Arheologija okolja

Arheologija okolja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 20

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Andrič Maja, doc. dr. Petru Simona, doc. dr. Tolar Tjaša, doc. dr. Toškan Borut

Predmet je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov – arheozoologije in paleobotanike.
Arheozoologija: kratek pregled odnosa med človekom in živaljo v različnih arheoloških obdobjih; splošne značilnosti kosti in zob (sestava, zgradba, rast, fosilizacija); sistematično spoznavanje skeleta najpogosteje odkritih živali v arheoloških najdiščih, uporaba in obdelava kosti; izdelki iz kosti (orodje, orožje, okrasni predmeti); tafonomija, sledovi na kosteh (fragmentiranost, vrezi, ugrizi, ožganost, patološke spremembe ... ); prepoznavanje aktivnosti človeka, zveri in vpliva okolja po odmrtju; priporočila za ravnanje s kostmi med izkopavanji; osnovne analize kostnega gradiva (determinacija, identifikacija in interpretacija sledov na kosteh, določanje spola, starosti in sezone smrti, merjenje kosti, statistične analize ...); pregled sodobnih raziskovalnih metod; možnosti in omejitve arheozoologije.

Paleobotanika: pregled paleobotaničnih disciplin in postopkov (palinologija, karpološke, ksilotomske in antrakotomske analize, analiza fitolitov); osnove ekologije rastlin in fitogeografije; razvoj poznoglacialne in holocenske vegetacije v Evropi in Sloveniji ter človekovega vpliva na okolje v različnih arheoloških obdobjih načrtovanje samostojne raziskave; izbor in vzorčenje arheoloških / paleoekoloških najdišč, načini shranjevanja paleobotaničnih vzorcev; interpretativni domet in možnosti posameznih paleobotaničnih disciplin.

CLUTTON-BROCK, J., 1999: A Natural History of Domesticated Mammals. – 238 str., Cambridge University Press.
DAVIS, S. J. M., 1987: The Archaeology of Animals. – 224 str., B. T. Bratsford Ltd., London.
RACKHAM, D. J., 1994: Animal bones – Interpreting the Past. – 64 str., University of
California Press.
SCHMID, E., 1972: Atlas of Animal Bones. – 159 str., Elsevier, Amsterdam. CULIBERG, M. 1991. Late Glacial Vegetation in Slovenia. Kasnoglacialna vegetacija v Sloveniji. Dela 4. razreda SAZU 29. 52 str., Ljubljana: SAZU.
ANDRIČ, M., TOLAR, T., in TOŠKAN, B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija, Ljubljana, Založba ZRC.
MOORE, P. D., WEBB J. A. IN COLLINSON M. E. 1991. Pollen Analysis. Second Edition. Oxford: Blackwell Science (poglavja: 1. Basis and Applications, 2. Sources of Fossil Pollen, 3. The Collection of Samples, 7. Assembling Pollen Data in 8. Interpreting Pollen Data), strani 1-9, 10-28, 29-38, 167-180, 181-191.
PEARSALL, D. M. 2000. Paleoethnobotany (A Handbook of Procedures). Second Edition. 700 str., London: Academic Press.
ŠERCELJ, A. 1996. Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. The Origins and Development of Forests in Slovenia. Dela 4. razreda SAZU 35. 142 str., Ljubljana: SAZU

OPOMBA:
Navedeni atlasi in priročniki se konzultirajo predvsem za izbrane teme glede na predavane vsebine in predloge učitelja.