Oddelek za arheologijo

Terensko delo na Oddelku za arheologijo

Terensko delo

Terensko delo je terenski pouk iz arheološke metodologije, pri katerem se študentje in študentke pod vodstvom učitelja v realnih delovnih okoliščinah na arheoloških najdiščih učijo veščin in postopkov prepoznavanja, evidentiranja in dokumentiranja arheoloških ostalin in podatkov z nedestruktivnimi in destruktivnimi metodami. Neredko se pri tem vključijo v že potekajoče arheološke terenske raziskave, zato se delo terminsko in vsebinsko prilagaja konkretni situaciji.

Terensko delo poteka v sklenjeni obliki 12 delovnih dni, praviloma v času, ko ni predavanj, zaradi narave dela in objektivnih okoliščin pa izjemoma tudi med predavateljskim letom. Kadar terensko delo poteka zunaj Ljubljane, prevoz ter, če je to potrebno, bivanje in prehrano organizira fakulteta oz. oddelek. Študentje za materialne stroške izvedbe terenskega dela skladno s cenikom Filozofske fakultete ob vpisu v 1. in 2. letnik prvostopenjskega in v 1. letnik drugostopenjskega študija prispevajo 50 evrov.

Za opravljanje terenskega dela morajo biti študentje in študentke usposobljeni za zdravje in varstvo pri delu. Usposabljanje je za študente brezplačno in ga organizira fakulteta takoj ob začetku študija. Udeležba je za vse študente obvezna.

Sodelavke in sodelavci oddelka