Didaktika španščine 1

Didaktika španščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Uvod v didaktiko španščine
Pomen, naloge in vsebina didaktike španščine kot znanstvene discipline. Osnovna terminologija. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov. Zgodovina razvoja didaktike španščine, njena sedanja razvitost doma in na tujem. Skupni evropski jezikovni okvir. Sporazumevalne jezikovne zmožnosti. Jezikovne ravni (A1-C2).

Osnovni pojmi tujejezikovnega učenja in poučevanja s poudarkom na španščini
Na učenca osredinjen pouk. Avtonomija učenja. Učenje in usvajanje. Razlike med J1 in J2. Komunikacijski pristop.

Učitelj in učenec španščine
Lik učitelja tujih jezikov. Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev španščine. Dober in avtonomen učenec. Učenčeve spremenljivke: motivacija, starost, učni stili in strategije, več inteligenc.

Učni proces in njegove faze
Metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sredstva, mediji in IKT pri pouku, ambient in učilnica.

Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje.