Didaktika španščine 2

Didaktika španščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Poučevanje v različnih starostnih skupinah
Poučevanje španščine otrok, mladostnikov in odraslih. Gradiva primerna za te skupine.

Multiple inteligence pri poučevanju španščine

Učna sredstva in učna tehnologija pri pouku španščine
Učna gradiva, analiza učbeniških kompletov za pouk španščine, izbira ustreznega učbenika, spletni viri in uporaba računalnika za poučevanje španščine, dodatna gradiva.

Šolska dokumentacija za španščino
Učni načrt, letna priprava, tematska priprava, maturitetni izpitni katalog.

Načrtovanje pouka
Učna priprava in določanje glavnih, delnih in operativnih učnih ciljev.

Preverjanje in ocenjevanje
Pisno in ustno preverjanje. Kriteriji za ocenjevanje. Matura iz španskega jezika.

Priprava na hospitacije in pedagoško prakso
Skupinsko opazovanje in analiza pouka v osnovnih in srednjih šolah. Refleksija.