Oddelek za arheologijo

Študij v tujini - Oddelek za arheologijo

Študij v tujini 

Če si želite razširiti obzorja, spoznati, kako poteka študij arheologije na drugih univerzah, pridobiti nova znanja in izkušnje v mednarodnem okolju, se lahko odločite za študijsko izmenjavo.

Študentom v sklopu mednarodnih programov Erasmus+, CEEPUS idr. omogočamo študijske izmenjave z več kot dvajsetimi univerzami po vsej Evropi. Študijske obveznosti, ki jih boste opravili na tuji partnerski univerzi, vam bomo po vrnitvi priznali kot nadomestilo primerljivih obveznosti na matičnem študiju v obsegu v tujini pridobljenih kreditnih točk. 

Oddelčna koordinatorka za mednarodno mobilnost: doc. dr. Tina Milavec

V okviru študija na vseh treh stopnjah na Oddelku za arheologijo se lahko odpravite na Erasmus študijsko izmenjavo ali prakso. Pogoj za prijavo je, da imate v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta, prakso pa lahko opravljate še eno leto po diplomi.

Razpisi za izmenjave in prakso so največkrat v decembru ali januarju tekočega študijskega leta za naslednje študijsko leto.

Spisek univerz, s katerimi ima oddelek sklenjene bilateralne dogovore o sodelovanju, najdete na spletnih straneh Mednarodne pisarne Filozofske fakultete.

Erasmus izmenjava

Traja en ali dva semestra, v katerih morate pridobiti najmanj 20 (en semester) oz. 40 kreditnih točk (celo leto).

Na nekaterih univerzah (pozanimajte se pred prijavo!) v tujini lahko pripravljate tudi diplomsko delo, v tem primeru lahko odidete na izmenjavo le za 3 mesece. Če ob tem opravljate tudi izpite, lahko na izmenjavi ostanete cel semester.

V študijskih programih je diplomsko delo (v kolikor je predvideno) oz. magistrsko delo ovrednoteno s kreditnimi točkami v samem študijskem programu. Študentu se v študijskem sporazumu za te obveznosti upoštevajo kreditne točke, določene s programom.

Pred odhodom v tujino morate z mentorjem pripraviti načrt dela, ki ga podpišeta študent in mentor diplomskega dela na oddelku. Po vrnitvi pripravite poročilo o delu s seznamom uporabljene literature, ki ga prav tako podpišeta študent in mentor.

Prijava na izmenjavo

Prijavite se preko VIS-a, natančna navodila najdete na strani Mednarodne pisarne FF. Natisnjeno prijavnico oddate v koordinatorjev poštni nabiralnik skupaj z dokazilom o povprečni oceni in motivacijskim pismom v jeziku, v katerem se imate namen sporazumevati na izmenjavi. V motivacijskem pismu navedete svoje razloge za prijavo na izmenjavo.

Po opravljeni izbiri uspešne kandidate koordinator obvesti po e-pošti, od tu dalje pa urejate prijave na tuje univerze preko Mednarodne pisarne na FF. Pred odhodom morate izpolniti Študijski sporazum, v katerem navedete izpite, ki jih boste opravljali v tujini, in tiste, za katere želite, da se vam priznajo na domačem oddelku. Sporazum podpišeta oddelčni koordinator in predstojnik, žig pa doda mednarodna pisarna. Nekatere univerze zahtevajo tudi izpolnjevanje njihovega Študijskega sporazuma;  v tem primeru izpolnite oba obrazca.

Spremembe v študijskem sporazumu

V primeru, da ob prihodu na izbrano univerzo predmeti, ki bi jih želeli poslušati, niso na razpolago, spremenite svojo izbiro in izpolnite obrazec Spremembe v študijskem sporazumu, ki ga prav tako podpišejo oba koordinatorja in predstojnik.

Podaljševanje izmenjave

Če se strinjata oba oddelka, lahko izmenjavo podaljšate še za en semester, v katerem morate spet pridobiti najmanj 20 KT.

