Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja)

Arheologija paleolitika in mezolitika (izbrana poglavja)

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petru Simona

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo. Paleolitik in mezolitik Slovenije in povezanost z Evropo, predvsem Balkanom, Apeninskim polotokom in Centralno Evropo. Problematika prehoda med srednjim in mlajšim paleolitikom v Evropi – prihod modernega človeka in izumrtje neandertalca. Teorije o kognitivnih sposobnostih neandertalca in modernega človeka ter teorije o razvoju simboličnega mišljenja pri človeku. Poglobljeno seznanjanje z zgodnjimi orodji in paleolitsko "umetnostjo".