Oddelek za arheologijo

Raziskovanje na Oddelku za arheologijo

Aktualni raziskovalni programi

P6-0247, Arheologija

(1. 1. 2018 – 31. 12. 2023); vodja: Dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij

Program temelji na meddisciplinarnem raziskovalnem pristopu in umeščenosti v mednarodna raziskovalna omrežja. V njem sodeluje večina sodelavcev oddelka, financira pa ga Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

Več o programu >

V okviru razvojnih/raziskovalnih programov Oddelek nastopa kot vodilni partner dveh arheoloških konzorcijev (ARKLj po Okvirnem sporazumu za izvajanje javnega naročila »Izvajanje arheoloških raziskav št. 1/2017 (naročnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane) in v Arheološkem konzorciju za raziskave na 2. tiru Divača – Koper (javno naročilo je v revizijskem postopku).

Prehistory Adventure: Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine

(Program: Interreg SI-HR 474 ''Prehistory Adventure''; trajanje: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2020)

Več o programu >

 

Pretekli raziskovalni programi (Sicris)

Domači raziskovalni projekti

Projekt Protourbano gradišče Pungrt nad Igom: od 10 hektarjev k 10 mikronom predstavlja interdisciplinarno raziskavo življenja na gradišču v času od starejše železne dobe do rimskega obdobja. Gre za prvo poglobljeno študijo fizične, gospodarske in družbene ureditve prostora v notranjosti katerega izmed gradišč na Slovenskem. V raziskavi, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sodelujeta dve članici Univerze v Ljubljani – Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo in Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji ter Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja – s svojimi raziskovalnimi centri in gospodarska družba – Arhej d.o.o., Inštitut za geoarheologijo – z lastno raziskovalno-razvojno skupino.

Več >

V predlagani raziskavi preučujemo pogrebne običaje bronasto- in železnodobnih skupnosti živečih na jugovzhodnoalpskem prostoru in vzroke ter dejavnike za njihove spremembe skozi prostor in čas. Z natančno analizo pogrebnih običajev v preteklosti lahko namreč do neke mere rekonstruiramo materialni pa tudi nesnovni svet prazgodovinskih skupnosti, ki so živele v času 2. in 1. tisočletja pr. n. št. Predlagana raziskava izhaja iz predpostavke, da so bili pogrebni običaji že v prazgodovinskih obdobjih pomemben kazalec identitete posameznika in njegove skupnosti. Spremembe v pogrebnih običajih bi potemtakem lahko razumeli, kot odraz sprememb v prepričanjih, vrednotah in tradiciji teh skupnosti. Z uporabo arheoloških podatkov in metodoloških pristopov v kombinaciji z rezultati naravoslovnih analiz želimo podati nove interpretacije, ne samo v zvezi z dejavniki in vzroki tovrstnih sprememb, temveč tudi njihovim potencialnim vplivom in posledicami na tvorjenje in preoblikovanje identitet prazgodovinskih družb. Raziskava bo ponudila nove vidike zastavljene problematike in bo komplementarna s študijami, ki na podlagi arheoloških virov osvetljujejo vedenja o družbenih strukturah prazgodovinskih skupnosti, njihovo gospodarsko, poselitveno in paleodemografsko dinamiko.

Več >

9. 11. 2011 do preklica

Mednarodni raziskovalni projekti

Projekt Evropske komisije Archaeolandscapes Europe

(2010-1486/001-001 CU7-MULT7; 15.09.10-14.09.15)

http://www.arcland.eu/

N6-004 TIP Tradicija in inovacija v prazgodovini

http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=6891

J6-4085 Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva in okolje

http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=7011

Projekt v okviru 7. okvirnega programa: Marie Curie projekt CONPRA - Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentation (GA_324508; 01.01.13-30.11.16)

http://conpra.eu

Projekt ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe (HERA 2012; 30.09.13-29.09.16)

http://heranet.info/entrans/index

BorderArch-Steiermark: Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-slovenski mejni črti (4300-334/2012/11; 01.04.14-31.03.15)

http://www.raumplanung.steiermark.at/cms/dokumente/11375592/32299c93/Pro...

INTERKRAS, Vrgorac-Kokoriči, Hrvaška, 2011-2013

V letih 2011/12 – 2013/14 je bil Oddelek koordinator ERASMUS IP programa INTERKRAS, v katerega je bilo poleg domačih vključenih 57 študentov in 15 profesorjev iz tujine (univerze Trst, Bratislava, Zagreb in Zadar).

