Studijski programi prve stopnje

Oddelek za arheologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Arheologija

Vsebine

Oddelek za arheologijo na prvi stopnji študija  izvaja enopredmetni univerzitetni  študijski program ARHEOLOGIJA.

Diplomanti in diplomantke študijskega programa Arheologija, enopredmetni študijski program, pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. Z osvojenim znanjem so diplomanti oz. diplomantke prvostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Arheologija usposobljeni za opravljanje pomožnih in strokovno tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za varstvo kulturne dediščine, pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in obvladovanje metod in tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov jim omogoča, da uspešno sodelujejo kot tehnični sodelavci oz. sodelavke pri terenskih in poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Arheologija študente in študentke pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, saj sta zasnovana tako, da skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov/strokovnjakinj arheologinj, kar najbolje usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kakovostno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in drugih raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot ter je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključku študija.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Arheologija
Antična zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Arheologija kovinskih obdobij 1 60 0 0 0 5 letni
Arheologija mlajših obdobij 1 60 0 0 0 5 zimski
Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji 60 0 0 0 5 letni
Arheologija paleolitika in mezolitika 1 60 0 0 0 5 zimski
Arheologija zgodnjega srednjega veka 1 60 0 0 0 5 zimski
Arheološka metodologija 1 15 0 60 80 6 celoletni
Klasična arheologija 1 60 0 0 0 5 letni
Latinščina 1 0 0 60 0 5 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 5 letni
Rimska arheologija 1 60 0 0 0 5 zimski
Zunanji izbirni predmeti 4
2. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Arheologija
Antična numizmatika 15 0 15 0 3 zimski
Arheološka metodologija 2 15 0 75 120 8 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 20
Strokovni izbirni predmeti 2 24
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Arheologija kovinskih obdobij 2 30 30 0 0 5 letni
Arheologija mlajših obdobij 2 30 30 0 0 5 letni
Arheologija paleolitika in mezolitika 2 30 30 0 0 5 letni
Arheologija zgodnjega srednjega veka 2 30 30 0 0 5 zimski
Arheološka teorija in zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike 30 30 0 0 5 zimski
Klasična arheologija 2 30 30 0 0 5 zimski
Rimska arheologija 2 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Arheologija kovinskih obdobij 2 30 30 0 0 6 letni
Arheologija mlajših obdobij 2 30 30 0 0 6 letni
Arheologija paleolitika in mezolitika 2 30 30 0 0 6 letni
Arheologija zgodnjega srednjega veka 2 30 30 0 0 6 zimski
Arheološka teorija in zgodovina 30 30 0 0 6 zimski
Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike 30 30 0 0 6 zimski
Klasična arheologija 2 30 30 0 0 6 zimski
Rimska arheologija 2 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Kulture starega Vzhoda 60 0 0 0 5 zimski
Rimska regionalna zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Univerzitetni študijski program prve stopnje Arheologija
Arheologija okolja 40 0 20 0 5 zimski
Arheologija za javnosti 60 0 0 80 9 letni
Arheološka metodologija 3 5 0 85 0 7 zimski
Arheometrija 30 0 30 0 5 zimski
Diplomsko delo 0 0 0 20 11 letni
Paleoantropologija 30 0 30 0 5 zimski
Prostorska in krajinska arheologija 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
AR1 Izbirni predmet 1 - 5 KT 0 0 0 0 5
AR1 Izbirni predmet 2 - 5 KT 0 0 0 0 5
Arheologije sveta 0 60 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka