–292.

Poročilo:

Andrej Gaspari s sodelavci (2017): Arheološke raziskave prazgodovinske naselbine na hribu Tičnica na Vrhniki (parc. št. 2450 k. o. Vrhnika). Končno strokovno poročilo o raziskavi 17-0126.  – Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Staff