Oddelek za arheologijo

Zgodovina Oddelka za arheologijo

Kratka zgodovina Oddelka za arheologijo

Začetki študija arheologije v Sloveniji so povezani z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete leta 1919. V študijski program Filozofske fakultete je bil namreč umeščen tudi študij arheologije, ki se je pričel izvajati v študijskem letu 1923/1924, ko je bila ustanovljena študijska skupina "arheologija", s čimer je bilo študentom omogočeno ne le poslušati posamezna predavanja iz arheoloških vsebin, marveč tudi diplomirati iz arheologije.

Sprva študij arheologije ni bil podrobneje opredeljen in je bil vsebinsko odvisen od strokovne usmerjenosti in interesov predavateljev. Zaznamovali so ga kulturnozgodovinska usmeritev, historični pozitivizem in humanistična naravnanost v klasično-filološki tradiciji. Prve generacije študentov so se tako seznanjale predvsem s klasično arheologijo (v pomenu grške in rimske umetnosti) ter z grško in rimsko arheologijo, zgodovino, epigrafiko in numizmatiko.

Samostojen študij je bil vzpostavljen leta 1947, ko je ob reorganizaciji Filozofske fakultete nastal Oddelek (sprva Katedra) za arheologijo. Takrat sta bili v program študija poleg obstoječih vsebin formalno vključeni tudi prazgodovinska in staroslovanska arheologija.

Vse odtlej je oddelek načrtno širil in poglabljal študijske vsebine, tako v kronološkem kot konceptnem smislu. Posebej daljnosežne so bile spremembe v 1980-ih in 1990-ih letih, s katerimi je bil študij arheologije temeljito posodobljen in dopolnjen v skladu z aktualnim tematskim, metodološkim in teoretskim razvojem vede.

Leta 1991 se je oddelek preselil v nove prostore na Zavetiški ulici 5 v Ljubljani. Boljši prostorski pogoji so omogočili kadrovsko širitev, vlaganja v raziskovalno opremo in razvoj novih raziskovalnih področij. Zlasti se je razmahnila mednarodna dejavnost in povezanost oddelka s tujimi pedagoškimi in raziskovalnimi ustanovami. Ob številnih gostovanjih uglednih tujih predavateljev velja posebej omeniti,  da je leta 1994 oddelek organiziral ustanovni kongres Evropske zveze arheologov. Tega leta je bil prvič organiziran tudi vsakoletni Neolitski seminar, ki se ga vse odtlej redno udeležujejo vodilni raziskovalci s področja neolitskih študij iz vsega sveta.

Ob študiju arheoloških obdobij danes posebno pozornost namenjamo arheološkemu naravoslovju, predvsem raziskavam paleookolja, prostorski in naselbinski arheologiji ter arheološki metodologiji.

Skrb za razvoj arheologije in izobraževanja strokovnjakov-arheologov je oddelek vselej namenjal tako temeljnemu dodiplomskemu kakor tudi podiplomskemu študiju. Od uveljavitve t. i. bolonjske prenove visokega šolstva v študijskem letu 2009/10 izvajamo študij arheologije na vseh treh stopnjah: univerzitetni dodiplomski, magistrski in doktorski. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani tako ostaja edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki ponuja celovit študij arheologije na celotni vertikali visokošolskega izobraževanja.

--

Več o zgodovini Oddelka za arheologijo in njegovih nekdanjih sodelavcih najdete v Zborniku ob 80-letnici Filozofske fakultete, 1919-1990 in monografiji Osemdeset let arheologije na Univerzi v Ljubljani.

Sodelavke in sodelavci oddelka