Oddelek za arheologijo

O oddelku za arheologijo

O oddelku 

Dobrodošli na straneh Oddelka za arheologijo, ki na Filozofski fakulteti v Ljubljani deluje že od leta 1947. Danes ima dvanajst stalno zaposlenih (učiteljev, asistentov, raziskovalcev, bibliotekarka, strokovna sodelavka v tajništvu) in več občasnih sodelavcev, ki s svojim pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delom skrbimo za izobraževanje in usposabljanje arheologov na dodiplomski in podiplomski ravni, razvoj novih arheoloških znanj in splošen strokovni razvoj slovenske arheologije. Pri izvedbi naših študijskih programov sodeluje več kot petnajst zunanjih učiteljev, s čimer svojim študentom zagotavljamo karseda kvalitetno in vsebinsko široko izobraževanje, ki ustreza aktualnemu razvoju arheološke vede.

Oddelek sestavlja osem kateder:

  • katedra za arheologijo paleolitika in mezolitika,
  • katedra za arheologijo neolitika in eneolitika,
  • katedra za arheologijo kovinskih obdobij
  • katedra za klasično arheologijo,
  • katedra za rimsko arheologijo,
  • katedra za arheologijo zgodnjega srednjega veka,
  • katedra za arheologijo mlajših obdobij ter
  • katedra za arheološko metodologijo in teorijo.

Od uveljavitve t. i. bolonjske reforme visokega šolstva v študijskem letu 2009/10 izvajamo prenovljen študij arheologije na vseh treh stopnjah: univerzitetni dodiplomski, magistrski in doktorski.

Študij arheologije je zasnovan celovito in interdisciplinarno ter omogoča kakovostno, mednarodno primerljivo izobrazbo iz vseh sodobnih arheoloških znanj in veščin. Ob študiju arheoloških obdobij posebno pozornost namenjamo arheološkemu naravoslovju, predvsem raziskavam paleookolja, prostorski in naselbinski arheologiji ter arheološki metodologiji. Posebna pozornost je namenjena praktičnemu pouku arheoloških terenskih in laboratorijskih metod. Teoretski, metodološki in strokovni predmeti s področja arheologije in z njo povezanih humanističnih, naravoslovnih in tehniških ved študentom in študentkam nudijo vsa ključna znanja in veščine za kvalitetno strokovno in raziskovalno delo v arheologiji, na področju vrednotenja in varovanja arheološke dediščine ter prostorskega načrtovanja pa tudi za strokovno delo v kulturnih in turistično-promocijskih dejavnostih.

Na oddelku deluje specializirana arheološka knjižnica, enota Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete. Knjižnično gradivo je prosto dostopno, obiskovalcem knjižnice je omogočena omejena izposoja in uporaba tihe čitalnice. Študentom in sodelavcem so poleg tega na voljo računalniška čitalnica, računalniška učilnica in laboratorijska učilnica, geodetska in geofizikalna raziskovalna oprema ter kombinirano vozilo.

Raziskovalno dejavnost redno povezujemo z izobraževanjem, saj nova znanja sprotno vključujemo v poučevanje in obenem študente vključujemo v raziskovalne projekte. Raziskovanje poteka pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete, predvsem za potrebe aplikativnih raziskav pa na oddelku deluje tudi Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji.

Imamo razvejano mrežo mednarodnih povezav na raziskovalnem in pedagoškem področju. Redno sodelujemo v mednarodnih raziskovalnih in drugih projektih, organiziramo mednarodna znanstvena srečanja, že dvajset let zapored denimo ugledni Neolitski seminar, gostimo tuje predavatelje in tudi sami odhajamo na gostovanja na tuje univerze in raziskovalne ustanove. Študentom v sklopu mednarodnih programov Erasmus, CEEPUS idr. omogočamo študijske izmenjave z več kot dvajsetimi univerzami po vsej Evropi. Vsako leto na študij v tujino odide povprečno 10 naših študentov, k nam pa prihaja povprečno po 13 tujih študentov letno.

Oddelek v okviru Znanstvene založbe Filozofske fakultete izdaja znanstveno revijo Documenta Praehistorica, knjižni zbirki Archaeologia historica Slovenica in Documenta Archaeologica ter posamezne znanstvene monografije.

Sodelavke in sodelavci oddelka