Besedilno jezikoslovje 1

Besedilno jezikoslovje 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

1. Besedilnost: kriteriji besedilnosti (kohezija, koherenca, namernost in sprejemljivost, informativnost, situacijskost, medbesedilnost); konstitutivna in regulativna načela (učinkovitost, efektnost, ustreznost); proceduralni pristop; razvoj besediloslovja; ilustriranje z relevantnimi zgledi v slovenščini in tujih jezikih.
2. Obravnava izbranih besediloslovnih problemskih sklopov (npr. vprašanja pragmatike italijanskih besedil /italijanski členki in besedilni povezovalci)/, besedilno funkcioniranje italijanskega člena), poglavja iz italijansko-slovenske besedilne slovnice.