Antična zgodovina

Antična zgodovina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka, doc. dr. Lovenjak Milan

Viri za grško zgodovino, prihod Indoevropejcev v Grčijo, obdobje kretsko-mikenske civilizacije, dorska selitev, nastanek mestnih držav (polis), grška kolonizacija Sredozemlja, družbena ureditev v arhaični dobi, grško-perzijske vojne, atiška pomorska zveza in obdobje atenske prevlade v Grčiji, Atene v Periklejevi dobi, peloponeška vojna, obdobje špartanske hegemonije, družbena ureditev v klasični dobi, vzpon Makedonije in obdobje Aleksandra Velikega, helenizem, vključitev Grčije v rimsko državo, stiki današnjega slovenskega prostora z grškim svetom.
Viri za rimsko zgodovino, Italija v bronasti dobi, priselitev Italikov in Etruščanov, obdobje etruščanskih kraljev, ustanovitev republike in razvoj v zgodnji dobi (5. in 4. stol. pr. n. št.), postopna širitev rimske države na italskem polotoku in v Sredozemlju, vojne s Kartagino, Pirom in helenističnimi državami na vzhodu, veliki upori sužnjev v obdobju rimske republike, socialni nemiri in državljanske vojne ob koncu republike, prehod v monarhijo, obdobje zgodnjega cesarstva od
Avgusta do Dioklecijana (principat), obdobje od Dioklecijana do propada zahodnorimskega cesarstva (dominat), politična zgodovina cesarske dobe, širitev krščanstva, vzroki za propad zahodnorimskega cesarstva, vzhodnorimsko cesarstvo do prehoda v bizantinsko dobo.

H. Bengtson, Grundriß der Römischen Geschichte mit Quellenkunde. Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr., Handbuch der Altertumswissenschaft III. 5. 1, München 1967. 455 str.
R. Bratož, Grška zgodovina. Kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo, Ljubljana 2010. 316 str.
R. Bratož, Rimska zgodovina. Prvi del: Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana. Ljubljana 2007 (527 strani).
A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinijan 284-565 n. Chr., Handbuch der Altertumswissenschaft III. 6,München 2007 (2. Izd.). 753 str.
N. G. L. Hammond, A History of Greece, 3rd ed., Oxford 1986, 689 str.
M. Le Glay, J.-L. Voisin, Y. Le Bohec, A History of Rome, Oxford 2009, 639 str.

OPOMBA:
Navedena besedila so sintetična zgodovinska dela in obravnavajo isto tematiko,
zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine
oz. predloge učitelja.
NOTE:
Listed texts are synthetic historical works and discuss the same topic. Thus students should consult primarily the chosen topics according to the lecture contents or professor’s suggestions.