Slovak in Practice II/2

Slovak in Practice II/2

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Prebratie nasledujúcich tém: publicistika a médiá , výpočtová technika, umenie a kultúrne podujatia (literatúra, film, divadlo a hudba), výchova a školstvo, zem, príroda a počasie, spoločnosť a súčasné problémy

Gramatika: deklinácia substantív, adjektív a zámen v pluráli všetkých pádov vrátane nepravidelností, konjugácia slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase, stupňovanie prísloviek, číslovky, predložky a predložkové väzby s jednotlivými pádmi – s akcentom na kontrastíve so slovinčinou. Počúvanie textov s porozumením.