Arheologija za javnosti

Arheologija za javnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirkovič Jelka, doc. dr. Vidrih Perko Verena, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Koncepti in vrednote arheološke dediščine. Pomen komunikacije arheoloških vsebin in znanja, pridobljenega z arheološkimi metodami. Razvoj njenega varstva v Evropi in v Sloveniji; sodobno mednarodno pravno varstvo in institucije. Položaj varstva slovenske arheološke dediščine v javnosti. Pomen interpretacije in prezentacije ter sodelovanja z javnostmi za vzpostavljanje učinkovitega varovanja arheoloških najdišč. Načela arheološkega konservatorstva, terminologija, interdisciplinarnost. Ogroženost arheološke dediščine, fizično varstvo (terminologija in definicije), načela in cilji preventivne arheologije. Podatki o arheološki dediščini (evidentiranje, registri, drugo dokumentiranje) in vrednotenje. Arheološki konservatorski ukrepi in posegi. Osnove muzeologije, muzejske komunikacije in muzeografije (principi in zgodovina muzealstva, principi zbiranja, varovanja in hranjenja dediščine). Sodobna načela varovanja dediščine izven muzejev (ekomuzeji, kibernetični muzeji). Študije primerov muzealizacije arheoloških najdišč. Pomen vključevanja sodobne informativne komunikacijske tehnologije pri interpretaciji arheološke dediščine.

Ambrose, T., Paine C., 1993, Museum Basics (ICOM). London, New York.
Core data standard for archaeological sites and monuments, 1999, Fiche d`indexation minimale pour les sites archeologiques / Council for Cultural Co-operation. - Strasbourg: Council of Europe Pub., 54 str.
Fairclough G. et al., 2008, The Heritage Reader. London, New York, Routledge, 580 str.
Pickard R. et al., 2000, Guidelines for the protection of the archaeological heritage / Directives sur la protection du patrimoine archéologique. Strasbourg: Council of Europe publishing, 33 str.
Heritage and beyond. Council of Europe Publishing, Strasbourg 2009, 220 str., http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/Patrimoine…
Maroević, I. 1993, Uvod v muzeologiju. Zagreb. 276 str.
Merriman N. (ed.), 2004, Public Archaeology. New York London. 306 str.
Petrič M. (ur.), 2000, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine. - Vestnik 17, Uprava RS za kulturno dediščino, 75 str.
Pirkovič, J., 2012, Arheološko konservatorstvo in varstvo nepremične kulturne dediščine. – Učbenik za predmet Arheologija za javnost, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 53 str. www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-WGZSG1GH/1b6b4fe6-fa94-40cf.../PDF.
Šola, T., 2003, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji. Prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. 351 str.
Pearce, S. 1996, Archaeological Curatorship. London, New York: Leicester University Press,
Perko, V. 2014, Muzeologija, arheologija za javnost. Muzej Krasa. Ljubljana: Kinetik.
Skeats, R., McDavid, C., J. Carman 2012, The Oxford Handbook of Public Archaeology.
Thomas, Suzie. “Community Archaeology”. Key Concepts in Public Archaeology, edited by Gabriel Moshenska, UCL Press, London, 2017, pp. 14–30.Diaz-Andreu, M. 2007, A World History of Nineteenth-Century Archaeology Nationalism, Colonialism, and the Past. Oxford Studies in the History of Archaeology.

OPOMBA
Večji del navedenih besedil so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.