Po vrnitvi

Ko se vrnete iz tujine, morate oddelčnemu koordinatorju posredovati izpolnjen obrazec Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznostih (ne izpolnjujte polj za ocene in kreditne točke!), Študijski sporazum, morebitne Spremembe v študijskem sporazumu in Potrdilo univerze gostiteljice o opravljenih izpitih in ocenah. Vse te obrazce oddate v originalu!

Za priznavanje posameznih izpitov se vam na našem oddelku ni potrebno dogovarjati s predavatelji predmeta, priznavanje opravita skupaj koordinator in oddelčno tajništvo, ki ocene vnese v VIS in vse obrazce nato posreduje na referat.

O priznavanju izpitov

Zaželeno je, da na tuji univerzi izberete predmet s podobno vsebino, kot želite, da se vam prizna na domačem oddelku. Če to ni mogoče, izberite predmet z enakim ali podobnim številom kreditnih točk. Namen izmenjave  je, da študirate nove in zanimive vsebine, vseeno pa morate za priznavanje izbrati predmete s primerljivo zahtevnostno stopnjo!

Pomembno

Erasmus izmenjava ni argument za podaljševanje statusa študenta!

Vse več tujih univerz zahteva potrdilo o znanju tujega jezika. V večini primerov je dovolj maturitetno spričevalo.

Erasmus praksa

Erasmus praksa traja od 2 do 12 mesecev (največkrat 4-5 mesecev) in mora biti vsebinsko povezana z vašim študijem. Organizacije gostiteljice so lahko:

  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (tudi socialna podjetja in javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni),
  • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja, vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno-strokovnimi združenji in sindikati,
  • raziskovalni inštituti,
  • fundacije,
  • šolski / inštitutski / izobraževalni centri,
  • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije,
  • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Na Erasmus prakso se lahko odpravite tudi še eno leto po zaključeni diplomi. Status študenta morate nujno imeti le ob prijavi na prakso, ki mora biti zaključena 12 mesecev po zaključeni diplomi.

Ob razpisu oddate prijavni obrazec za prakso, kjer navedete vsaj državo, v kateri želite prakso opravljati. Ustanovo, kjer boste delali, in mentorja si morate nato najti in organizirati sami, ni pa potrebno, da ste dogovorjeni že pred prijavo na razpis.

Uspešni kandidati lahko nato zaprosite za Erasmus finančno pomoč za opravljanje prakse. Enako kot pri Erasmus izmenjavah vas po izbiri o nadaljnjem poteku obvešča mednarodna pisarna Filozofske fakultete in ne oddelčni koordinator.

Ko se z delodajalcem/mentorjem dogovorite o izvajanju prakse, mu posredujete v podpis Izjavo podjetja o opravljanju študijske prakse (Acceptance confirmation letter) in Delovni plan (Training Agreement), ki ga nato potrdi še oddelčni koordinator.

Več informacij in vse obrazce najdete na spletnih straneh Mednarodne pisarne FF in Univerze.

Srednjeevropski program študijskih izmenjav CEEPUS

Koordinator mreže: prof. dr. Predrag Novaković

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester naslednjega študijskega leta) in 30. oktober (za letni semester naslednjega študijskega leta).

Za več splošnih informacij si oglejte spletne strani Mednarodne pisarne FF in programa CEEPUS.

CEEPUS mreža Arheoped

Oddelek za arheologijo od študijskega leta 2006/07 koordinira študijske izmenjave v mreži Arheoped. Trenutno so v mrežo vključeni oddelki za arheologijo, zgodovino in dediščinske študije s petnajstih univerz (Ljubljana, Koper, Zagreb, Zadar, Split, Pula, Beograd, Skopje, Sarajevo, Mostar, Nitra, Bratislava, Cluj, Poznan). Dosedaj je bilo v tej mreži podeljenih že več kot 500 mesecev študijskih štipendij.

Sodelavke in sodelavci oddelka