Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

Predstavitev arheologij lovcev, poljedelcev in živinorejcev ter metalurgov v Evraziji. Pojasnjeni so (1) temeljni interpretativni koncepti, modeli in procesi, povezani z razvojem in menjavo gospodarskih praks in tehnik ter tehnologij izdelave keramike, predelave rud in izdelave orodij; (2) regionalnimi in lokalnimi kronološkimi sekvencami ter 14C datacijskimi nizi posameznih kontekstov; (3) stratigrafskimi sekvencami (4) spreminjanjem paleookolja in procesi domestikacij živali, kultiviranja rastlin ter menjave prehranjevalnih vzorcev in (5) osnovami populacijske dinamike. Predstavljene so (6) kontinentalne in regionalne distribucije kultur in njihovih artefaktnih zbirov; (7) značilnosti poselitvenih in grobnih struktur; (8) umetnostnih praks (9) simbolov in verovanj ter (10) začetkov pisav.