Angleški jezik III

Angleški jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška slovnica 3
b) Angleške jezikovne vaje 2

Angleška slovnica 3:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo samostalnika, prilastke v samostalniški besedni zvezi ter na rabo členov.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Angleške jezikovne vaje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd., vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

- Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.
- Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS.
- Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Cunningham, Gillie and Jan Bell (2009) Face2face Advanced Student's Book with CD-ROM. Cambridge: CUP
- Gude, Kathy and Michael Duckworth (2002) Proficiency Masterclass . Oxford: OUP.
- Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.