Arheometrija

Arheometrija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mušič Branko, prof. dr. Šmit Žiga

Pregled osnovnih načel in rabe naslednjih metod v arheologiji:

Metode geofizikalnih preiskav:
- geofizikalne metode pri arheološki prospekciji (geoelektrične upornostne metode, magnetne metode, elektromagnetne metode, seizmične metode in termične metode), fizikalni modeli tipov arheoloških ostalin v različnih realnih arheoloških in naravnih kontekstih,.
- direktne in inverzne metode interpretacije za posamezne geofizikalne metode, »multi-method approach« in komplementarnost metod in interpretativnih postopkov.

Fizikalne in kemijske metode
- mikroskopije (polarizacijski mikroskop, rentgenska difraktometrična metoda in diferenčno termična analiza),
- petrografske analize nekovinskih arheoloških materialov, ugotavljanje izvornih območij artefaktov in surovin,
- arheometalurške preiskave (odpadni produkti, metalografija),
- metode datiranja arheoloških predmetov (metoda z radioaktivnim ogljikom (C-14), uran-torijeva metoda in kalij-argonova metoda, termoluminiscenca, elektronska spinska resonanca, štetje radiaktivnih sledi, datiranje z zemeljskim magnetnim poljem),
- kemijske metode (racemizacija aminokislin, hidratacija obsidiana, metoda FUN),
- metode ugotavljamo podobnosti med predmeti (rentgenska fluorescenca in PIXE),
- jedrske metode (nevtronska aktivacijska analiza, vzbujanje žarkov gama s protoni, izotopska analiza),
- optična in masne spektroskopija.

ULRICH LEUTE: Archaeometry (1987); poglavja 2,3,4.
M.J. AITKEN: Science - based dating in archaeology (1990); poglavja 1-8.
M.A. GEYH, H. SCHLEICHER: Absolute Age Determination (1990); 23- 78, 212-228, 253-283, 315-329, 345-371.
E. CILIBERTO, G. SPOTO (Ed.) (2000), Modern Analytical Methods in Art and Archaeology, poglavja 3, 4, 5, 6,11,15,17.
GÜNTHER A. WAGNER (ur.) (2007), Einfuhrung in die Archäometrie, 3-49, 140-152, 196-214.
I. SCOLLAR (ur.) (1983), Archaeological prospecting and remote sensing, 1-25, 307-636.
L. CONYERS, B. GOODMAN (1997), Ground-penetrating radar. An introduction for archaeologists,; str.: 1-232.
D.H.TARLING (1983), Palaeomagnetism. Principles and aplications in geology, geophysics and archaeology, 15-106 in 145-190.
GAFFNEY C. and GATER J. (2003), Revealing the buried past. Geophysics for archaeologists, 1-192.
C. GAFFNEY and V. GAFFNEY (eds.) (2000), Non-invasive investigations at Wroxeter at the end of the Twentieth Century, 63-146.