Studijski programi druge stopnje

Oddelek za arheologijo

Zaključek drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Arheologija

Zaključek drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Arheologija

Magistrski podiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim magistrskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno zagovarjate pred komisijo.

Mentorja in temo magistrskega dela morate izbrati najkasneje do začetka 4. semestra študija. 15. 6. v tekočem študijskem letu je zadnji rok za oddajo magistrskega dela mentorju v prvi pregled, če želi študent opraviti zagovor do konca septembra istega leta. 1. 9. v tekočem študijskem letu je zadnji rok za oddajo dela mentorju, po katerem popravki niso več mogoči.

Za prijavo teme izpolnite Obrazec št. 1: Prijava teme magistrskega dela, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor magistrskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

Pred prijavo teme morate napisati pisno dispozicijo magistrskega dela, s katero se morata strinjati mentor in morebitni somentor. Svoje soglasje označita s podpisom na obrazcu za prijavo magistrskega dela.

Veljavnost teme magistrskega dela je 2 leti od prijave.

Pri izdelavi magistrskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje in Navodila za sestavo dispozicije magistrskega dela.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo magistrskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o magistrskem delu in zaključku študija na študijskih programih druge stopnje. Pravilnike, tehnična priporočila in vse potrebne obrazce najdete na straneh Referata za magistrski študij.

POMEMBNO:

Če ima magistrska naloga podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico.

1. Mentor v tajništvo po e-pošti sporoči, da je magistrsko delo vsebinsko in tehnično ustrezno ter primerno za zagovor.

2. V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru magistrskega dela.

3. Sledi oddaja magistrskega dela v VIS in preverjanje podobnosti vsebine.

4. Ko mentor v VISu odobri ustreznost magistrske naloge, morate v tajništvo po e-pošti poslati obrazce številka 2, 3 in 4 (prijava zagovora, izjava mentorja o vsebinski ustreznosti, izjava študenta o oddaji). Na obrazcu št. 3 (prijava zagovora magistrskega dela) potrebujete zaznamek oddelčne knjižnice o številu oddanih izvodov.

5. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (določitev termina zagovora, sestava komisije za zagovor).

POMEMBNO:

Zadnji rok za prijavo zagovora zaključnega dela v tekočem študijskem letu je 7. 9. oz. naslednji delovni dan. Za prijavo zagovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji: opravljene vse izpitne obveznosti, s strani mentorja pregledano in potrjeno magistrsko delo, opravljen pregled podobnost vsebine, oddana naloga v oddelčni knjižnici, oddana dokumentacija v oddelčnem tajništvu.

Prijave zagovorov zaključnih del potekajo skozi celo leto, in sicer od 1. do 7. v mesecu (razen v mesecu avgustu).

- Rok za oddajo magistrskega dela v prvo branje je do 15. 6. v tekočem letu, v kolikor želi študent zaključiti študij do izteka tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne verzije magistrskega dela je 7 dni pred zagovorom.

Sodelavke in sodelavci oddelka