Studijski programi prve stopnje

Oddelek za arheologijo

Zaključek prvostopenjskega študija arheologije

Zaključek prvostopenjskega študija arheologije

Univerzitetni dodiplomski študijski program Arheologija zaključite s pisnim diplomskim delom, ki ga izdelate pod mentorstvom izbranega visokošolskega učitelja ali učiteljice in ga obvezno tudi javno predstavite.

Mentorja in temo diplomskega dela morate izbrati najkasneje v 5. semestru študija. Za prijavo teme izpolnite poseben obrazec, ki ga podpišeta tudi mentor in morebitni somentor diplomskega dela in ga oddate v oddelčno tajništvo.

Interni rok za prijavo diplomske teme je 30. november oz. prvi naslednji delovni dan v študijskem letu, ko ste vpisani v 3. letnik študija.

Veljavnost teme diplomskega dela je 2 leti od prijave.

Podrobnejša navodila glede postopkov in zahtev v zvezi z izdelavo diplomskega dela in zaključkom študija najdete v fakultetnem Pravilniku o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Pri izdelavi diplomskega dela obvezno upoštevajte oddelčna Navodila za citiranje.

POMEMBNO:

Če ima diplomsko delo podnaslov, naj glavnemu naslovu sledi dvopičje, podnaslov naj se začne z veliko začetnico.

Dne 18. 11. 2019 je bil organiziran sestanek glede postopka prijave teme, zaključka študija, tehničnih navodil za izdelavo zaključnega dela in stopnje izobrazbe, ki se zahteva za posamezna delovna mesta (priloga).

1. Mentor v tajništvo po e-pošti sporoči, da je diplomsko delo vsebinsko in tehnično ustrezno ter primerno za zagovor.

2. V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru diplomskega dela.

3. Sledi oddaja diplomskega dela v VIS in preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela.

4. Ko mentor v VISu odobri ustreznost diplomske naloge, morate v tajništvo prinesti obrazce številka 2, 3 in 4 (izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela, prijava zagovora diplomskega dela, izjava ob oddaji zaključnega dela: ta obrazec se nahaja v VISu).

5. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (določitev termina zagovora, sestava komisije za zagovor).

 

POMEMBNO:
  • Zadnji rok za prijavo zagovora diplomskega dela v tekočem študijskem letu je 7. 9. oz. naslednji delovni dan. Za prijavo zagovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji: opravljene vse izpitne obveznosti, s strani mentorja pregledano in potrjeno diplomsko delo, opravljen pregled podobnost vsebine, oddana naloga v oddelčni knjižnici, oddana dokumentacija v oddelčnem tajništvu.
  • Prijave zagovorov zaključnih del potekajo skozi celo leto (razen v mesecu avgustu), in sicer od 1. do 7. v mesecu.
  • Rok za oddajo diplomskega dela v prvo branje je do 15. 6. v tekočem letu, v kolikor želi študent diplomirati do izteka tekočega študijskega leta. Rok za oddajo končne verzije diplomskega dela je 7 dni pred zagovorom.

Sodelavke in sodelavci oddelka