Italijanščina za prevajalce I

Italijanščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, doc. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja, Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Italijanska slovnica 1
b) Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače
c) Italijanski jezik in prevajanje 1

a) Italijanska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnične konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoča na samostalnik in člen kot tvornika samostalniške besedne zveze. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnične strukture pri prevajanju.

b) Italijanska fonetika za prevajalce in tolmače: Študentje se seznanijo z osnovami italijanske fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo italijanskega jezika, z italijanskim vokalizmom in konzonantizmom ter s prozodičnimi značilnostmi italijanskega jezika. Poudarek je na vzporejanju italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.

c) Italijanski jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd. Vključeno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodiščnih besedil v italijanščini ter ponovno pisanje izhodiščnih besedil v ciljnem jeziku.