Program je prejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti.

http://predragnovakovic.wix.com/interkras2012_final

V letih 2006-2008 je Oddelek za arheologijo kot partner sodeloval v mednarodni projektni raziskavi o zaposlovanju arheologov v državah EU, Discovering the Archaeologists of Europe (program Leonardo Da Vinci) 2006-2008. Druga faza tega projekta je potekala med 2012-2014. 

http://www.discovering-archaeologists.eu/

Poročili:

BIHERIT - Curricular Reform of Heritage Sciences in Bosnia and Herzegovina

V letih 2012-2014 je Oddelek za arheologijo kot partner sodeloval v TEMPUS projektu BIHERIT (Curricular Reform of Heritage Sciences in Bosnia and Herzegovina) za kurikularno prenovo arheološkega in dediščinskega študija na univerzah v Sarajevu, Banja Luki in Tuzli. 5 učiteljev Oddelka je predavalo v BiH, na študijsko izmenjavo k nam pa je prišlo nekaj bosanskih študentov.

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=1523

Zbornik P. Novaković, I. Pandžić, Z. Mileusnić 2014, Radovi sa konferencija i radionica projekta BIHERIT, Ljubljana.

Druge raziskave

Tržni projekt ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor) (09.11.11-01.01.15) preko ARC-Arheološkega raziskovalnega centra pri ZIFF.

Na skalnem pomolu, ki se od vasi Predgrad spušča h Kolpi, naj bi stal stari grad Poljane. Prve omembe gradu spadajo v prvo polovico 14. stoletja, uporabljali pa naj bi ga do konca 17. oz. začetka 18. stoletja. Za časa turških vpadov so ob gradu Poljane zgradili protiturški tabor. Na Valvazorjevi upodobitvi, ki naj bi nastala med leti 1670-1680, je vidno veliko obzidano predgradje, znotraj katerega so bile gosto postavljene hiške protiturškega tabora. Po opisu Valvazorja sodeč je grad takrat še stal. Grad Poljane naj bi bil kasneje opuščen in porušen, gradbeni material pa naj bi nekje med 1680-1740 uporabili za novo graščino, cerkev sv. Sebastjana in Fabijana in še nekatere objekte, ki stojijo še danes.

V juliju 2011 je ekipa Oddelka za arheologijo FF očistila in dokumentirala uničenje na preseku gozdne vlake, ki je bila izdelana  preko enote arheološke kulturne dediščine Predgrad – Ruševine gradu Poljane, EŠD 11990. V nekaj odsekih ca. 150 m dolgega preseka so bili odkriti ostanki temeljev zidnih struktur, ki pa so bile povsod praktično do temelja odstranjene, tudi ruševinskih plasti večinoma ni bilo ali pa so prisotni le ostanki. Ti zidovi, ki so bili dokaj enotnih debelin, so verjetno skromen ostanek namerno porušenih, v pisnih virih omenjenih hiš protiturškega tabora znotraj grajskega obzidja. Na skrajnem severnem delu preseka smo prepoznali nedvoumne ostanke vsaj ene, verjetno pa dveh stavb. Možno je, da sta bili zgrajeni še za časa protiturškega tabora, a sta bili naseljeni še po razrušenju gradu in tabora. Lahko gre tudi za mlajši gradnji.

V juliju 2012 je bilo zaradi ustreznega ovrednotenja kulturnih ostalin izvedeno dokumentiranje uničenja na mestu leta 2011 zaradi oblikovanosti površja domnevanega obrambnega stolpa na južnem robu gozdne vlake. Odkrit je bil ostanek pribl. 90 cm debelega zidnega temelja iz obdobja zgodnjega novega veka. Bržkone gre za ostanek grajskega oz. taborskega obzidja, medtem ko obstoj stolpa na tem mestu ni bil potrjen. Izjemno skromne odkrite ostaline potrjujejo tezo o obstoju gradu (prve omembe v 14. st.) in protiturškega tabora (od 15/16. st. do ok. 1700) na grebenu in pod cerkvijo sv. Sebastjana in Fabijana v Predgradu, kot ga opisuje in upodablja J. V. Valvasor. Rušenje ostalin in preuporaba materiala za gradnjo nove graščine, cerkve in drugih objektov v vasi okrog leta 1700 sta dodobra uničila sledi srednjeveškega gradu in tudi taborskih objektov. Kljub temu dokumentirana plast na platoju ob predgrajski cerkvi kaže na ostanke iz časa obstoja gradu, plasti v sondi na kamnitem pomolu pod cerkvijo pa na ostanke iz časa tabora.

Tina Milavec, Rok Klasinc, Katarina Predovnik

Poročili:

  • MILAVEC, Tina, PREDOVNIK, Katarina Katja, KLASINC, Rok. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 56093538]
  • MILAVEC, Tina, KLASINC, Rok, PREDOVNIK, Katarina Katja. Poročilo o arheoloških raziskavah (dokumentiranje uničenja) na lokaciji srednjeveškega gradu in protiturškega tabora Poljane v Predgradu (KS Poljanska dolina) : [za 2012]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2013. loč. pagin., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 51561314]

Staff