Angleški glagol I

Angleški glagol I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lazović Vesna, red. prof. dr. Ilc Gašper

Vsebina

Glagol kot besedna vrsta (morfološka zgradba, predložni in frazni glagoli, pomožni in polnopomenski glagoli, pripis udeleženskih vlog).
Glagolska besedna zveza (zgradba, funkcija v povedi).
Glagolske slovnične kategorije (oseba in število, vid, naklon, način prehodnost, glagolski čas). Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje glagolskih oblik, rabo glagolskih časov v posamičnih primerih in vezanih besedilih, razčlenjujejo rabo glagolskih oblik v besedilih; uporabljajo protistavno analizo na osnovi vzporednih besedilih in prevajanja. Poseben poudarek je posvečen tistim točkam, kjer prihaja do najpogostejših napak slovenskih govorcev angleškega jezika zaradi negativnega transferja: (ne)dovršnik v slovenščini: progresivne glagolske oblike v angleščini; preddobniška časovna razmerja v angleščini, itd.