Didaktika psihologije

Didaktika psihologije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Depolli Steiner Katja, prof. dr. Puklek Levpušček Melita

- Pojmovanja učiteljeve vloge in učiteljske kompetence. Dokumenti – predmetnik, učni načrt, maturitetni izpitni katalog za psihologijo. Oblike poučevanja – frontalni pouk, skupinski pouk, individualno delo dijakov; sodelovalno učenje, timski pouk, projektno učno delo.
- Metode poučevanja – metoda ustne razlage, metoda prikazovanja, metoda učenja iz pisnih virov, metoda razgovora (diskusije), simulacije in igranje vlog, ''snežena kepa'', samorefleksija. Učna sredstva pri pouku psihologije.
- Sodobne izobraževalne tehnologije. Vrednotenje učnih rezultatov – načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri pouku psihologije; maturitetni preizkus iz psihologije. Organizacija (artikulacija) učnega procesa – učne ure, šolskega dneva.
- Načrtovanje učnega procesa – učna priprava, urnik, letni učni načrt.
- Vodenje učne ure in komunikacija v razredu. Praktične aktivnosti – mikropouk, hospitacije, učni nastopi.
- Analiza in refleksija učnih nastopov.

- Blažič, M. idr. (2003). Didaktika: visokošolski učbenik. Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto. (str. 127–165, 226–256, 328–400).
- Curk, J. idr. (2002). Poučujemo psihologijo: zbornik idej za poučevanje psihologije v gimnazijah in srednjih strokovnih in tehničnih šolah (uredila T. Rupnik Vec). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
- Kompare, A. (ur., 2003). Zbirka nalog in primerov načrtovanja iz psihologije. Ljubljana: ZRSŠ (str. 7-59).
- Žagar, D. (2011). Didaktika psihologije v srednjem izobraževanju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.