Antična zgodovina

Antična zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka, doc. dr. Lovenjak Milan

Vsebina

Viri za grško zgodovino, prihod Indoevropejcev v Grčijo, obdobje kretsko-mikenske civilizacije, dorska selitev, nastanek mestnih držav (polis), grška kolonizacija Sredozemlja, družbena ureditev v arhaični dobi, grško-perzijske vojne, atiška pomorska zveza in obdobje atenske prevlade v Grčiji, Atene v Periklejevi dobi, peloponeška vojna, obdobje špartanske hegemonije, družbena ureditev v klasični dobi, vzpon Makedonije in obdobje Aleksandra Velikega, helenizem, vključitev Grčije v rimsko državo, stiki današnjega slovenskega prostora z grškim svetom.
Viri za rimsko zgodovino, Italija v bronasti dobi, priselitev Italikov in Etruščanov, obdobje etruščanskih kraljev, ustanovitev republike in razvoj v zgodnji dobi (5. in 4. stol. pr. n. št.), postopna širitev rimske države na italskem polotoku in v Sredozemlju, vojne s Kartagino, Pirom in helenističnimi državami na vzhodu, veliki upori sužnjev v obdobju rimske republike, socialni nemiri in državljanske vojne ob koncu republike, prehod v monarhijo, obdobje zgodnjega cesarstva od
Avgusta do Dioklecijana (principat), obdobje od Dioklecijana do propada zahodnorimskega cesarstva (dominat), politična zgodovina cesarske dobe, širitev krščanstva, vzroki za propad zahodnorimskega cesarstva, vzhodnorimsko cesarstvo do prehoda v bizantinsko dobo.